Forelæg en sag for Retslægerådet

Du kan sende til Retslægerådets sekretariatet via minretssag.dk (civile sager) eller på mail til retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk. Fremsendelsen bør ske ved anvendelse af tunnelkryptering eller med Digital Post.

Sender man større filer med Digital Post (f.eks. i e-Boks) kan de fejle med det resultat, at Retslægerådets sekretariat ikke modtager sagen.

Retslægerådets sekretariat sender altid en kvittering med oplysning om vores sagsnr. og sagsbehandlingstid. Hvis du ikke modtager en kvittering, kan du ikke være sikker på, at sagen er modtaget i sekretariatet.

Hvis der skal følge billeddiagnostisk materiale med til sagen (f.eks. røntgenbilleder, MR-scanninger og CT-scanninger) skal du bede om, at materialet sendes til Retslægerådet samtidig med, at Retslægerådet får adgang til sagens akter på f.eks. minretsag.dk. Bliver billeddiagnostisk materiale sendt før sagens akter, er det vigtigt, at det er markeret med enten rettens BS nr. eller cpr. nr. på sagens person, så Retslægerådets sekretariat kan koble materialet på den rette sag, når den modtages.  Det er typisk hospitalerne eller private klinikker, du skal bede om at sende materialet.

Hvordan sender jeg billeddiagnostisk materiale?

For at sende billeddiagnostisk materiale til Retslægerådet, skal hospitaler og klinikker have en aftale med Retslægerådets PACS service på sundhedsdatanettet.

Det er kun filer i DICOM-format, altså selve det billeddiagnostiske materiale, der kan sendes til PACS serveren. Det er derfor vigtigt, at beskrivelser til det billeddiagnostiske materiale enten konverteres til DICOM-format inden hospital/klinik sender det, eller at det sendes via mail i pdf-filer som hidtil.

Hvis hospitalet eller klinikken ikke allerede har en aftale med Retslægerådets PACS service, kan de anmode om en aftale via portal.aftalesystem.dk. Det er hospitalets/klinikkens RIS/PACS administrator, eller PACS leverandør, der kan sørge for oprettelse af aftalen. De skal benytte følgende teknisk information:

 • Organisation: Civilstyrelsen
 • Service navn: PACS - Retslægerådet
 • Service ID: #3541
 • AE title: CST_Drop

Retslægerådet sender som udgangspunkt ikke kvittering for modtaget billeddiagnostisk materiale. Du skal derfor anmode hospitalet eller klinikken om at give besked, når de har sendt materialet til Retslægerådet.

Har du allerede modtaget billeddiagnostisk materiale fra hospital/klinik, kan det sendes til Retslægerådet på en krypteret usb. Dette er også muligt, hvis hospital/klinik ikke kan sende via sundhedsdatanettet. Husk dog altid at spørge hospital/klinik, om de har oprettet aftale til PACS-systemet.

Vi opfordrer til, at I ikke sender materiale på CD, da det ikke overholder reglerne for persondatabeskyttelse. Hvis I sender materiale på CD, kan vi ikke returnere materialet ved sagens afslutning, og det skal afhentes hos Retslægerådets sekretariat i Viborg.

Vejledninger og tjekliste

Retslægerådets sekretariatet har lavet vejledninger til forelæggelse af civile sager for Retslægerådet og til forelæggelse af sager fra offentlige myndigheder for Retslægerådet. Du finder vejledninger herunder.

Vejledning til forelæggelse af civile sager

Vejledning til forelæggelse af sager fra offentlige myndigheder

Som supplement til vejledningerne har vi lavet en tjekliste til fremsendelse af sager til rådet. Formålet med tjeklisten er at sikre, at vi modtager alt relevant materiale for at kunne behandle sagen. Hvis vejledningen ikke følges, tages der forbehold for at returnere sagen til den hørende myndighed med en bemærkning herom. Du finder tjeklisten herunder.

Tjekliste til brug ved forelæggelse af sager for Retslægerådet

Vejledning til forelæggelse af civile sager for Retslægerådet

Her finder du en fortegnelse over de bilag, som Retslægerådet skal have. Retslægerådet anmoder om, at der i civile sager, som forelægges for rådet, udarbejdes en indholdsfortegnelse over, hvilke bilag med angivelse af tydeligt bilagsnummer, der forelægges for Retslægerådet. Sagens bilagerede bilag uploades som en samlet fil gerne inddelt med bogmærker i nedenstående rækkefølge.

1. Anmodning, retsbog og spørgetema

 • Anmodning om udtalelse med oplysning om eventuel eftersendelse af billeddiagnostisk materiale.
 • Retsbog vedrørende rettens godkendelse af forelæggelsen.
 • Spørgetema godkendt af retten. Bemærk at spørgetemaets dato skal fremgå af retsbogen.

