Regnskabsaflæggelse

Her kan du læse om kravene til regnskaber for indsamlinger afholdt efter indsamlingslovens § 3 og § 4 samt, hvordan du indsender regnskabet til Indsamlingsnævnet.

Har du haft en tilladelse efter § 3 og indsamlet 50.000 kr. eller derunder?

Hvis det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder, skal regnskabet aflægges på Indsamlingsnævnets regnskabsblanket (PDF). Der er en vejledning til udfyldelse af regnskabsblanketten på blankettens sidste side. Regnskabsblanketten skal udfyldes på dansk eller engelsk.

Det er vigtigt, at du tydeligt får oplyst, hvilke administrationsudgifter der har været i forbindelse med indsamlingen, samt hvad pengene er anvendt til. Undgå generelle regnskabsposter som ”drift”, ”gebyrer”, ”anvendt til formål”, ”bankoverførsel” mv. Uddyb i stedet posterne så du f.eks. skriver ”løn til organisationens ansatte”, ”husleje”, ”gebyr til bank” ”gebyr til Indsamlingsnævnet”, ”støtte til opførelse af børnehjem”, ”mad til børnehjemsbørn” og lignende.

Du skal også indsende et regnskab, selvom du ikke har modtaget nogen bidrag til din indsamling. Her skal du skal også anvende regnskabsblanketten, hvor du blot noterer, at der er modtaget ”0 kr.” i bidrag. Du skal indsende kontoudtog fra indsamlingskontoen for den periode, hvor du har haft tilladelse til at samle penge ind, sammen med regnskabsblanketten for at dokumentere, at der ikke er modtaget bidrag.

Indsamlinger, som har fået tilladelse før den 1. juli 2023

De ansvarlige for indsamlingen skal alle underskrive regnskabsblanketten. Hvis du har fået tilladelse til din indsamling før den 1. juli 2023, og den er foretaget af en komité, skal alle komitémedlemmer underskrive regnskabsblanketten. Er indsamlingen foretaget af en juridisk person, skal regnskabsblanketten underskrives af de tegningsberettigede og den medansvarlige. Hvem der er tegningsberettiget fremgår ofte af jeres vedtægter.

Indsamlinger, som har fået tilladelse efter den 1. juli 2023

De ansvarlige for indsamlingen skal alle underskrive regnskabsblanketten. Hvis du har fået tilladelse til din indsamling den 1. juli 2023 eller derefter, og den er foretaget af en fysisk person, skal denne person underskrive regnskabsblanketten. Er indsamlingen foretaget af en juridisk person, skal regnskabsblanketten underskrives af de tegningsberettigede. Hvem der er tegningsberettiget fremgår ofte af jeres vedtægter.

Har du en hjemmeside, skal den udfyldte og underskrevne regnskabsblanket offentliggøres der. Du kan med fordel gøre dette inden, du sender regnskabsblanketten til Indsamlingsnævnet. Indsamlingsnævnet skal ikke godkende regnskabet, og du må derfor gerne offentliggøre regnskabet, inden du har indsendt det til nævnet. Hvis vi beder dig om at indsende et nyt regnskab på grund af fejl eller mangler i det første, skal du sørge for at offentliggøre det nye og korrekte regnskab på din hjemmeside.

Regnskabsblanketten offentliggøres også på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Regnskabsblanketten skal indsendes senest seks måneder efter indsamlingens afslutning.

Har du haft en tilladelse efter § 3 og indsamlet mere end 50.000 kr.?

Hvis det indsamlede beløb overstiger 50.000 kr. skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Du kan enten selv udarbejde et regnskab eller få hjælp af en revisor eller lignende. Du skal være opmærksom på, at følgende skal fremgå af regnskabet:

 • Oplysninger om indsamlingens samlede indtægter,
 • Oplysninger om anvendelse af de indsamlede midler, herunder også eventuelle administrationsomkostninger forbundet med indsamlingen, og
 • En erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelsen.

Undgå generelle regnskabsposter som ”drift”, ”gebyrer”, ”anvendt til formål”, ”bankoverførsel” mv. Uddyb i stedet posterne, så du f.eks. skriver ”løn til organisationens ansatte”, ”husleje”, ”gebyr til bank” ”gebyr til Indsamlingsnævnet”, ”støtte til opførelse af børnehjem”, ”mad til børnehjemsbørn”, ”overførsel til børnehjem” og lignende. Uddybningen kan eventuelt ske i noter til regnskabet.

