Om Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade som følge af en straffelovsovertrædelse. Reglerne herom findes i offererstatningsloven. Nævnet tilkender erstatning efter dansk rets almindelige regler. Det betyder blandt andet, at erstatning og godtgørelse udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Erstatningsnævnet træffer afgørelse efter indstilling fra sekretariatet, der laver det forberedende arbejde i sagen. Sagen vurderes af nævnet enten ved skriftlig cirkulation blandt nævnets medlemmer eller på et møde. Sagerne sendes i skriftlig cirkulation en gang om ugen, og der holdes nævnsmøde ca. en gang om måneden.

Visse sagstyper afgøres af en formand eller næstformand alene. En række sager kan desuden afgøres af sekretariatet alene. Hovedparten af nævnets sager afgøres enten af sekretariatet eller af en formand/næstformand alene.

Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandsskabet, og et antal yderligere medlemmer. Erstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Social- og Indenrigsministeren og fra Advokatrådet. Medlemmerne udnævnes for 4 år. Genudnævnelse kan finde sted.

Nævnet sammensættes ved hver votering af tre medlemmer – en formand eller næstformand, et medlem fra Ankestyrelsen og et advokatmedlem. 

Erstatningsnævnet har for tiden følgende sammensætning:

 • Landsdommer John Lundum (formand)
 • Landsdommer Chris Olesen (næstformand)
 • Landsdommer Susanne Lehrer (næstformand)
 • Landsdommer Erik Pedersen Bentzen (næstformand)
 • Landsdommer Lisbeth Kjærgaard (næstformand)
 • Landsdommer Cecilie Maarbjerg Qvist (næstformand, aktiv suppleant)
 • Landsdommer Marie Kathrine Nielsen (næstformand, aktiv suppleant)
 • Ankechef i Ankestyrelsen Rikke Nielsen (barselsorlov) (efter indstilling fra social- og ældreministeren)
 • Ankechef i Ankestyrelsen Michael Holmer (efter indstilling fra social- og boligministeren, aktiv suppleant)
 • Ankechef i Ankestyrelsen Maria Lindegaard Jacobsen (efter indstilling fra social- og boligministeren)
 • Souschef i Ankestyrelsen Linette Agerbo Warming (efter indstilling fra social- og boligministeren)
 • Specialkonsulent i Ankestyrelsen Christian Engmarksgaard Vium Andersen (efter indstilling fra social- og boligministeren)
 • Chefkonsulent i Ankestyrelsen Niels-Henrik Dam (efter indstilling fra social- og integrationsministeren, nu social- og ældreministeren)
 • Advokat Malou Ehmer (efter indstilling fra Advokatrådet)
 • Advokat Catarina Ryder Hoffmann (efter indstilling fra Advokatrådet)
 • Advokat Henrik Juel Halberg (efter indstilling fra Advokatrådet)
 • Advokat Mark Gramstrup Wriedt (efter indstilling fra Advokatrådet)

Om sekretariatet

Civilstyrelsen, der er en styrelse under Justits­ministeriet, yder sekretariatsbistand til Erstatningsnævnet.

Sekretariatet indhenter alle nødvendige oplysninger i sagerne og laver det forberedende arbejde. I en række enklere sager kan sekretariatet selv træffe afgørelse.

I øvrige sager udarbejder sekretariatet et resumé og et forslag til sagens afgørelse (en indstilling) til nævnet, som ved skriftlig cirkulation imellem nævnsmedlemmerne eller på et møde træffer afgørelse.

Visse sagstyper afgøres af en formand eller næstformand alene.

Sekretariatet består af kontorchef, souschef, konsulenter, juridiske fuldmægtige og studenter samt kontorpersonale.

Som sagkyndige konsulenter vedrørende tandskader er professor, overtandlæge, ph.d. Thomas Starch-Jensen, Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, og overtandlæge Birgitte Sindrup, Slagelse Tandpleje, tilknyttet Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat.

Fakturaer til sekretariatet sendes til Civilstyrelsens EAN nr.: 5798000065963.