Retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer

Der kan i visse tilfælde ydes retshjælp til at klage til et internationalt klageorgan, fx Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller én af FN’s komitéer. En ansøgning herom sendes til Civilstyrelsen.

Reglerne findes i lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner, jf. lov nr. 940 af 20/12/1999 med de ændringer, der følger af lov nr. 263 af 16/03/2016 om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven.

Hvornår kan der ydes retshjælp?

Der kan ydes retshjælp, hvis der skønnes at være rimelig grund til at føre klagesagen, og det internationale klageorgan har anmodet om den danske regerings retlige bemærkninger, jf. lovens § 2. Det er desuden en grundlæggende betingelse, at ansøgeren har udtømt de nationale retsmidler.

Kan der ydes retshjælp til en juridisk person?

Der kan efter lovens § 3 ydes retshjælp til en juridisk person, hvis særlige grunde taler derfor, og de i § 2, stk. 1, anførte betingelser er opfyldt. Der skal som udgangspunkt være tale om en sag, der er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller at sagen har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

Hvad skal jeg indsende?

Ved ansøgning om forhåndstilsagn om retshjælp, skal du indsende:

  • klagen med dertilhørende bilag,
  • de retlige bemærkninger fra den danske regering, såfremt du har modtaget disse,
  • klagers eventuelle bemærkninger til den danske regerings retlige bemærkninger,
  • eventuel korrespondance med det internationale klageorgan,
  • oplysning om, hvorvidt sagen har været indbragt for de danske domstole.

Ved efterfølgende anmodning om udbetaling af salær, skal du indsende:

  • en specificeret tidsopgørelse med relevante bilag,
  • afgørelsen/udtalelsen fra det internationale klageorgan,
  • eventuelle retlige bemærkninger, som ikke var til stede ved ansøgningen om forhåndstilsagn.

Hvad dækker retshjælpen?

Retshjælpen dækker rimelige, nødvendige udgifter til klagesagens førelse samt et rimeligt salær til en advokat. Retshjælp er ikke udtryk for, at statskassen dækker alle omkostningerne forbundet med sagen.