Regnskabet skal være udfærdiget på dansk eller engelsk.

De ansvarlige for indsamlingen skal alle underskrive regnskabet. Er indsamlingen foretaget af en komité, skal alle komitémedlemmer underskrive regnskabet. Er indsamlingen foretaget af en fysisk person, skal denne person underskrive regnskabet. Er indsamlingen foretaget af en juridisk person, skal regnskabet underskrives af de tegningsberettigede og den medansvarlige. Hvem der er tegningsberettiget fremgår ofte af jeres vedtægter eller lignende.

Har du en hjemmeside, skal regnskabet offentliggøres der. Du kan med fordel gøre dette inden du sender regnskabet til Indsamlingsnævnet. Indsamlingsnævnet skal ikke godkende regnskabet, og du må derfor gerne offentliggøre regnskabet, inden du har indsendt det til nævnet. Hvis vi beder dig indsende et nyt regnskab på grund af fejl eller mangler i det første, skal du sørge for at offentliggøre det nye og korrekte regnskab på din hjemmeside.

Regnskabet offentliggøres også på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Regnskabet skal indsendes senest seks måneder efter indsamlingens afslutning.

Har du haft en tilladelse efter § 3 og ikke anvendt alle midlerne?

Hvis alle de indsamlede midler ikke er anvendt på det tidspunkt, hvor du sender regnskabet ind, skal du sende en erklæring, der forklarer, hvad de resterende midler er brugt til. Erklæringen skal sendes til os senest ét år efter regnskabsaflæggelsen. Dette skal du gøre årligt, indtil alle midlerne er brugt. Indsamlingsnævnets blanket til overskudserklæring (PDF) kan bruges til dette formål.

Har regnskabet været underlagt revision, er det revisor der skal aflægge erklæringen.

Har du en hjemmeside, skal erklæringen offentliggøres der. Du kan med fordel gøre dette inden du sender erklæringen til Indsamlingsnævnet. Indsamlingsnævnet skal ikke godkende regnskabet, og du må derfor gerne offentliggøre erklæringen, inden du har indsendt den til nævnet. Hvis vi beder dig indsende en ny erklæring på grund af fejl eller mangler i den første, skal du sørge for at offentliggøre den nye og korrekte erklæring på din hjemmeside.

Erklæringen offentliggøres også på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Regnskabsaflæggelse for tilladelse efter § 4

For hvert år en organisation har tilladelse til samle ind, skal organisationen indsende et årsregnskab til Indsamlingsnævnet. Årsregnskabet skal indsendes senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

Krav til årsregnskabet 

Årsregnskabet skal indeholde følgende:

 • Oplysninger om, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget i det pågældende regnskabsår.
  • Hvis alle opfordringer til at yde bidrag har lydt på at støtte organisationens generelle arbejde, er der tale om én indsamling.
  • Der er tale om flere forskellige indsamlinger, hvis der har været opfordringer til at støtte forskellige formål, f.eks. arbejdet i forskellige konkrete lande (f.eks. en opfordring til at støtte nødhjælp til Syrien og en anden til at støtte nødhjælp til Libanon), forskellige konkrete grupperinger (f.eks. en opfordring til at støtte brystkræftpatienter, en anden opfordring til at støtte børn og unge med kræft) mv.   
 • Oplysninger om de enkelte indsamlingers indtægter og anvendelsen af de indsamlede midler, herunder eventuelle udgifter til administrationen. Dette kan f.eks. gøres i en note til årsregnskabet.
 • En beretning, der beskriver væsentlige begivenheder eller aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger, og
 • En erklæring om, at indsamlingen/indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.

Derudover skal regnskabet:

 • Være udfærdiget på dansk eller engelsk.
 • Underskrives af de ansvarlige for indsamlingen.
 • Revideres, hvis der er indsamlet mere end 50.000 kr.

 Det gode eksempel

 Her kan du se "Det gode eksempel" for, hvordan kravene kan efterleves i organisationens årsregnskab. 

 

Hvordan sender du det ind?

Årsregnskaber sendes til indsamlingsnævnet via digital post til Civilstyrelsen, e-mail til indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk eller med fysisk post til:

Indsamlingsnævnet
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Hvis materialet indeholder følsomme personoplysninger kan du læse mere om Civilstyrelsens anbefalinger for brugen af digital kommunikation her

Regnskabsaflæggelse