Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål i forbindelse med ansøgninger om fri proces.

Ofte stillede spørgsmål

Fri proces betyder, at statskassen blandt andet betaler retsafgiften og salæret til din advokat. Statskassen betaler også sagsomkostningerne til din modpart, hvis du taber sagen.

Du kan læse mere om fri proces her.

Både fysiske og juridiske personer, fx et selskab eller en forening, kan som udgangspunkt søge om fri proces.

Du kan søge på egne vegne, eller du kan få én til at hjælpe dig. Hvis du får én til at hjælpe dig, som ikke er advokat, skal du sende en fuldmagt til Civilstyrelsen. Du finder et link til en fuldmagt, som du kan udfylde og bruge, undervejs i ansøgningsprocessen.

Du kan som udgangspunkt ikke få fri proces, hvis du har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, eller hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces. Du kan læse mere om retshjælpsforsikring her og om de økonomiske betingelser her.

Fri proces kan meddeles af Civilstyrelsen eller af retten. Det afhænger af sagens type, om ansøgningen skal indleveres til Civilstyrelsen eller til retten.

Du kan læse mere om, hvornår du skal sende din ansøgning til retten her og på domstolenes hjemmeside.

På domstol.dk kan du læse mere om, hvornår du skal sende ansøgningen til retten. 

Når du søger om fri proces hos Civilstyrelsen, skal du som hovedregel bruge Civilstyrelsens digitale selvbetjening. Du kan læse mere om dispensation og undtagelser for brug af selvbetjeningsløsningen her.

Reglerne om fri proces gælder kun sager, der kan føres i den civile retspleje.

Du kan derfor ikke få fri proces til:

 • sager, der behandles administrativt, fx ved et huslejenævn, ved en kommune, ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, ved Familieretshuset eller ved Ankestyrelsen,
 • sager, der hører under strafferetsplejen, fx hvis du er sigtet eller vidne i en straffesag.

Der er en grænse for, hvor meget du må tjene for at kunne få fri proces.

Det er din årsindkomst for 2022, der er afgørende, medmindre din indkomst har ændret sig væsentligt siden da. Hvis din indtægt har ændret sig væsentligt, kan der lægges vægt på dine og din eventuelle samlever eller ægtefælles aktuelle indkomst.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar (2024) er:

Enlige ansøgere Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold Forhøjelse for hvert barn
371.000 kr. 471.000 kr. 64.000 kr.


Bemærk, at beløbene kun forhøjes, hvis barnet bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig. 

Du kan i bekendtgørelsen om fri proces se, hvilke beløb på årsopgørelsen, der indgår i det indtægtsgrundlag, som Civilstyrelsen benytter.

Du kan læse mere om de økonomiske betingelser her.

Civilstyrelsen har brug for en række oplysninger for at kunne træffe afgørelse i din ansøgning om fri proces.

Du skal bruge følgende oplysninger:

 • din årsopgørelse for 2022,
 • din eventuelle samlever eller ægtefælles årsopgørelse for 2022,
 • dine og din eventuelle samlever eller ægtefælles lønsedler, dagpengespecifikationer e.l., for de seneste 3 måneder, hvis årsopgørelsen for 2022 ikke længere ret retvisende for din/jeres indtægt,
 • oplysning om, hvorvidt du har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, og om forsikringsselskabet dækker omkostningerne ved sagen. Hvis dit forsikringsselskab har givet afslag på retshjælpsdækning, skal du bruge en kopi af afslaget,
 • oplysning om din modparts navn og adresse,
 • oplysning om, hvad sagen handler om (”sagsfremstilling”),
 • oplysning om, hvilket udfald/resultat du ønsker af sagen (”påstand”),
 • oplysning om, hvorfor du mener, at dit ønske om sagens udfald/resultat af sagen er det rigtige (”anbringender”),
 • oplysning om modpartens holdning til din påstand (fx processkrifter, kopi af breve fra modparten eller tilsvarende),
 • eventuelt stævning/stævningsudkast eller svarskrift samt eventuelle yderligere processkrifter (fx replik eller duplik),
 • i sager mod offentlige myndigheder eller ved indbringelse af nævnsafgørelser eller tilsvarende, tillige kopi af myndighedens eller nævnets afgørelse,
 • i ankesager, kopi af 1. instansdommen.

