Nævnets afgørelser

Her kan du læse Indsamlingsnævnets tidligere afgørelser i klagesager.

Indsamlingsnævnet finder Red Barnets ulovlige gadeindsamling overordentligt kritisabelt

Indsamlingsnævnet finder det overordentligt kritisabelt, at Red Barnet foretog ulovlig gadeindsamling ved at opfordre en privat borger til at yde bidrag ved personlig henvendelse den 3. januar 2019 uden at have tilladelse hertil. Indsamlingsnævnet finder det endvidere kritisabelt, at Red Barnet i forbindelse med opfordringen til borgeren ikke bar synlig logo og legitimation, at Red Barnet udsatte borgeren for pression, at Red Barnet hindrede den frie passage samt, at borgeren ikke modtog korrekt og fuldkommen oplysning om aftalen, blandt andet vedrørende betalingsforhold og fortrydelsesret.

Du kan læse hele afgørelsen på Retsinformation.dk ved at klikke her

Indsamlingsnævnets fandt ikke grundlag for at udtale kritik af forening sådan som sagen var forelagt nævnet

 Indsamlingsnævnet modtog en klage over en forening, der efter klagers udsagn foretog indsamlinger i en Facebook gruppe. Klager påstod, at foreningen beholdte en del af de modtagne beløb uden at oplyse bidragsydere herom. Nævnet fandt, at klager ikke havde fremlagt tilstrækkelig dokumentation herfor. Nævnet kunne derfor ikke tage stilling til, om det var korrekt, det, som klager havde oplyst om foreningens indsamlinger.
 
 

Indsamlingsnævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af forening, der var ejet af et anpartsselskab

Indsamlingsnævnet fandt ikke, at det var i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik, at en indsamler via e-mail opfordrede til at yde delvist bidrag til en forening, der var ejet af et anpartsselskab. Nævnet fandt endvidere ikke, at selve opfordringen var i strid med retningslinjerne, ligesom pålæggelsen og størrelsen af administrationsgebyret ikke gav anledning til kritik.
Nævnet henstillede dog til, at foreningen allerede i forbindelse med den første henvendelse pr. e-mail til en potentiel bidragyder oplyser om, hvor nærmere oplysninger om indsamlingens handelsbetingelser, herunder information om administrationsprocenten, kan ses.
 
 

Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs efterladte, synlige indsamlingsmateriale overordentligt kritisabelt

Indsamlingsnævnet finder det overordentligt kritisabelt, at Frelsens Hær efterlod synligt materiale på klagers bopæl. Nævnet har i den forbindelse lagt særlig vægt på, at nævnet tidligere har udtalt kritik af Frelsens Hær om tilsvarende adfærd, samt at Frelsens Hær udstyrede sine indsamlere med en flyer/folder, der åbenlyst var designet til, at den kunne hænges på et dørhåndtag udefra.
 
 

Indsamlingsnævnet finder Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns håndtering af en mindre positiv henvendelse om foreningen indsamling for kritisabel

Indsamlingsnævnet finder det kritisabelt, at Foreningens Tøstrup Kattehjem og Dyreværn med nedladende ord kommenterede og offentliggjorde en persons henvendelse om foreningens indsamling på foreningens Facebookside, ligesom foreningen ikke forinden i tilstrækkeligt omfang havde anonymiseret den pågældende persons kontaktoplysninger og navn. Foreningen kaldte afsenderen af henvendelsen for "komplet idiot" ligesom det trods overstregning var muligt at se, hvem den pågældende var.
 
 

Indsamlingsnævnet finder Børns Vilkårs efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Børns Vilkår i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.
 
 

Indsamlingsnævnet finder Folkekirkens Nødhjælps efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Folkekirkens Nødhjælp i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.
 
 

Indsamlingsnævnet finder SOS Børnebyernes efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at SOS Børnebyerne i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.
 
 

Indsamlingsnævnet finder Læger uden Grænsers efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Læger uden Grænser i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.
 
 

Indsamlingsnævnet finder Røde Kors’ efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Røde Kors i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.
 
 

Indsamlingsnævnet finder i to sager Red Barnets efterladte, synlige materiale i brevsprække beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Red Barnet i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale i en persons brevsprække, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen. 
 
 

En skoles indsamling blandt elevernes forældre var en privat indsamling

Elevernes forældre kunne betragtes som skolens bekendte, hvorfor indsamlingen var privat og derfor undtaget fra indsamlingslovens område.
 
 

Indsamling via e-mail til fordel for et ApS var ikke i strid med god indsamlingsskik

Indsamlingsnævnet fandt ikke, at det var i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik at en indsamler via e-mail opfordrede til at yde bidrag til et forud angivet formål. Ej heller fandt nævnet, at selve opfordringen var i strid med retningslinjerne - samt at der gerne må indsamles til et ApS.
 
 

Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs skiltning på hoveddør beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Frelsens Hær hængte et synligt skilt udenpå en persons hoveddør, da denne ikke var hjemme den dag, Frelsens Hær foretog husindsamling, sådan at det var synligt for enhver, der passerede forbi den pågældende persons hoveddør.
 
 

I orden at en husindsamler retter henvendelse ved en privat persons ejendom, når indsamler har tilladelse til at foretage en husindsamling

En indsamlingsorganisation foretog en hus- og gadeindsamling i hele landet. Organisationen havde fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet. I forbindelse med husindsamlingen foretog organisationen indsamling hos en privat person ved dennes hus. For at komme hen til huset skulle den frivillige fra indsamlingsorganisationen passere en låge. Ved indgangen til haven var der opsat et skilt ”Pas på hundene”, ligesom der var en ringeklokke ved siden af skiltet. Indsamler var ikke trådt ind over dørtærsklen til huset. 
Personen klagede over, at en frivillig fra indsamlingsorganisationen havde krænket privatlivets fred og dermed tilsidesat god indsamlingsskik, da indsamleren gik ind i klagers have, trods skiltet og ringeklokken. 
Indsamlingsnævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet fandt, at formålet med skiltet var at informere personer, der henvender sig til ejendommen, om at der er hunde på ejendommen. Indsamler havde ikke krænket privatlivets fred ved at henvende sig på klagers ejendom.
 
 

Indsamling med baggrund i private forhold var ikke i strid med god indsamlingsskik

En person klagede til Indsamlingsnævnet over, at en indsamler havde oprettet en indsamling på www.caremaker.dk, idet klager fandt at god indsamlingsskik var tilsidesat. 
 
Klager fandt, at historien, som lå til grund for indsamlingen, handlede om ham, hvilket stødte ham. Han mente i øvrigt, at historien var noget opdigtet. I forbindelse med, at indsamler startede indsamlingen, rettede indsamler henvendelse via Facebook til klager med henblik på godkendelse af indsamlingens hensigt og oplyste klager om indsamlingen, herunder den historie, som lå til grund for indsamlingen.
Sådan som sagen forelå oplyst for Indsamlingsnævnet, fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik. Nævnet bemærkede, at der ikke er mulighed for egentlig bevisførelse for nævnet.