Ansøg om beskikkelse

Advokater beskikkes af justitsministeren, jf. retsplejelovens § 119. Reglerne om advokatbeskikkelse findes i retsplejelovens kapitel 12. I forbindelse med sagsbehandlingen indhenter Civilstyrelsen en udtalelse fra Advokatrådet samt oplysninger om ansøgeren i kriminalregisteret.

Udlevering af advokatbeskikkelse indebærer en pligt til at tegne en ansvarsforsikring og garanti, som er gældende fra beskikkelsesdagen. Nærmere information herom kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Sagsbehandlingstid og beskikkelsestidspunkt

Civilstyrelsens sagsbehandlingstid er omkring 3 måneder. Da nogle erklæringer, som du skal vedlægge din ansøgning højest må være 3 måneder på beskikkelsesdagen, bør du tidligst indsende din ansøgning om beskikkelse 3 måneder før, du mener at opfylde betingelserne for beskikkelse som advokat.

Civilstyrelsen gør opmærksom på, at du tidligst vil modtage din beskikkelse den dag, hvor du opfylder betingelserne for advokatbeskikkelse.

Civilstyrelsen kan ikke på forhånd eller under sagens behandling udtale sig om, hvornår styrelsen forventer, at du opfylder betingelserne for beskikkelse og dermed kan beskikkes. Dette skyldes, at sagen skal færdigbehandles, og beskikkelsesdokumentet underskrives i Civilstyrelsen, før beskikkelsestidspunktet er endeligt.

I forbindelse med din ansøgning om advokatbeskikkelse bedes du indsende:

Principalerklæringen skal indeholde:

  • en nøjagtig angivelse af, i hvilken periode, du har været ansat som autoriseret advokatfuldmægtig,
  • oplysning om, hvorvidt du har været ansat på fuld tid eller deltid (i tilfælde af deltid angives det ugentlige timeantal),
  • oplysning om, hvorvidt du har været på barselsorlov, sygemeldt eller haft øvrigt fravær i en længere periode (dvs. en sammenhængende periode på mere end 3 måneder) under ansættelsen. Har du været deltidssygemeldt, angives det præcise ugentlige timetal,
  • oplysning om, hvorvidt du forventes at være ansat i stillingen frem til det tidspunkt, hvor du opfylder de tidsmæssige betingelser for at opnå advokatbeskikkelse.

Hvis du har været ansat som autoriseret advokatfuldmægtig i en advokatvirksomhed, tillige:

  • oplysning om, hvorvidt du under ansættelsen har deltaget i almindelig advokatvirksomhed, herunder opnået kendskab til behandlingen af retssager.

Hvis du har været ansat som autoriseret advokatfuldmægtig i en erhvervsvirksomhed, interesseorganisation e.l., tillige:

  • oplysning om, hvorvidt du har deltaget i arbejde af relevans for advokatgerningen, herunder opnået kendskab til behandlingen af retssager.