Hvis du søger på andres vegne, og ikke er advokat eller i øvrigt har en stillingsfuldmagt, skal Civilstyrelsen bruge en fuldmagt fra dig. Du finder et link til en fuldmagt, som du kan udfylde og bruge, undervejs i ansøgningsprocessen.

I ansøgningsprocessen bliver du ledt igennem følgende trin, hvor du skal indtaste eller uploade dokumenter med oplysninger:

 • information om ansøger,
 • information om modpart,
 • oplysninger om retssagen,
 • særligt for familieretlige sager,
 • oplysninger om tidsfrister,
 • afsluttende bemærkninger,
 • opsummering,
 • indsendelse af ansøgning.

Afslutningsvis får du en kvittering for din ansøgning og information om det videre forløb via Digital Post/e-Boks.

Der skal foreligge en uenighed mellem dig og din modpart, før du kan få fri proces. Du skal have forelagt dit krav for din modpart, og modparten skal have givet udtryk for at være uenig i dit krav.

Er du blevet sagsøgt i en retssag, kan du søge fri proces så snart, du får besked om, at du er sagsøgt.

Du bør søge om fri proces i Civilstyrelsen i god tid inden hovedforhandlingen af sagen, så Civilstyrelsen kan nå at færdigbehandle din ansøgning inden, at retssagen er afsluttet.

En ansøgning er som udgangspunkt rettidigt indgivet til Civilstyrelsen, hvis styrelsen har modtaget den (senest) fire uger før tidspunktet for hovedforhandling af sagen eller ved manglende hovedforhandling tidspunktet for afslutningen af sagen. Dette gælder dog kun, hvis sagen ved indgivelsen er klar til behandling og dermed vedlagt de bilag og oplysninger, der ifølge bekendtgørelsen om fri proces skal vedlægges ansøgningen.

Indgives ansøgningen for sent, vil ansøgningen blive afvist. Der kan dog være konkrete forhold i den enkelte sag, der kan begrunde, at Civilstyrelsen alligevel vurderer, at der er ansøgt om fri proces i rette tid. Det indgår navnlig i vurderingen, hvornår sagen er anlagt, om der kunne være ansøgt om fri proces tidligere, hvornår hovedforhandlingen blev berammet, samt hvornår alle nødvendige oplysninger for sagens behandling er fremsendt.

Du kan henvende dig til en retshjælpsinstitution, hvor du kan få gratis juridisk rådgivning. Du kan finde en liste over retshjælpsinstitutioner Du kan finde en liste over retshjælpsinstitutioner her.

Du kan også henvende dig til en advokat og bede om retshjælp i henhold til bekendtgørelse om retshjælp ved advokater. Du kan henvende dig til retten og få oplyst, hvilke advokater, der yder retshjælp.

Nej. En ansøgning om fri proces er en ansøgningssag. Det betyder, at du selv skal oplyse sagen ved at skaffe og indsende de oplysninger, som du mener, er af betydning for afgørelsen om fri proces. Civilstyrelsen indhenter derfor ikke oplysninger fra andre myndigheder, herunder domstolene, til brug for sagens behandling.

Det er alene selve ansøgningen om fri proces, der skal indsendes gennem den digitale selvbetjening. Hvis du efterfølgende ønsker at indsende yderligere oplysninger eller bilag til din sag, kan disse indsendes via e-boks, via e-mail til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk (ikke-sikker mail) eller sikkerpost@civilstyrelsen.dk (sikker mail) eller med post til Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg.

Det bemærkes, at civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk er en ikke-sikker hovedpostkasse, hvortil der ikke kan sendes krypteret post. Krypterede e-mails skal derfor sendes til sikkerpost@civilstyrelsen.dk.

Hvis du ønsker en tidligere sag genoptaget, skal anmodningen tillige sendes til Civilstyrelsen via e-boks, e-mail eller med post og således ikke gennem den digitale selvbetjening. Du bedes i den forbindelse anføre Civilstyrelsens tidligere sagsnummer.

