Ord Mod Ord - Foreningen for drenge og mænds retssikkerhed i samtykkesager Foreningen for drenge og mænds retssikkerhed i samtykkesager

28-06-2024

Kontaktoplysninger

Dronningensvej 6, 5. tv.  2000 Frederiksberg  CVR 43981897

Indsamlingsperiode

fra den 18. maj 2024 til den 17. maj 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (ordmodord.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 320899) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13645450).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at drive foreningens virke og formål beskrevet i vedtægterne som:

”Stk. 1: Foreningens grundlag og virke er aktivt at arbejde for og stille krav om, at manden   og   drengens   retssikkerhed   i   §   216   kontakt-   og   samtykkesager genetableres og forbedres.

Stk. 1.1: At arbejde for en revidering af samtykkeloven, som reelt har skabt omvendt bevisbyrde i § 216 kontakt- og samtykkesager, og sammen med holdningsskiftet i retspraksis har skabt grobund for en uacceptable høj risiko for, at uskyldige drenge og mænd dømmes med baggrund i falske anmeldelser eller meget vage indicier.

Stk. 1.2: At arbejde for at sikre ligevægtige hensyn for begge parter, således at politiets efterforskning og afhøringer af kvinden og manden udføres objektivt og tager udgangspunkt i hver parts oplevelse af det skete. Vi ønsker, at dette altid skal foregå ud fra klart definerede retningslinjer med anerkendte efterforsknings- og afhøringsteknikker af dertil uddannede politiefterforskere.

Stk. 1.3: At arbejde med problematikken omkring særhensyn ved afhøring af kvinden i retten, der forringer mandens retssikkerhed, f.eks. at en politivideoafhøring af kvinden kan ligge til grund for hendes forklaring i retten, og at forsvaret kun må afhøre kvinden med tillægsspørgsmål ud fra denne forklaring.

Stk. 1.4: At arbejde for, at straffen for falske anmeldelser i § 216 straffesager skærpes betydeligt og at flere sigtes og tiltales.

Stk. 1.5: At arbejde for og støtte op om, at der indledes prøvesager i civile søgsmål med krav om økonomisk erstatning for injurier og ærekrænkelse mod anmelderen i§ 216 kontakt- og samtykkesager, hvor tiltalte er frifundet.

Stk. 2: At skabe offentlig debat og opmærksomhed om de retssikkerhedsmæssige problematikker og konsekvenser ved det markante holdningsskifte i § 216 kontakt-og samtykkesager inden for politiets efterforskning, anklagemyndighedens sagsfremstilling og retspraksis, der er sket parallelt med samtykkelovens 11 af 7 indførelse. Dette ses også effektiviseret ved sager, der vedrører forhold fra før 1. januar 2021, som bliver behandlet efter 1. januar 2021.

Stk. 3: Under forudsætning af fornøden finansiering at iværksætte undersøgelser og indsamle data fra § 216 kontakt- og samtykkesager til udarbejdelse af en analyserapport   til   belysning   af   de   retssikkerhedsmæssige   problematikker   og konsekvenser, der   er   opstået   med   holdningsskiftet   inden   for   politi, anklagemyndighed og retspraksis, parallelt med indførelsen af samtykkeloven.

Stk.   3.1:   At   arbejde   med   en   målsætning   om   at   få   nedsat   et   udvalg   under Justitsministeriet der skal granske, hvorvidt retssikkerheden er opretholdt i de domme, som er afsagt i § 216 kontakt- og samtykkesager siden indførelsen af samtykkeloven 1. januar 2021.

Stk. 3.2: At arbejde på genoprejsning til de drenge og mænd, der har været ofre for samtykkelovens   skævvridning   og   underminering   af   retssystemet   og   dets grundprincipper.

Stk. 4: Under forudsætning af fornøden finansiering at iværksætte undersøgelser og indsamle data til udarbejdelse af analyserapporter hvert andet år, der kan sandsynliggøre mørketallet for uskyldige dømte drenge og mænd i § 216 kontakt-og samtykkesager.

Stk. 5: Under forudsætning af fornøden finansiering at iværksætte undersøgelser og indsamle data til udarbejdelse af analyserapporter hvert andet år, der kan sandsynliggøre antallet af falske anmeldelser som har ligget til grund for sigtelser, tiltaler og domme i § 216 kontakt- og samtykkesager.

Stk. 6: Under forudsætning af fornøden finansiering at iværksætte undersøgelser og indsamle data til udarbejdelse af analyserapporter hvert femte år, der kan belyse de sociologiske aspekter bag kvinder, der anmelder, og mænd, der sigtes, tiltales, frifindes eller dømmes i § 216 kontakt- og samtykkesager.

Stk. 7: Under forudsætning af fornøden finansiering at indgå i dialog med medier, politikere, politi, anklagemyndighed, domstole, kriminalforsorgen, relevante organisationer og personer for at fremme og oplyse om foreningens formål og målsætninger.

Stk. 8: Under forudsætning af fornøden finansiering aktivt at udføre oplysningsarbejde, som informerer drenge og mænd om de retssikkerhedsmæssige problematikker og konsekvenser ved det markante holdningsskifte inden for politiets efterforskning, anklagemyndighedens sagsfremstilling og domstolspraksis i § 216 kontakt- og samtykkesager. Dette ved oprettelse af webside, tilbud om foredrag og uddeling af tryksager m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07881