Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål til Indsamlingsnævnet. Listen er opdelt i spørgsmål der vedrører de generelle regler og spørgsmål der er særlige for organisationer godkendt efter ligningsloven.

Generelle regler

Beder du om bidrag, støtte eller donationer?

  • Hvis nej, så behøver du ikke en tilladelse
  • Hvis ja, så skal du have en tilladelse.

Der er dog følgende undtagelser:

Private indsamlinger kræver ikke Indsamlingsnævnets tilladelse.

En indsamling er privat, når du kun beder dine venner, familie eller personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet om at bidrage.

Eksempler:

  • En indsamling blandt kollegaer til en anden kollega.
  • En indsamling blandt medlemmerne af en klub eller forening til fordel for foreningen eller klubben.
  • En indsamling i et lokalsamfund til et formål, som lokalbefolkningen er har en generel interesse i kan også være en privat indsamling. Eksempelvis, hvis der samles ind til en legeplads i landsbyen blandt dem, som bor i landsbyen.

Husk, at indsamlinger på internettet og sociale medier, fx en hjemmeside eller Facebook, som udgangspunkt ikke er private. En indsamling kan ikke gøres privat ved at lave en lukket gruppe på Facebook.

Ja, salg kan anses som en indsamling, hvis du i forbindelse med et salg oplyser, at købesummen går til bestemt formål.

Eksempel:

  • Hvis du i forbindelse med salg af biletter til et arrangement oplyser, at overskuddet fra billetsalget går til et velgørende formål, skal du have nævnets tilladelse.

Ja, indsamling af ting – også brugte - kræver som udgangspunkt en tilladelse.

Hvis du indsamler brugte ting af ringe værdi, kræver det ikke Indsamlingsnævnets tilladelse.

Det er værdien af den enkelte ting, som bestemmer, om indsamlingen kræver nævnets tilladelse.

Eksempler:

  • Indsamling af pantflasker
  • Indsamling af brugt tøj, som ikke er mange penge værd, og ellers ville være smidt ud.

Når du skal søge om tilladelse til indsamling, skal du enten bruge Indsamlingsnævnets digitale selvbetjeningsløsning eller vores ansøgningsblanket.

Ansøg via den digitale selvbetjeningsløsning

Ansøg ved hjælp af ansøgningsblanket

Ja, der er et gebyr i forbindelse med en ansøgning. 

Takster for gebyr i 2023

Ansøgning om tilladelse §3 kr. 1.200
Ansøgning om tilladelse §4 kr. 10.900
Op til 3 årig landsdækkende husindsamling kr. 17.900 pr. år
Op til 3 årig regional husindsamling kr. 9.000 pr. år
Enkeltstående husindsamling kr. 18.000
Landsdækkende gadeindsamling kr. 7.200
Regional gadeindsamling kr. 3.600

Takster for gebyr i 2024

Ansøgning om tilladelse §3 kr. 1.200
Ansøgning om tilladelse §4 kr. 11.300
Op til 3 årig landsdækkende husindsamling kr. 18.500 pr. år
Op til 3 årig regional husindsamling kr. 9.300 pr. år
Enkeltstående husindsamling kr. 18.600
Landsdækkende gadeindsamling kr. 7.400
Regional gadeindsamling kr. 3.700

Indbetalingen af gebyret skal ske senest samtidig med indsendelsen af ansøgningen til Indsamlingsnævnet.

Vejledning til betaling af gebyret fremgår af ansøgningsblanketten.

Nej, du må indsamle så mange penge, du har lyst til.

De indsamlede midler skal sættes ind på en konto, som kun bruges til indsamlingen.

En tilladelse gælder i op til ét år ad gangen.

Hvis du ønsker at indsamle i længere tid, skal du ansøge på ny.

Hvis du starter en indsamling uden nævnets tilladelse, er indsamlingen ulovlig.

Indsamlingsnævnet kan anmelde din indsamling til politiet.

Overtrædelse af reglerne i indsamlingsloven straffes med bøde jf. Indsamlingslovens § 16, stk. 1.

Ja, du skal sende et regnskab over indsamlingen til Indsamlingsnævnet inden 6 måneder efter indsamlingens afslutning.

Hvis du har indsamlet mere end 50.000 kr., skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.  

Hvis du indsamlet mindre end 50.000 kr., kan du udfylde Indsamlingsnævnet regnskabsblanket.

Du kan læse mere om kravene til at aflægge regnskab og hvordan du sender regnskabet til Indsamlingsnævnet her.

Alle regnskaber for indsamlinger, som Indsamlingsnævnet har tilladt, ligger på nævnets hjemmeside.

Du kan finde dem her.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på ansøgninger om tilladelse til indsamling er ca. 14 dage. Det kan i visse tilfælde tage længere tid. Det kan f.eks. være, fordi vi mangler oplysninger, skal undersøge forhold ved tidligere indsamlinger eller lignende.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på andre henvendelser er ca. 95 dage.

 

De indsamlede midler må som udgangspunkt kun anvendes til det formål, der er angivet i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til indsamling. I særlige tilfælde kan Indsamlingsnævnet give tilladelse til en ændring af formålet.

Når vi vurderer, om vi kan give tilladelse til en ændring af formålet, lægger vi blandt andet vægt på, om det ønskede formål har den fornødne lighed med det oprindelige formål. Det gør vi for at sikre, at hensynet til bidragsyderne er iagttaget. Herudover, lægger vi vægt på, om det oprindelige formål er umuligt eller meget vanskeligt at opfylde.

I skal anmode Indsamlingsnævnets sekretariat om at få skiftet komitémedlemmerne ud. I skal samtidig indsende en erklæring fra de personer, som ønsker at indtræde og udtræde som komitémedlem. Det skal fremgå af disse erklæringer, at vedkommende ønsker at henholdsvis indtræde og udtræde som komitémedlem af indsamlingen. Disse erklæringer skal være underskrevet.

Indsamlingsnævnet kan afslå en ansøgning om tilladelse til at samle ind efter § 3, hvis forhold ved tidligere indsamlinger giver anledning til at formode, at indsamlingsreglerne ikke vil blive fulgt.

Det kan f.eks. være, hvis en indsamler ikke har indsendt indsamlingsregnskaber, har anvendt indsamlede midler uden for formålet, samlet ind uden tilladelse eller lignende.

Ja. Indsamlingsnævnet kan tilbagekalde en tilladelse til at samle ind efter § 3 af samme grunde, som Indsamlingsnævnet kan give afslag. Se ovenfor.

Særligt for organisationer godkendt efter ligningsloven

Hvis organisationen er godkendt efter ligningslovens §§ 8A eller 12, stk. 3, og er mindst 3 år gammel, er det valgfrit, om der ansøges om en 1 årig tilladelse efter Indsamlingslovens § 3 eller en 3 årig tilladelse efter § 4.

En 1 årig tilladelse efter § 3 gælder kun til indsamling til ét formål pr. tilladelse.

Med en tilladelse efter § 4 må der samles ind til flere formål på den samme tilladelse.

Du kan finde de forskellige ansøgningsblanketter her.

Nej, det er ulovligt at samle ind ved at kontakte folk på gaden og stemme dørklokker.

Visse større organisationer har dog mulighed for at få en særlig tilladelse til hus- og gadeindsamling.

Ansøgningsblanketten til hus- eller gadeindsamling kan du finde her (PDF).

Hvis du har fået tilladelse efter § 4, skal pengene sættes ind på en konto, hvor det er muligt at holde pengene fra indsamlingen adskilt fra andre midler.

Hvis du har fået tilladelse efter § 3, kan du finde svaret under Generelle regler under punktet Hvor skal de indsamlede midler anbringes.

Ja, organisationer, der har fået tilladelse efter indsamlingslovens § 4, skal hvert år sende sit årsregnskab.

Regnskabet skal sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Du kan læse mere om kravene til årsregnskabet her.

Hvis du har fået tilladelse efter § 3, kan du finde svaret under Generelle regler under punktet Skal jeg aflægge regnskab og hvordan?

Kontakt

Indsamlingsnævnet