Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål til Rådet for Offerfonden.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan der ansøges om? 

Rådet for Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Rådet for Offerfonden yder tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter samt lignende projekter og aktiviteter.

Det er en forudsætning for, at der kan bevilges midler, at projektet eller aktiviteten har et klart offerperspektiv.

Der kan ikke ydes støtte til projekter og aktiviteter, som allerede er finansieret ved andre midler. Der kan dog gives tilskud til projekter og aktiviteter, som modtager midler fra andre støtteordninger, når der derved sker en yderligere styrkelse af projektet.

Når det gælder tilskud til organisationer, er det overordnede formål for Rådet for Offerfondens tildeling af tilskud, at ofre skal kunne få mere eller en bedre form for støtte eller hjælp, end hvad der allerede tilbydes. Der ydes således som udgangspunkt ikke tilskud til aflønning af medarbejdere, der hidtil har arbejdet som frivillige støttepersoner/rådgivere eller til almindelig drift.

Der vil dog være mulighed for at yde tilskud til at kvalificere støttepersoners arbejde, herunder til uddannelse og supervision af frivillige. Der vil ligeledes være mulighed for at søge tilskud til dækning af driftsomkostninger, såfremt de er nødvendige for projektets/aktivitetens gennemførelse.

Rådet for Offerfonden har både mulighed for at yde hel og delvis støtte til et projekts/aktivitets gennemførelse, herunder f.eks. komplette forskningsprojekter.

Der kan ikke ydes tilskud til projekter og aktiviteter, der allerede er påbegyndt eller har fundet sted.

Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre. For så vidt angår ofre for forbrydelser med personskade til følge henvises til Erstatningsnævnet

Rådet for Offerfonden afholder mindst to årlige ansøgningsrunder. Forud for hver ansøgningsrunde indkalder rådet i åbne opslag ansøgninger om tilskud. Opslagene vil kunne findes her på hjemmesiden.

Ansøgningsskema med relevante bilag og dokumentation sendes inden ansøgningsfristens udløb til Rådet for Offerfonden, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg eller pr. mail til offerfonden@civilstyrelsen.dk.

Ansøgningsfristen vil fremgå af det relevante opslag.

Ansøgningsskemaet findes under fanen ”blanketter m.v.” sammen med en vejledning til udfyldelse af både ansøgningsskema og budget. Eventuelle spørgsmål om udfyldelse af diverse blanketter mv. kan rettes til Rådet for Offerfondes Sekretariat på tlf. 33 92 33 34 eller på mail offerfonden@civilstyrelsen.dk.

Såfremt der efter de to ansøgningsrunder fortsat er midler i Offerfonden afholdes en yderligere ansøgningsrunde. Oplysninger herom vil ligeledes fremgå her på hjemmesiden, ligesom der vil blive sendt en orientering ud på Rådet for Offerfondens nyhedsmail.

Tilmelding til Rådet for Offerfondens nyhedsmail sker ved at sende en mail til offerfonden@civilstyrelsen.dk med anmodning om tilmelding samt angivelse af, hvilken mail nyhedsmailen ønskes sendt til.

Rådet for Offerfonden yder tilskud til de projekter og aktiviteter, som rådet finder bedst kvalificerede. Ved vurderingen af de indkomne ansøgninger, lægger rådet vægt på, i hvor høj grad ansøgningerne, herunder særligt projektet/aktivitetens formål og produkt, potentielt kan opfylde Offerfondens formål samt kriterierne i de enkelte opslag. Offerfondens formål fremgår af lov om Offerfondens § 1.

Ansøgningerne vurderes både individuelt og komparativt (i forhold til hinanden). Såfremt der er flere kvalificerede ansøgninger i samme ansøgningsrunde, ydes tilskud til de projekter og aktiviteter, som i højeste grad opfylder Offerfondens formål og kriterierne i det enkelte opslag. Der ydes kun tilskud til kvalificerede ansøgninger.

For det tilfælde at Rådet for Offerfonden ikke modtager tilstrækkeligt kvalificerede ansøgninger i en ansøgningsrunde, kan Offerfondens midler i en ansøgningsrunde overføres til næste ansøgningsrunde.

