Principielle sager m.v.

Civilstyrelsen kan efter retsplejelovens § 329, når særlige grunde taler derfor, give fri proces, selvom de sædvanlige betingelser for fri proces efter retsplejelovens § 325, jf. §§ 327 og 328, ikke er opfyldt.

Bestemmelsen i § 329 giver mulighed for at give fri proces, selv om de almindelige betingelser ikke er opfyldt.

Det gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at der med sager af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse navnlig sigtes til sager, der rejser hidtil uafklarede lovfortolkningsspørgsmål, sager af mere betydende indgreb over for enkeltpersoner eller grupper samt sager, hvor afgørelsen vil kunne tjene som præjudikat ved senere tilfælde.

Sager, som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation, kan efter omstændighederne være sager udsprunget af mindre selvstændig virksomhed.

En ansøgning om fri proces efter retsplejelovens § 329 sendes til Civilstyrelsen.