Erhvervsforskere og lignende deltidsansatte ph.d.-studerende/advokatfuldmægtige

Du kan efter Civilstyrelsens opfattelse og praksis ikke medregne undervisnings- og forskningserfaring i de 3 års praktisk juridisk virksomhed, der efter retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 4, kræves for at opnå beskikkelse som advokat. Dette gælder uanset, om du har været ansat som professor, ph.d.-stipendiat, lektor eller manuduktør på et universitet, en handelshøjskole eller lignende. Der henvises i den forbindelse til side 55 i betænkning nr. 871/1979 om revision af retsplejelovens regler om advokater. Det fremgår heraf, at virksomhed som professor i retsvidenskab ikke i sig selv indebærer en praktisk virksomhed, og at sådan virksomhed derfor ikke længere skal kunne danne grundlag for beskikkelse som advokat.

Civilstyrelsen har dog besluttet, at der skal være mulighed for, at erhvervsforskere og lignende deltidsansatte ph.d.-studerende/advokatfuldmægtige kan opnå advokatbeskikkelse efter af have gennemført en erhvervsforskeruddannelse eller et lignende forløb på mindst 4 år.

Civilstyrelsen har i den forbindelse opstillet en række betingelser, som en erhvervsforskeruddannelse eller et lignende forløb som deltidsansat ph.d.-studerende/advokatfuldmægtig som udgangspunkt vil skulle opfylde for, at det kan betragtes som en sådan særlig form for stilling som autoriseret advokatfuldmægtig, at advokatbeskikkelse kan opnås efter mindst 4 år.

Du kan ansøge om, at Civilstyrelsen på forhånd tager stilling til, om en konkret aftale opfylder betingelserne. Du vil fortsat skulle søge om advokatbeskikkelse efter, at forløbet er gennemført, og styrelsen vil først på dette tidspunkt tage endelig stilling til, om betingelserne i retsplejelovens § 119 er opfyldt. Det er ikke en betingelse for at opnå beskikkelse, at aftalen på forhånd er godkendt af Civilstyrelsen.

Betingelser for medregning af erhvervsforskerforløb

Det vil være en konkret vurdering, om du som erhvervsforsker eller lignende deltidsansat ph.d.-studerende/advokatfuldmægtig kan opnå advokatbeskikkelse efter mindst 4 år, men Civilstyrelsen finder, at det som udgangspunkt bør være en forudsætning for, at der kan ske medregning i den tid, der er nævnt i retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 4, at aftalen/forløbet opfylder følgende:

  • Ansættelsen er for minimum 4 år.
  • Forholdet mellem arbejdspligterne i henholdsvis advokatfirmaet og uddannelsesinstitutionen er i størrelsesordenen 50/50, dog således at arbejdspligterne i advokatvirksomheden er minimum 50 %.
  • Der er opstillet en tidsplan, der regulerer fordelingen af dine arbejdsforpligtelser i henholdsvis advokatfirmaet og uddannelsesinstitutionen. Det er en forudsætning, at du løbende/jævnligt udfører arbejde for advokatfirmaet.
  • Du er autoriseret som fuldmægtig i retten i hele perioden.
  • Både advokatfirmaet og uddannelsesinstitutionen deltager økonomisk og ledelsesmæssigt i hele forløbet.
  • Der er faglig sammenhæng mellem emnet for din ph.d.-forskning og dine sagsområder i advokatfirmaet.

Det er ligeledes en betingelse, at dit 4-årige forløb som erhvervsforsker faktisk gennemføres, således at din ph.d.-afhandling indleveres til bedømmelse og antages til forsvar. Hvis dit forløb ændres efter, at Civilstyrelsen har godkendt det, kan du anmode styrelsen om at vurdere, hvilken betydning ændringen har for godkendelsen. Ved ansøgning om advokatbeskikkelse skal Civilstyrelsen bruge oplysninger om det faktiske forløb af uddannelsen/ansættelsen.

Civilstyrelsen vil som led i en overgangsordning generelt anlægge en lempelig vurdering i forbindelse med forhåndsgodkendelse af erhvervsforskeransættelser og lignende deltidsansættelsesaftaler som ph.d.-studerende/advokatfuldmægtig, som er påbegyndt inden Civilstyrelsens fastlæggelse af retningslinjerne for medregning. Forløb, der er påbegyndt inden 1. januar 2019, vil derfor blive underlagt en lempelig vurdering.

Selvom du har fået godkendt aftalen, skal du søge om advokatbeskikkelse på almindelig vis, hvis du ønsker beskikkelse efter endt forløb. Civilstyrelsen foretager en konkret vurdering i henhold til retsplejelovens § 119, og styrelsen skal i den forbindelse, ud over de oplysninger, der er anført under Ansøg om advokatbeskikkelse, bruge en opgørelse over, hvordan dit timeantal har været fordelt mellem advokatfirmaet og universitetet.