Ansøg om tilskud

Civilstyrelsen skal have modtaget ansøgninger om tilskud inden den 1. marts i ansøgningsåret.

I kan sende ansøgningen til Civilstyrelsen via civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk eller digital post til Civilstyrelsen.

I kan også sende ansøgningen med post til adressen Civilstyrelsen, Toldboden 2. 2. sal, 8800 Viborg.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Der er ingen krav til ansøgningens form eller indhold. Det vil dog lette sagsbehandlingen, hvis ansøgningen indeholder følgende:

  • Hvor stort et beløb der søges om.
  • Hvilket kontonummer beløbet skal udbetales til.
  • En redegørelse for de udgifter, der har været afholdt i det seneste regnskabsår.
  • En redegørelse for de forventede udgifter i ansøgningsåret.

Bilag til ansøgningen

Sammen med ansøgningen skal I sende en årsberetning og et regnskab for det seneste regnskabsår samt et budget for det år, der søges tilskud til.

Årsberetning

I skal sende en årsberetning for anvendelsen af tilskuddet fra Civilstyrelsen. Årsberetningen skal indeholde oplysninger om antallet af rådgivninger og institutionens (retshjælpskontoret og advokatvagtens) aktivitetsniveau i øvrigt.

Oplysninger om antallet af rådgivninger

For at retshjælpskontorerne kan modtage aktivitetstilskud, er det vigtigt, at de laver en opgørelse over antallet af rådgivninger på henholdsvis trin 1, 2 og 3, der er udført i det foregående år.

For så vidt angår rådgivninger på trin 2 og 3 skal kontoret også oplyse, hvor mange rådgivninger, der opfylder betingelserne for at kunne medregnes i aktivitetstilskuddet, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Civilstyrelsen anvender disse oplysninger til at beregne retshjælpskontorernes aktivitetstilskud.

Du kan læse meget mere om, hvordan rådgivning på trin 1, 2 og 3 opgøres i Vejledning nr. 9413 af 23. juli 2014 om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse ved ansøgning om tilskud.

Institutionens aktivitetsniveau i øvrigt

Årsberetningen skal også indeholde oplysninger om institutionens aktivitetsniveau i øvrigt. Det kan for eksempel være oplysninger som:

  • Adresse, åbningstider og kontaktoplysninger
  • Institutionens struktur, herunder ledelse, antallet af frivillige rådgivere m.v.
  • Oplysninger om, hvilke sagsområder/emner rådgivningen har omhandlet
  • Oplysninger om, hvilke borgere, der henvender sig til institutionen
  • Aktiviteter i institutionen, herunder afholdelse af kurser m.v.
  • Eventuelle forhold, der har haft en positiv eller negativ indvirkning på institutionens aktivitetsniveau.

Regnskab

I skal også sende et særskilt regnskab for tilskuddet fra Civilstyrelsen. Det skal fremgå af regnskabet, om institutionen i det foregående år har modtaget et tilskud.

Modtagere af tilskud under 250.000 kr.

Modtagere af tilskud under 250.000 kr. skal udarbejde et regnskab, der viser budget- og regnskabsposter i sammenhæng.

Den ansvarlige skal ligeledes underskrive en erklæring på tro- og love om, at Civilstyrelsens tilskud er anvendt i overensstemmelse med det udarbejdede regnskab, og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne.

Civilstyrelsen har udarbejdet en blanket til tro- og loveerklæringen, der kan anvendes. Du kan finde blanketten nederst på denne side.

Modtagere af tilskud på 250.000 kr. eller derover

Modtagere af tilskud på 250.000 kr. eller derover skal aflægge et regnskab efter årsregnskabsloven (regnskabsklasse A).

Ikke-erhvervsdrivende fonde skal dog aflægge regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik efter fondsloven.

Regnskabet skal revideres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse, der viser regnskabstal for det foregående regnskabsår og budgettal for regnskabsåret. Opgørelsen skal opstilles, så der er sammenlignelighed mellem regnskabs- og budgettal.

Budget

Der er ingen krav til budgettets form eller indhold. Det vil dog lette sagsbehandlingen, hvis budgettet eller ansøgningen indeholder en redegørelse for de forventede udgifter i det år, der søges om.

Tro- og loveerklæring

Hvis retshjælpsinstitutionen i det seneste regnskabsår har modtaget tilskud under 250.000 kr., skal der også indsendes en tro- og loveerklæring. Civilstyrelsen har udarbejdet en skabelon til tro- og loveerklæringen, som du kan finde her.

Tro- og loveerklæring (PDF)

Ansøg om tilskud