Fonden IBE- Ingen Bliver Efterladt

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Fjeldhammervej 5, 2610 Rødovre - CVR 42193755

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5379 konto 0250813).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fonden IBE – Ingen Bliver Efterladt vedtægtsbestemte formål §2:
Stk. 1. Fondens formål er at skabe rammer for, at mennesker med særlige behov, herunder bl.a. psykisk funktionsnedsættelse, gives mulighed for at udvikle sig og opnå selvstændighed og livskvalitet med udgangspunkt i den enkeltes evner, ressourcer og behov.
Fonden kan desuden:
arbejde for formidling og videns indsamling eller lignende til støtte for arbejdet med mennesker med særlige behov.
forestå indsamling af midler til opfyldelse af målgruppens behov
udbyde kursusvirksomhed, herunder undervisning og forestå oplysningsvirksomhed.
drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål.
erhverve fast ejendom.
Fonden skal arbejde for og indrette sig efter samfundsudviklingen og skal etablere passende organisatoriske rammer til, at fondens virksomhed kan udøves hensigtsmæssigt.
Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03531