Hvordan søger jeg fri proces hos Civilstyrelsen?

I sager, hvor der ikke er en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, om som ikke skal behandles af domstolene efter retsplejelovens § 327, skal en ansøgning om fri proces sendes til Civilstyrelsen.

En ansøgning skal indgives i så god tid, at Civilstyrelsen kan nå at træffe afgørelse i sagen, inden retssagen afsluttes ved hovedforhandling eller forlig. Når du ansøger om fri proces hos Civilstyrelsen, skal du som hovedregel benytte Civilstyrelsens digitale selvbetjening.

Dispensation for brug af den digitale selvbetjening

Hvis du mangler it-kompetencer, har et handicap eller andet, der forhindrer dig i at bruge den digitale selvbetjening, kan Civilstyrelsen give dispensation. Civilstyrelsen kan også give dispensation, hvis du bor i udlandet og ikke har et NemID.

I særlige tilfælde kan Civilstyrelsen modtage en ansøgning om fri proces på en anden måde end via den digitale selvbetjening. Det gælder, når sagen har en karakter, beskaffenhed eller omfang af materiale, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Modtager Civilstyrelsen en ansøgning om fri proces, som ikke er sendt via den digitale selvbetjening, kan styrelsen afvise ansøgningen. Det betyder, at styrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og at du skal søge igen digitalt. Hvis din ansøgning bliver afvist, vil du få besked og vejledning fra styrelsen.

For at søge om dispensation skal du kontakte Civilstyrelsen på tlf. 3392 3334, via e-Boks, via e-mail til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk (ikke-sikker mail) eller med post til Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg.

Det bemærkes, at civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk er en ikke-sikker hovedpostkasse, hvortil der ikke kan sendes krypteret post. Krypterede e-mails skal sendes til sikkerpost@civilstyrelsen.dk.

Du skal bruge følgende oplysninger, når du ansøger om fri proces:

 • din årsopgørelse for 2022,
 • din eventuelle samlever eller ægtefælles årsopgørelse for 2022,
 • dine og din eventuelle samlever eller ægtefælles lønsedler, dagpengespecifikationer e.l., for de seneste 3 måneder, hvis årsopgørelsen for 2022 ikke længere ret retvisende for din/jeres indtægt,
 • oplysning om, hvorvidt du har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, og om forsikringsselskabet dækker omkostningerne ved sagen. Hvis dit forsikringsselskab har givet afslag på retshjælpsdækning, skal du bruge en kopi af afslaget,
 • oplysning om din modparts navn og adresse,
 • oplysning om, hvad sagen handler om (”sagsfremstilling”),
 • oplysning om, hvilket udfald/resultat du ønsker af sagen (”påstand”),
 • oplysning om, hvorfor du mener, at dit ønske om sagens udfald/resultat af sagen er det rigtige (”anbringender”),
 • oplysning om modpartens holdning til din påstand (fx processkrifter, kopi af breve fra modparten eller tilsvarende),
 • eventuelt stævning/stævningsudkast eller svarskrift samt eventuelle yderligere processkrifter (fx replik og duplik),
 • i sager mod offentlige myndigheder eller ved indbringelse af nævnsafgørelser eller tilsvarende, tillige kopi af myndighedens eller nævnets afgørelse,
 • i ankesager, kopi af 1. instansdommen.

Hvis du søger på andres vegne, og ikke er advokat eller i øvrigt har en stillingsfuldmagt, skal Civilstyrelsen bruge en fuldmagt fra dig. Du finder et link til en fuldmagt, som du kan udfylde og bruge, undervejs i ansøgningsprocessen. Hvis du søger om dispensation for brug af den digitale selvbetjening, kan du i stedet finde fuldmagtsblanketten her (PDF).