Danske Sømands - og Udlandskirker

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Smallegade 47, 2000 Frederiksberg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dsuk.dk), online indsamlingsplatform (Betternow, Odendo), sociale medier (Facebook, LinkedIn, YouTube), salg/auktion, postomdeling og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Danske Sømands- og Ud-landskirkers generelle virke, som fremgår af vedtægterne §3.

(1) DSUK har til formål på evangelisk-luthersk grund og i tilslutning til Den danske Folkekirke i konsekvens af gældende bestemmelser om bevarelse af medlemskab af folkekirken under ophold i udlandet at varetage den kirkelige betjening af danske i udlandet i overensstemmelse med de for den lokale menighed gældende bestemmelser;

(2) at ansætte og udsende præster og andre medarbejdere;

(3) at medvirke til dannelse og opretholdelse af kirker i udlandet, hvor der blandt danske og dansksindede er et ønske herom;

(4) at medvirke til dannelse og opretholdelse af kirker og samlingssteder i de af danske skibe mest besøgte havne i udlandet;

(5) at være forbindelsesled mellem folkekirken og Dansk Kirke i Sydslesvig i henhold til overenskomst med Dansk Kirke i Sydslesvig, herunder at være ansættende myndighed for de danske præster i Sydslesvig og Sydslesvigprovsten;

(6) at formidle den danske stats tilskud til Dansk Kirke i Sydslesvig;

(7) at give menigheder i udlandet, der historisk har rødder i dansk kirkelig og folkelig tradition, mulighed for at bevareforbindelsen med folkekirken; herunder kan foreningen under særlige omstændigheder bistå disse menigheder medprivate midler, det være sig særlige gaver, kollektmidler eller andre indsamlede midler

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00404