Tilsyn og kontrol

Her på siden kan du læse mere om Indsamlingsnævnets tilsyn og kontrol i forbindelse med indsamlinger.

Tilsyn med midlernes anvendelse

Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, om de indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med indsamlingens formål. Nævnet undersøger også, om formålet med indsamlingen er lovligt.

Alle indsamlinger – store som små – skal indsende et regnskab/årsregnskab til Indsamlingsnævnet, som offentliggøres her på siden. Regnskaberne skal vise alle indtægter og udgifter, herunder udgifterne ved administration og anvendelsen af overskuddet.

Hvis nævnet får mistænke om, at de indsamlede midler bliver brugt til et ulovligt formål, skal nævnet anmelde det til politiet. Indsamlingsnævnet underretter omgående Hvidvaskningssekretariatet, hvis nævnet ved, mistænker eller har rimelig grund til at tro, at de indsamlede midler har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Undgå hvidvask og finansiering af terrorisme

Danmark er medlem af Financial Action Task Force (FATF) . FATF er et mellemstatsligt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. FATF har vedtaget 40 anbefalinger, som vedrører bekæmpelse af hvidvask, og 9 særlige anbefalinger, som vedrører bekæmpelse af terrorfinansiering. Anbefaling nr. 8 indebærer, at landene skal vurdere, om deres regler om non-profit organisationer er tilstrækkelige til at bekæmpe finansiering af terrorisme. Justitsministeriet har i den forbindelse vurderet, at indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen lever op til FATF’s anbefalinger vedrørende finansiering af terrorisme.

Justitsministeriet har ved vurderingen lagt vægt på:

  • at alle offentlige indsamlinger skal tillades af Indsamlingsnævnet,
  • at ansøgningen skal angive indsamlingsformålet, som skal være lovligt,
  • at der ved regler om indsendelse og offentliggørelse af et regnskab skal redegøres for de indsamlede midler og deres anvendelse,
  • at midlerne kun med Indsamlingsnævnets tilladelse kan anvendes til andre formål end de, som er angivet i ansøgningen.

Yderligere information om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, kan findes på Finanstilsynets hjemmeside.