Afgørelse, om hvilke ansøgere der får tilskud, træffes på et rådsmøde. Rådsmødet holdes i forlængelse af ansøgningsfristens udløb eller (for forskningsprojekter) efter Danmarks Innovationsfond har afgivet forskningsfaglige vurdering af de indkomne ansøgninger.

Rådet består af en formand og to medlemmer. De to medlemmer er udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet og Offerrådgivningen i Danmark.  Rådet er beslutningsdygtigt, når to af rådets medlemmer er til stede. Afgørelserne træffes efter stemmeflertal. Såfremt der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Møderne er ikke offentlige.

Tilskud efter lov om Offerfonden er betinget af standardvilkår om bl.a. regnskabsafgivelse og offentliggørelse.

Det er også en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer, herunder rapporter, brochurer, plakater, nyhedsbreve m.v. samt ved elektronisk formidling i form af hjemmesider, at Rådet for Offerfonden har deltaget i finansieringen af projektet eller aktiviteten. Følgende tekst skal derfor indsættes på produktet:

Dette materiale er støttet økonomisk af Rådet for Offerfonden. Materialets udførelse, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden”.

Samtidig skal Rådet for Offerfondens logo placeres lige under foranstående tekst. Logoet findes under ”blanketter m.v.” under overskriften ”logopakke”.

Rådet for Offerfonden skal orienteres senest to uger inden offentliggørelsen af en publikation.

Der henvises i øvrigt til Rådet for Offerfondens Standardvilkår, punkt 14.1.

Standardvilkårene kan findes her (PDF).

Udover standardvilkårene kan rådet fastsætte særlige vilkår for det enkelte projekt eller aktivitet. Såfremt dette er tilfældet, vil de særlige vilkår fremgå af tilsagnet. Der kan f.eks. være tale om yderligere krav om regnskabsaflæggelse.

Eventuelle særlige kriterier for hver ansøgningsrunde vil fremgå af det relevante opslag.

Oplysninger om hvilke projekter og aktiviteter, der har fået tilskud, offentliggøres under fanen ”Uddelte midler” snarest muligt efter rådsmødet. Datoer for rådsmøder findes under nyheder.

Offentliggørelsen vil indeholde tilskudsmodtagernes navne, projekternes eller aktiviteternes geografiske udstrækning og projekternes eller aktiviteternes titel samt tilskuddenes størrelse.  

Der vil herudover ske offentliggørelse af rådets praksis på retsinformation.

Oplysninger om hvilke projekter eller aktiviteter, der har fået afslag, offentliggøres ikke.

Ansøgere, som rådet har besluttet at yde tilskud til, får typisk to uger efter rådsmødet tilsendt et tilsagn med oplysninger om tilskuddets størrelse, betingelser for udbetaling samt evt. særlige vilkår. Tilsagnet skal accepteres ved indsendelse af en tilskudsaccept.

Tilskuddet kan herefter udbetales enten som et engangsbeløb eller som deludbetalinger. For begge udbetalingsmetoder gælder dog, at de sidste 10 % af det samlede tilskudsbeløb først udbetales, når projektet/aktiviteten er endeligt afsluttet. Tilskudsmodtager kan også vælge at vente med at anmode om udbetaling til projektet/aktiviteten er afsluttet og godkendt, således at hele tilskuddet udbetales på samme tid.

Udbetaling undervejs (deludbetalinger) sker efter anmodning fra tilskudsmodtageren. Udbetalingen sker ved, at tilskudsmodtager indsender blanketten ”anmodning om udbetaling” samt en statusorientering. Tilskudsmodtagers anmodning om udbetaling må tidligst indsendes en måned før den ønskede udbetalingsdato. 

Såfremt betalingsanmodningen kan godkendes, vil beløbet blive overført til tilskudsmodtagers konto senest en måned efter anmodningen er modtaget.

Der kan maksimalt anmodes om fire deludbetalinger pr. år (inkl. slutudbetaling). 

Anmodning om slutudbetaling indsendes, når slutrapport og slutregnskab med eventuel revision af regnskabet er godkendt af Rådet for Offerfonden.

Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Rådet for Offerfonden senest en måned efter, at slutrapport og slutregnskab er godkendt.

Yderligere oplysninger om udbetaling af tilskud findes i Rådet for Offerfondens standardvilkår (PDF) punkterne 4 og 12.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er pr. februar 2021 ca. 70 dage.

Kontakt

Civilstyrelsen