Hvad omfatter pligtafleveringen?

Pligten til indlæggelse af forskrifter i Retsinformation følger af cirkulære nr. 27 af 28. februar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation og cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation

Ifølge § 1 og § 2, stk. 1, i cirkulære nr. 27 af 28. februar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation omfatter pligtafleveringen alle retligt normerende forskrifter.

Pligtafleveringen omfatter således love, lovbekendtgørelser, anordninger, bekendtgørelser, cirkulærer, cirkulæreskrivelser, vejledninger m.v. samt administrative afgørelser af principiel karakter.

Alene forskrifter uden retligt normerende indhold er undtaget fra pligtafleveringen til Retsinformation. Eksempler på sådanne forskrifter er publikationer, der har karakter af ”gode råd & vink”, idé-kataloger, brugermanualer til tekniske indretninger, brugermanualer til edb-programmel m.v.

Såfremt forskriften har almindelig interesse og betydning for retsanvendelsen på det pågældende lovgivningsområde, skal forskriften indlægges i Retsinformation.

Ansvaret for indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation samt for ajourføring af de indlagte forskrifter påhviler alene ministeriet, jf. § 19 i cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation.