Klager over medlemshvervning og overtrædelse af god indsamlingsskik

Her kan du læse om, hvordan du klager over en medlemsorganisations medlemshvervning og overtrædelse af god indsamlingskik.

Indsamlingsnævnet behandler klager over overtrædelse af god indsamlingsskik. Indsamlingsnævnet kan også starte en sag af egen drift. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der i pressen redegøres for relevante sager, men hvor der ikke er indgivet en formel klage til Indsamlingsnævnet.

Hvordan klager man?

Klagen skal sendes skriftligt til Indsamlingsnævnet. Du kan finde nævnets klageformular her (PDF)Du bedes vedhæfte eventuel korrespondance sammen med klagen.
 
 

Er der nogen frist for at klage?

Nej, der er ingen frist. Klager, der indsendes meget lang tid efter selve indsamlingen, kan være sværere at fremskaffe oplysninger om. En klage bør derfor indsendes så hurtigt som muligt.
 

Koster det noget?

Nej, det er gratis at klage til Indsamlingsnævnet.
 

Hvad kan Indsamlingsnævnet gøre?

Indsamlingsnævnet kan træffe afgørelse om at udtale kritik over for indsamleren eller hjælpeorganisationen. 
 
Nævnet kan samtidig kræve, at indsamleren eller hjælpeorganisationen offentliggøre nævnets afgørelse eller en del af den. 
 
Hvis Indsamlingsnævnets krav om offentliggørelse af kritikken ikke bliver fulgt, kan det straffes med bøde. Indsamlingsnævnet kan også tilbagekalde tilladelsen, hvis indsamler gentagne gange overtræder retningslinjerne for god indsamlingsskik.
 

Afvisning af klage

Indsamlingsnævnet afviser en klage, hvis klagen ikke skal behandles af Indsamlingsnævnet. Indsamlingsnævnet kan afslutte en sag uden at informere den, der klages over, hvis klagen ikke giver Indsamlingsnævnet anledning til kritik. Dette kan f.eks. være, hvis Indsamlingsnævnet vurderer, at klagen er grundløs.

Behandling af klagen

Når indsamlingsnævnet har modtaget en klage, sender sekretariatet en kopi af klagen til den indsamler eller den hjælpeorganisation, der er klaget over, og beder om bemærkninger til klagen. Klager får også en kopi af indsamlers/organisationens bemærkninger med mindre afgørende, private eller offentlige interesser taler imod dette. Klager får så mulighed for at komme med flere bemærkninger til sagen. Indsamler/organisationen får evt. mulighed for at komme med sine afsluttende bemærkninger. 

Indsamlingsnævnets tidligere afgørelser