Retshjælpsforsikring

Der kan ikke gives fri proces til personer, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, jf. retsplejelovens § 325.

Der kan være knyttet retshjælpsforsikring til familieforsikring (indboforsikring), autokaskoforsikring, husforsikring og bådforsikring. Der kan fås nærmere oplysninger om retshjælpsforsikringen ved henvendelse til forsikringsselskabet, og det er forsikringsselskabet, der tager stilling til, om forsikringen dækker den konkrete sag.

Hvis forsikringsselskabet har afslået at dække sagen, fx fordi ansøgeren efter selskabets opfattelse ikke i relation til forsikringsbetingelserne har rimelig grund til at føre proces, kan man søge om fri proces på sædvanlig vis.

Civilstyrelsen kan dispensere fra kravet om, at ansøgeren ikke er dækket af en retshjælpsforsikring, hvis det er åbenbart, at sagens omkostninger ikke kan holdes inden for forsikringens maksimum, og sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt kan begrunde denne overskridelse. I givet fald foretager Civilstyrelsen en sædvanlig vurdering af de øvrige betingelser for fri proces, herunder om ansøgeren har rimelig grund til føre proces.

Der kan også efter ansøgning efterfølgende ydes godtgørelse fra statskassen for den del af en retssags omkostninger, der ikke har kunnet afholdes inden for en retshjælpsforsikrings dækningsmaksimum, jf. retsplejelovens § 336. En ansøgning om godtgørelse fra statskassen efter § 336 behandles af Civilstyrelsen.