Retsinformations brugersystem

Retsinformations brugersystem er statens juridiske online informationssystem, der giver adgang til bl.a. love, bekendtgørelser og andre retsregler på internettet. Retsinformation giver mulighed for, at både borgere og myndigheder kan få direkte og gratis adgang til en lang række officielle, juridiske dokumenter – bl.a. love, som er vedtaget af Folketinget, samt de regler, som udstedes af ministerier og styrelser m.v.

Retsinformation er det eneste juridiske informationssystem, hvor ingen på forhånd har udvalgt de dokumenter, der er adgang til. Et af formålene med Retsinformation er nemlig at sikre, at der findes et system, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til alle normerende retsforskrifter.

Retsinformation indeholder love, lovforslag og en lang række andre juridiske dokumenter i deres fulde længde. Ved hjælp af forskellige søgefunktioner på Retsinformations hjemmeside, www.retsinformation.dk, kan man søge i databaserne efter de dokumenter, man er interesseret i, og dokumenterne kan herefter downloades eller evt. printes ud. 

Driften af Retsinformation varetages af Civilstyrelsen, men det er Retsinformations informationsleverandører Folketinget og ministerierne selv, der har ansvaret for indlæggelse og ajourføring af alle de dokumenter, som indlægges i Retsinformations databaser, jf. § 19 i cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation. Folketinget indlægger således f.eks. alle de lov- og beslutningsforslag, som behandles i Folketinget, og de enkelte ministerier indlægger de regler, som hører til deres område.

Retsinformation opdateres mindst én gang i døgnet med de dokumenter, der er indlagt eller ændret siden sidste opdatering af databaserne.