Hvis din modpart er en person, orienterer Civilstyrelsen modparten om, at vi behandler vedkommendes personoplysninger, idet Civilstyrelsen har modtaget en ansøgning om fri proces til en retssag mod denne. Civilstyrelsen orienterer også om, hvem der har sendt ansøgningen.

Hvis du er fritaget for digital post, er du fritaget for kravet om anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, hvis du vil søge om fri proces i Civilstyrelsen. Du kan i stedet sende din ansøgning om fri proces via e-mail til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk (ikke-sikker mail) eller sikkerpost@civilstyrelsen.dk (sikker mail) eller med post til Civilstyrelsens adresse.

Du kan læse mere om, hvilke oplysninger du skal sende til os under "Oplysninger til brug for en ansøgning om fri proces ".

Civilstyrelsen har brug for en række oplysninger for at kunne træffe afgørelse i din ansøgning om fri proces.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

 • din årsopgørelse for 2022,
 • din eventuelle samlever eller ægtefælles årsopgørelse for 2022,
 • dine og din eventuelle samlever eller ægtefælles lønsedler, dagpengespecifikationer e.l., for de seneste 3 måneder, såfremt årsopgørelsen for 2021 ikke længere er retvisende for din/jeres indtægt,
 • oplysning om, hvorvidt du har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, og om forsikringsselskabet dækker omkostningerne ved sagen. Hvis dit forsikringsselskab har givet afslag på retshjælpsdækning, skal du bruge en kopi af afslaget,
 • oplysning om din modparts navn og adresse,
 • oplysning om, hvad sagen handler om (”sagsfremstilling”),
 • oplysning om, hvilket udfald/resultat du ønsker af sagen (”påstand”),
 • oplysning om, hvorfor du mener, at dit ønske om sagens udfald/resultat af sagen er det rigtige (”anbringender”),
 • oplysning om modpartens holdning til din påstand (fx processkrifter, kopi af breve fra modparten eller tilsvarende),
 • eventuelt stævning/stævningsudkast eller svarskrift samt eventuelle yderligere processkrifter (fx replik eller duplik),
 • i sager mod offentlige myndigheder eller ved indbringelse af nævnsafgørelser eller tilsvarende, tillige kopi af myndighedens eller nævnets afgørelse,
 • i ankesager, kopi af 1. instansdommen.

Hvis du mangler it-kompetencer, har et handicap eller andet, der forhindrer dig i at bruge den digitale selvbetjening, kan Civilstyrelsen give dispensation. Civilstyrelsen kan også give dispensation, hvis du bor i udlandet og ikke har et NemID.

I særlige tilfælde kan Civilstyrelsen modtage en ansøgning om fri proces på en anden måde end via den digitale selvbetjening. Det gælder, når sagen har en karakter, beskaffenhed eller omfang af materiale, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Modtager Civilstyrelsen en ansøgning om fri proces, som ikke er sendt via den digitale selvbetjening, kan styrelsen afvise ansøgningen. Det betyder, at styrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og at du skal søge igen digitalt. Hvis din ansøgning bliver afvist, vil du få besked og vejledning fra styrelsen.

For at søge om dispensation skal du kontakte Civilstyrelsen på tlf. 3392 3334, via e-Boks, via e-mail til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk (ikke-sikker mail) eller med post til Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg.

Du vil normalt kunne forvente en afgørelse omkring 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i styrelsen.

Der kan være konkrete forhold i den enkelte sag, der kan begrunde en kortere sagsbehandlingstid.

Du kan klage over et afslag på fri proces fra Civilstyrelsen til Procesbevillingsnævnet.

Du skal være opmærksom på, at Procesbevillingsnævnet skal have modtaget din klage inden 4 uger efter, at du har modtaget Civilstyrelsens afgørelse.

Du kan læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over Civilstyrelsens afgørelse på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.

Procesbevillingsnævnet kan kontaktes på post@procesbevillingsnaevnet.dk eller via Digital Post/e-Boks.

En klage over en medarbejder kan sendes til Civilstyrelsen.