Persondatapolitik

Behandling af persondata

I forbindelse med løsningen af sine opgaver behandler Civilstyrelsen oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har været i kontakt med Civilstyrelsen, eller hvis løsningen af en af vores opgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Når Civilstyrelsen behandler sager, bliver der registreret oplysninger om dig i vores IT-systemer. Oplysningerne er f.eks. navn, CPR.nr. og adresse. Der kan også være nogle mere personlige oplysninger om dig, hvis der er blevet givet sådanne oplysninger til brug for sagen.

1. Civilstyrelsen er den dataansvarlige – hvordan kontakter du styrelsen?

Civilstyrelsens er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som styrelsen har modtaget om dig. Du finder Civilstyrelsens kontaktoplysninger nedenfor.

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg
CVR-nr.: 11 57 01 19
Telefon: 33 92 33 34
Mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Civilstyrelsen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at Civilstyrelsen overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Civilstyrelsens behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail dpo@civilstyrelsen.dk eller ved at sende et brev til

Civilstyrelsen
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Toldboden 2, 2.sal, 8800 Viborg

Baggrunden for indsamlingen og behandlingen af oplysninger er,

 • at du har kontaktet Civilstyrelsen, eller
 • at du selv har rejst en sag i Civilstyrelsen, eller
 • at en anden eller Civilstyrelsen har rejst en sag, og oplysningerne om dig er nødvendige for at behandle en sag.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Civilstyrelsens behandler personoplysninger med henblik på løsning af opgaver i forbindelse med

 • Værgemåls- og arveloven
 • Ansøgningssager til fri proces, herunder formidler fri proces til sager i udlandet, samt retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer.
 • Konkrete sager på advokatområdet
 • Lov om fonde og visse foreninger
 • Erstatningsnævnets afgørelser efter lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
 • Anmeldelser, orienteringer, ansøgninger og klager i henhold til lov om indsamling m.v.
 • Ansøgninger om tilskud i henhold til lov om Offerfonden og bekendtgørelse om forretningsordenen for Rådet for Offerfonden
 • Løsning af Retslægerådets opgave, som er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager vedr. enkeltpersoners retsforhold
 • Formidling af meddelelser til offentligheden i henhold til og med hjemmel i lov om Statstidende
 • Offentliggørelse af afgørelser i Retsinformation, som er principielle eller af betydning for offentligheden
 • Administration af personale, herunder sagsbehandling i forbindelse med ansættelser

Hvis du har rettet skriftlig henvendelse via e-mail behandler Civilstyrelsen dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne behandle din henvendelse og sætte dig i kontakt med det relevante fagkontor.
 • For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere henvendelser og praksis.

Du vil eventuelt modtage en mere detaljeret formålsbeskrivelse fra det fagkontor, som behandler din henvendelse.

Hvis du har rettet skriftlig henvendelse via e-mail er retsgrundlaget for Civilstyrelsens behandling af dine personoplysninger:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.
 • Har du sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.
 • Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

4. Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver personoplysninger til forskellige myndigheder, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse, herunder hvis det følger af lovgivningen, at vi skal videregive oplysningerne.

Vi videregiver også i enkeltstående tilfælde oplysninger til udenlandske myndigheder, når det følger af lovgivningen.

Du vil som angivet eventuelt modtage en mere detaljeret formålsbeskrivelse. Af denne vil eventuelle modtagere fremgå.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Civilstyrelsen. Det drejer sig om følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Civilstyrelsen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til Civilstyrelsen.

6. Oplysninger om klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Civilstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.