Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål i forbindelse med advokatsager.

Ofte stillede spørgsmål

Du bedes indsende forskellige oplysninger og dokumenter alt efter, hvad din sag drejer sig om.

Du kan på de enkelte sider se, hvad du skal indsende:

Ansøg om advokatbeskikkelse 
Ansøg om forhåndsgodkendelse 
Deponering af advokatbeskikkelse
Genudlevering af advokatbeskikkelse
Ansøg om tilladelse til at fungere som rettergangsfuldmægtig

Angår din ansøgning dispensation efter retsplejelovens § 119, stk. 5, § 122, stk. 2 eller 3, genudlevering af advokatbeskikkelse efter konkurs eller opnåelse af advokatbeskikkelse efter EU-reglerne, er du velkommen til at kontakte Civilstyrelsen for vejledning om, hvad du skal indsende.

Det er ikke en forudsætning for at søge om beskikkelse som advokat, at du forinden har fået forhåndsgodkendt din anden juridiske stilling, jf. retsplejelovens § 119, stk. 4, da der kan tages stilling til medregning heraf i forbindelse med din ansøgning om advokatbeskikkelse.

Hvis du har været ansat som autoriseret advokatfuldmægtig, anklagerfuldmægtig, anklager eller dommerfuldmægtig, kan stillingen ikke forhåndsgodkendes, og du behøver derfor ikke at søge om forhåndsgodkendelse. Ansættelserne kan som udgangspunkt medregnes fuldt ud.

Dit beskikkelsesdokument sendes først fra Civilstyrelsen på den dag, hvor der sker beskikkelse.

Civilstyrelsens sagsbehandlingstid er omkring tre måneder. Da nogle erklæringer, som du skal vedlægge din ansøgning højest må være tre måneder på beskikkelsesdagen, bør du tidligst indsende din ansøgning om beskikkelse tre måneder før, du mener at opfylde betingelserne for beskikkelses som advokat. Dette selvom du endnu ikke har bestået retssagsprøven og/eller den skriftlige advokateksamen, hvis du forventer at bestå og modtage bevis for de manglende prøver i denne periode.

Du bør i så fald gøre styrelsen opmærksom på datoen for retssagsprøven eller advokateksamen i din ansøgning og eftersende en kopi af beviset hurtigst muligt efter, at du modtager det.

Civilstyrelsen kan først træffe afgørelse om beskikkelse, når alle beviser er modtaget i styrelsen.

Civilstyrelsens sagsbehandlingstid er omkring 3 måneder for en ansøgning om advokatbeskikkelse. Du vil dog tidligst modtage din beskikkelse den dag, hvor du opfylder de tidsmæssige betingelser for advokatbeskikkelse. Da nogle erklæringer, som du skal vedlægge din ansøgning, højest må være 3 måneder på beskikkelsesdagen, bør din ansøgning tidligst indsendes 3 måneder før, du opfylder betingelserne for beskikkelse som advokat. Søger du tidligere, vil du kunne opleve, at styrelsen vil være nødsaget til at indhente opdaterede erklæringer, hvilket vil forlænge sagsbehandlingstiden yderligere.

Ved ansøgning om forhåndsgodkendelse vil du normalt kunne forvente en afgørelse inden for omkring 3 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i Civilstyrelsen.

Ved anmodning om deponering af din advokatbeskikkelse eller om genudlevering af din advokatbeskikkelse vil du normalt kunne forvente en afgørelse inden for omkring 3 uger efter, at anmodningen er modtaget i Civilstyrelsen.

Det er en betingelse for at blive beskikket som advokat, at du har været i praktisk juridisk virksomhed i 3 år.

Du kan gå ud fra følgende retningslinjer, når du skal vurdere, hvornår du omtrent opfylder de tidsmæssige betingelser, og dermed kan søge om beskikkelse:

  • en ansættelse som autoriseret advokatfuldmægtig i en advokatvirksomhed, erhvervsvirksomhed, interesseorganisation o. lign. kan som udgangspunkt medregnes fuldt ud,
  • en ansættelse som dommerfuldmægtig, anklagerfuldmægtig eller anklager kan som udgangspunkt medregnes fuldt ud,
  • en ansættelse som advokatfuldmægtig uden autorisation kan som udgangspunkt medregnes med halvdelen af tiden,
  • en ansættelse som jurist i eksempelvis en offentlig myndighed eller en erhvervsvirksomhed kan som udgangspunkt medregnes med halvdelen af tiden i op til 2 år.

Du vil således eksempelvis opfylde de tidsmæssige betingelser for beskikkelse, hvis du har været ansat som jurist i en fuldtidsstilling i en offentlig myndighed i 4 år, og derefter 1 år som autoriseret advokatfuldmægtig i en advokatvirksomhed.

Civilstyrelsens afgørelser om advokatbeskikkelser kan ikke påklages.

Der kan klages over sagsbehandlingen til Folketingets Ombudsmand.

En afgørelse kan endvidere altid indbringes for domstolene efter grundlovens § 63. Der gælder endvidere en særlig adgang til domstolsprøvelse, hvis du har fået afslag på advokatbeskikkelse eller genudlevering på grund af strafbare forhold eller betydelig forfalden gæld til det offentlige, jf. retsplejelovens § 121.

En klage over en medarbejder kan sendes til Civilstyrelsen.