Vejledning til forelæggelse af en sag fra en offentlig myndighed

Retslægerådets sekretariatet anmoder om, at alt post sendes digitalt og i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer.

Retslægerådets sekretariatet anmoder om, at alt post sendes digitalt og i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer.

Send gerne via tunnelkryptering på retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk, da vi desværre oplever, at større filer ikke kommer igennem til sekretariatet, når der sendes med Digital Post.

Du bedes desuden være opmærksom på, at sekretariatet altid sender en kvitteringsskrivelse med angivelse af vores sagsnummer og sagsbehandlingstid. Hvis du ikke modtager denne kvittering, kan det skyldes, at sagen ikke er modtaget i sekretariatet.

Sender du sagen med Digital Post, skal den sendes til Civilstyrelsen (CVR nr. 11570119) med angivelse af Retslægerådet i emnefeltet.

Retspsykiatriske sager

Disse sager omfatter sager, hvor der stilles spørgsmål til Retslægerådet om valg af sanktion, ændring af foranstaltninger, ophævelse af farlighedsdekret, overførsel til sikringsafdelingen/farlighedsdekret og sager om udgang til retsmøder mv.

Sagerne bedes sendt digitalt til Retslægerådet i overensstemmelse med den gældende ordning således, at anklagemyndigheden sender en kronologisk dateret bilagsfortegnelse med akterne i følgende inddelinger. Lav gerne bogmærker, der stemmer overens med bilagsfortegnelsen eller vedlæg skilleark jf. hvert af punkterne herunder:

  1. Begæring fra den hørende myndighed
  2. Den aktuelle retspsykiatriske erklæring vedlagt samtlige relevante lægelige akter i øvrigt. Den aktuelle erklæring må ikke være ældre end 6 måneder.
  3. Anklageskrift eller forholds- og bilagsfortegnelse
  4. Straffesagens øvrige akter i fornødent omfang
  5. Samtlige oplysninger fra særakten, f.eks. straffeattest eller KR attest og relevante domme mv.
  6. Udskrifter af eventuelle grundlovsforhør, retsmøder og igangværende hovedforhandling

Ved fremsendelse, bedes sagen være indscannet til optisk tekstgenkendelse (OCR), og ikke som billedformat.

Færdselssager

Sager om indtagelse af alkohol, hash og medicin i forbindelse med kørsel. Elektronisk fremsendelse af den hidtil anvendte fremsendelsesblanket med relevante akter.

Retskemisk erklæring samt oplysning om vægt og højde skal altid fremsendes.

Sager om vold og dødsårsag

Elektronisk fremsendelse af relevante sagsakter og spørgetema mv. inklusiv bilagsfortegnelse. Påsæt gerne bogmærker der stemmer overens med bilagsfortegnelsen.

Sager om rettighedsfrakendelse

Elektronisk fremsendelse af relevante sagsakter og spørgetema mv. inklusiv bilagsfortegnelse. Påsæt gerne bogmærker der stemmer overens med bilagsfortegnelsen.

Domme

Domme i alle ovennævnte sager, hvor Retslægerådet har anmodet om underretning om sagens udfald bedes også indsendes til Retslægerådets sekretariat. 

Hvis sagen ikke kan sendes elektronisk

I det omfang en sag indeholder akter, som ikke kan sendes elektronisk, eller andre særlige forhold gør sig gældende, kan sagen efter konkret aftale med Retslægerådets sekretariat sendes på krypteret usb. Originale akter, f.eks. særakt, bør aldrig sendes med fysisk post.  

Indholdsfortegnelse