2. Bilagsfortegnelse

Bilagsfortegnelse med angivelse af navngivne bilag - navn på læge/hospital samt dato for erklæringer og tidsperiode for journalmateriale for hvert bilag.

3. Lægelige bilag

De bilagerede navngivne lægelige bilag, enkeltvis i kronologisk orden, og om muligt alt relevant billedmateriale fra røntgenundersøgelser, CT scanning, MR scanning. Materiale skal fremsendes via sundhedsdatanettet.

4. Andre bilag

Andre bilag der har betydning og relevans for den lægelige vurdering af sagen.

5. Sagens processkrifter

Sagens oplysning
Retslægerådet vil typisk efterspørge følgende oplysninger, hvorfor disse bør indgå i ekstrakten allerede ved sagens forelæggelse for Retslægerådet af hensyn til at sikre den mest hensigtsmæssige sagsbehandling:

 • Journal fra egen læge: Egen læges journal, inklusiv lægens egne konsultationsnotater, der som minimum dækker 5 år før den hændelse, der giver anledning til fremsendelse af sagen, og frem til forelæggelsesdagen.
 • Journalmateriale fra hospitalsindlæggelser: Hospitalsnotater og journaler af relevans for de stillede spørgsmål.
 • Speciallægeerklæringer: Speciallægeerklæringer af relevans for de stillede spørgsmål.
 • Billedmateriale: Billedmateriale fra alle relevante undersøgelser. Billedmaterialet skal sendes via sundhedsdatanettet eller alternativt på krypteret usb.
 • Ikke eksisterende billedmateriale: Såfremt billedmateriale ikke længere eksisterer (er destrueret) bedes dette anført. Beskrivelser bedes vedlagt i muligt omfang.
 • Politirapporter/skadesanalyser: Vedlægges for så vidt angår trafikulykker.
 • Billeder af arbejdsplads samt arbejdsbeskrivelse: Vedlægges for så vidt angår sager om arbejdsskader og – ulykke, hvor det er relevant.

Der henvises til retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk for så vidt angår spørgetemaets nærmere udformning.

Tjekliste til brug ved forelæggelse af sager/retssager for Retslægerådet

Retslægerådet har, senest i årsberetningen for 2008, ajourført vejledningen vedrørende forelæggelse af civile sager for Retslægerådet med henblik på at sikre, at rådet straks kan påbegynde sagsbehandlingen til gavn for alle, herunder sagens parter og de forelæggende offentlige myndigheder.

Det er vigtigt for, at sagerne kan behandles hurtigst muligt, at sagerne forelægges med det korrekte materiale fra starten. Vi opfordrer derfor til, at I følger rådets vejledning om forelæggelse af sager, herunder særligt for så vidt angår vedlæggelse af egen læges journal samt alt relevant billeddiagnostisk materiale fra røntgenundersøgelser, CT og MR-skanninger mv., hvilket er af helt afgørende betydning for rådets besvarelse af de stillede spørgsmål.

Retslægerådet har som følge heraf besluttet at udarbejde følgende tjekliste som supplement til den ajourførte vejledning vedrørende fremsendelse af fremtidige sager til rådet med henblik på ny at sikre, at sagerne er sufficiente ved første fremsendelse til rådet. Såfremt vejledningen ikke følges, tages der forbehold for at returnere sagen til den hørende myndighed med en bemærkning herom.

Spørgetema

Spørgetemaet og dateringen heraf skal være godkendt af retten. Dette skal fremgå af retsbogen. 

Journal fra egen læge

Egen læges journal, inklusiv lægens egne konsultationsnotater, der som minimum dækker 5 år før den hændelse, der giver anledning til fremsendelse af sagen, og frem til forelæggelsesdagen.

Journalmateriale fra hospitalsindlæggelser

Hospitalsnotater og journaler af relevans for de stillede spørgsmål.

Speciallægeerklæringer

Speciallægeerklæringer af relevans for de stillede spørgsmål.

Billedmateriale

Billedmateriale fra alle undersøgelser, der vedrører den eller de hændelser/legemsdele, der giver anledning til fremsendelse af sagen. Billedmaterialet skal sendes digitalt via sundhedsdatanettet. Alternativt kan billeddiagnostisk materiale sendes på krypteret usb.

Ikke eksisterende billedmateriale

Såfremt billedmateriale ikke længere eksisterer (er destrueret) bedes dette anført. Beskrivelser bedes vedlagt i muligt omfang.

Politirapporter/skadesanalyser

Vedlægges i muligt omfang for så vidt angår trafikulykker. Tekniske analyser af biluheld og vurderinger af hastighedsændringer ligger udenfor Retslægerådets sagkundskab.

Billeder af arbejdsplads samt arbejdsbeskrivelse

Vedlægges for så vidt angår sager om arbejdsskader og –ulykker.