Om Retslægerådet

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Retslægerådet afgiver lægefaglige udtalelser i flere forskellige typer sager. 

De største grupper af sager er

  • udtalelser vedrørende mentalerklæringer i straffesager, herunder stillingtagen til, hvorvidt straf eller andre typer af foranstaltninger er formålstjenligt
  • udtalelser i somatiske sager, herunder navnlig erstatnings- og forsikringssager, typisk arbejdsskadesager eller færdselsskadesager

Ud over ovennævnte sagstyper behandler rådets sagkyndige læger andre typer af psykiatriske og somatiske sager, aldersvurderingssager, spiritus- og medicinsager (færdsel), faderskabssager (avlingstid) og kønsskifteoperationssager.

Organisation og sammensætning

Retslægerådet består pt. af 12 læger med psykiatriske specialer og somatiske specialer. Ud over rådets faste medlemmer beskikkes der et antal sagkyndige læger med forskellige specialer. Formandskabet kan udpege yderligere sagkyndige læger fra sag til sag. Til rådet er der knyttet et sekretariat bestående af jurister og administrativt personale. 

Rådets sammensætning