Godtgørelse til efterladte

Hvis en person forsætligt eller ved grov uagtsomhed har forvoldt en andens død, kan du have mulighed for at søge godtgørelse som efterlevende, hvis du stod afdøde særligt nær.

Personer, som stod afdøde særligt nær, vil typisk være ægtefælle, samlever, mindreårige børn eller forældre til mindreårige børn.

Det er nævnet, der vurderer:

  • om der skal betales godtgørelse
  • hvor stor godtgørelsen skal være

Ved vurderingen lægger nævnet særligt vægt på karakteren af straffelovsovertrædelsen og på den lidelse eller krænkelse, som må antages, at være påført den eller de efterlevende. 

Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 26 a.