Tro- og loverklæring

Det følger af § 9, nr. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter (tilskudsbekendtgørelsen), at modtagere af tilskud på under 250.000 kr. skal underskrive en erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, samt om institutionen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne.

Tro- og loveerklæringen skal fremover indsendes samtidig med regnskab og årsberetning.

Tro- og loveerklæring

Civilstyrelsen har udarbejdet en skabelon til tro- og loveerklæringen, som du kan finde her.

Tro- og loveerklæring (PDF)