Antagelse som beneficeret advokat, autoriseret bobestyrer og bobehandler

Antagelse som beneficeret advokat

Justitsministeren antager efter retsplejelovens §§ 333, stk. 1, 1. pkt. og 733, stk. 1, for hver ret et passende antal advokater til at udføre sager for parter, der har fri proces, eller for hvem der i øvrigt beskikkes en advokat efter reglerne i retsplejeloven, og til at beskikkes som offentlige forsvarere.

Justitsministeren antager endvidere efter Retsplejelov for Færøerne §§ 361, stk. 1, 1. pkt., og 741, stk. 1, 1. pkt., et passende antal advokater til at udføre sager for parter, der har fri proces, eller for hvem, der i øvrigt beskikkes en advokat efter reglerne i Retsplejelov for Færøerne, samt et efter overenskomst passende antal af de til møde for vedkommende ret berettigede advokater eller, om fornødent, andre dertil egnede personer til at beskikkes som offentlige forsvarere.

Justitsministeren antager derudover efter retsplejelov for Grønland § 83 et passende antal advokater til at påtage sig beskikkelse i civile sager og kriminalsager.

Antagelse som autoriseret bobestyrer og bobehandler

Justitsministeren autoriserer efter dødsboskiftelovens § 11, stk. 1, for hver retskreds et passende antal advokater til som bobestyrere at forestå behandlingen af dødsboer.

Justitsministeren autoriserer endvidere efter lov om ægtefælleskifte m.v. § 45, stk. 1, for hver retskreds et passende antal advokater til som bobehandlere at forestå behandlingen af ægtefælleskifter m.v.

Sagsbehandlingen

Antagelse sker efter ansøgning. Byretspræsidenten opslår ledige beneficier, bobestyrer- eller bobehandlerhverv, og du skal indsende din ansøgning om antagelse til byretten i overensstemmelse med de retningslinjer, som fremgår at det opslag, du vil søge.

Civilstyrelsen modtager indstilling til afgørelse fra byretspræsidenten og landsretspræsidenten, og træffer herefter afgørelse om antagelse.

Et beneficium eller en autorisation meddeles for en periode på 10 år.

Hvervet som beneficeret advokat, autoriseret bobehandler eller bobestyrer er personligt, og kan ikke overdrages.

Forlængelse af antagelse som beneficeret advokat, autoriseret bobestyrer og bobehandler

Et meddelt beneficium eller en autorisation forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, med mindre særlige grunde taler herimod. Du skal indgive din ansøgning om forlængelse til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.

Civilstyrelsen kan dog behandle en ansøgning, der er indgivet til byretspræsidenten senere end 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet.

For beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere, der er antaget inden den 1. januar 2019, og som fylder 70 år, forlænges et meddelt beneficium eller en meddelt autorisation efter ansøgning for en periode på 10 år uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten inden udgangen af den måned, hvori den beneficerede eller autoriserede advokat fylder 69 år, og kan tidligst indgives 2 måneder før.

Civilstyrelsen kan behandle en ansøgning, der er indgivet efter udløbet af den nævnte frist, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet. Manglende ansøgning medfører, at beneficiet eller autorisationen bortfalder ved udgangen af den måned, hvori indehaveren fylder 70 år.

Civilstyrelsen modtager indstilling til afgørelse fra byretten og landsretten, og træffer afgørelse om imødekommelse af eller afslag på forlængelse af hvervet.