Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom.

Ofte stillede spørgsmål

Erhvervelsesloven bestemmer, at personer med bopæl i Danmark ikke behøver tilladelse til at købe fast ejendom i Danmark.

At du bor i Danmark, er ikke det samme som, at du har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand. Det at have bopæl er en konkret vurdering af, om du kan antages at have dit faste og varige hjem i Danmark. Det afgøres ud fra en række forhold: Hvor længe har du boet i Danmark, har du din familie i Danmark, herunder om du fx har børn i daginstitution, om du taler dansk og har taget undervisning i dansk, og om du arbejder eller studerer i Danmark. Andre forhold kan også have betydning.

Det er Tinglysningsretten, der har den endelige kompetence til at afgøre, om du har bopæl i Danmark, men Civilstyrelsen foretager som udgangspunkt en forhåndsvurdering, når vi modtager din ansøgning.

Det afgørende er, om du har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand, eller om du har boet i Danmark i 5 år i alt.

Hvis du samlet set har boet i Danmark i 5 år eller mere på et tidspunkt i dit liv, behøver du ikke Civilstyrelsens tilladelse til at købe fast ejendom. Det samme gælder, hvis du har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand.

Dit statsborgerskab har ingen betydning i relation til erhvervelsesloven.

Fast ejendom er en samlet betegnelse for al fast ejendom. Dvs. at villaer, ejerlejligheder, andelsboliger, byggegrunde, sommerhuse, kolonihavehuse mv. er fast ejendom.

EU- og EØS-borgere kan som udgangspunkt købe helårsbolig i Danmark uden Civilstyrelsens tilladelse. EU- og EØS-borgere skal i stedet afgive en erklæring over for Tinglysningsretten.

EU og Det Schweiziske Forbund har indgået en aftale, der medfører, at schweiziske statsborgere også er omfattet af erhvervelsesbekendtgørelsen.

Du kan læse mere om Tinglysningsrettens erklæringer her.

Som følge af Storbritanniens endelige udtræden af EU pr. 1. januar 2021, er britiske statsborgere ikke længere at betragte som EU-borgere. Dette betyder, at britiske statsborgere bl.a. ikke længere er omfattet af de særlige regler for EU/EØS-borgeres erhvervelse af helårsbolig i Danmark.

Britiske statsborgere skal derfor som udgangspunkt søge Civilstyrelsen om tilladelse for at kunne erhverve fast ejendom i Danmark. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis du som britisk statsborger har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand eller har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år.

En helårsbolig er den ejendom, hvor man rent faktisk vil bo, og have sin adresse registreret.

En sekundærbolig er alle andre ejendomme, fx sommerhuse eller ferielejligheder.

En helårsbolig, hvor man ikke skal have sin adresse registreret, bliver anset for at være en sekundærbolig.

Du skal indsende:

 • Dokumentation for, at du har lovligt ophold i Danmark, fx en gyldig opholdstilladelse.
 • En erklæring om, at du vil anvende ejendommen som din helårsbolig.
 • En købsaftale eller en salgsopstilling samt oplysning om den forventede overtagelsesdag.
 • Oplysning om du ejer anden fast ejendom i Danmark. Hvis ja, oplys gerne adressen.

Derudover skal du svare på følgende spørgsmål om dig selv:

 • Arbejder du i Danmark? Hvis ja, oplys gerne navnet på din arbejdsplads.
 • Taler du dansk?
 • Har du taget danskundervisning, herunder sprogkurser? Hvis ja, oplys gerne hvilke(t).
 • Er du gift eller samlevende?
 • Har du børn? Hvis ja, går dine børn i skole, børnehave eller lignende i Danmark?

Du kan ansøge om tilladelse til at erhverve helårsbolig her.

Nej. Civilstyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til erhvervelse af konkrete ejendomme. Du kan ikke få en generel tilladelse til køb af helårsbolig. Du skal derfor finde den ejendom, du ønsker at købe, før du sender din ansøgning til Civilstyrelsen.

Du skal indsende:

 • En beskrivelse af din tilknytning til Danmark, herunder en liste over dine tidligere ferieophold i Danmark.
 • En kopi af dit pas.
 • Adressen på den ejendom du vil købe.
 • Dokumentation for dine tidligere ferieophold i Danmark i relevant omfang
 • Oplysning om du ejer anden fast ejendom i Danmark. Hvis ja, oplys gerne adressen.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Du kan søge om forhåndstilsagn til at kunne købe sommerhus i Danmark, hvis du endnu ikke har fundet en ejendom.

Ja, det er muligt at få en tilladelse til forældrekøb.

Hvis du vil søge om tilladelse til forældrekøb, skal du indsende:

 • En erklæring om at dit barn vil anvende ejendommen som sin helårsbolig.
 • En købsaftale eller salgsopstilling samt oplysning om forventet overtagelsesdag.
 • En kopi af dit pas.
 • En kopi af dit barns pas.
 • Oplysning om du ejer anden fast ejendom i Danmark. Hvis ja, oplys gerne adressen.

Du skal være opmærksom på, at en tilladelse til forældrekøb vil være betinget af, at dit barn anvender ejendommen som sin helårsbolig. Tilladelsen kan derfor bortfalde, hvis dit barn på et tidspunkt ikke længere anvender ejendommen som sin helårsbolig.

Der kan også gives tilladelse til ”omvendt forældrekøb”. Dvs., hvor du køber en ejendom til dine forældre.

Det er muligt at leje sin faste ejendom ud under visse betingelser. Du skal søge Civilstyrelsen om tilladelse til dette.

Du skal med din ansøgning indsende:

 • En redegørelse over hvordan du vil anvende ejendommen.
 • En kopi af dit pas (eller blot cpr.nr. hvis du bor i Danmark).
 • Oplysning om du ejer andre udlejningsejendomme i Danmark eller udlandet.
 • Oplysning om du i øvrigt ejer fast ejendom i Danmark.

Hvis du bor i Danmark på ansøgningstidspunktet, skal du også svare på følgende spørgsmål:

 • Arbejder du i Danmark? Hvis ja, oplys gerne navnet på din arbejdsplads.
 • Taler du dansk?
 • Har du taget danskundervisning, herunder sprogkurser? Hvis ja, oplys gerne hvilke(t).
 • Er du gift eller samlevende? Hvis ja, oplys gerne din partners nationalitet.
 • Har du børn? Hvis ja, går dine børn i skole, børnehave eller lignende i Danmark?

Civilstyrelsen har ikke mulighed for at opprioritere enkelte sager frem for andre uanset årsag, da alle sager er af hastende karakter.

Hvis det er en betingelse i din tilladelse, at du skal anvende ejendommen som din helårsbolig, må du som udgangspunkt ikke flytte fra den, uden at sælge den. Det samme gælder, hvis du har erklæret over for Tinglysningsretten, at du vil anvende ejendommen som din helårsbolig.

Skal du udstationeres, er der dog mulighed for at søge om tilladelse til at beholde ejendommen under din udstationering. Hvis du vil søge om tilladelse hertil, skal du indsende:

 • En kontrakt eller lignende som dokumentation for den midlertidige udstationering.
 • En erklæring om, at du vil flytte tilbage på ejendommen efter endt udstationering.

Har du boet i Danmark i mere end 5 år, har du ikke pligt til at sælge den.

Hvis du arver en ejendom eller får den i gave af slægtninge i ret op- og nedstigende linje, dvs.  forældre, bedsteforældre, børn mv., behøver du ikke Civilstyrelsens tilladelse.

Er der tale om en delvis arv eller gave og delvis egenbetaling, skal du have Civilstyrelsens tilladelse.