Lovtidende

Lovtidende er publikationen, hvor regeringen kundgør (foretager den officielle offentliggørelse af) nye regler. Grundlovens § 22 bestemmer at:

"Et af folketinget vedtaget lovforslag får lovskraft, når det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse stadfæstes af kongen. Kongen befaler lovens kundgørelse og drager omsorg for dens fuldbyrdelse.”

Reglerne om kundgørelsen følger af Lovtidendeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1098 af 10. august 2016 om udgivelsen af en Lovtidende. Du kan finde bekendtgørelsen af lov om udgivelsen af en Lovtidende her. I Lovtidende kundgøres regler, der regulerer borgernes forhold.

Lovtidende indeholder således først og fremmest de love, som vedtages af Folketinget, og de bekendtgørelser, ministerierne udsteder med hjemmel i lov.

Lovtidende er fra 1. januar 2008 en elektronisk publikation. Det vil sige, at det er www.lovtidende.dk, der indeholder forskrifterne i deres officielle form, uanset at forskrifterne indlægges i fuld tekst i Retsinformation samtidig med offentliggørelsen i Lovtidende.

Indtil 1. januar 2013 blev desuden udgivet en Ministerialtidende hvori regler rettet imod offentlige myndigheder, og som efter den udstedende myndigheds skøn havde almindeligere karakter, blev offentliggjort.

Det drejede sig for det første om cirkulærer, dvs. bindende regler, der regulerer en eller flere myndigheders adfærd.

For det andet drejede det sig om vejledninger, dvs. vejledende oplysninger om, hvordan myndighederne skal anvende bestemte love eller bekendtgørelser.

Endelig kunne man i Ministerialtidende finde skrivelser m.v. af mere generel oplysende karakter.

Ministerialtidende var frem til 1. januar 2008 en trykt publikation, og årgangene 1871-2007 kan findes på biblioteker og visse uddannelsesinstitutioner. Det er muligt at se de enkelte bibliotekers beholdning på hjemmesiden www.bibliotek.dk.

Fra den 1. januar 2008 og frem til nedlæggelsen den 1. januar 2013 blev Ministerialtidende udgivet elektronisk på hjemmesiden www.ministerialtidende.dk. Forskrifter, der tilhører årgangene 2008-2012, er fortsat tilgængelige på denne hjemmeside.