Danskernes Lykke

11-08-2021

Kontaktoplysninger

Søndergade 40, 8840 Rødkærsbro, CVR. 41482834.

Indsamlingsperiode

Fra den 12. august 2020 til den 11. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13083649).

Indsamlingens formål

Indsamlingens formål:

De indsamlede midler skal bruges til økonomisk støtte, herunder legater, hædersgaver, kost og logi, til danske fysiske og juridiske personer, der:

1) Har givet anledning til forbedring eller bevarelse af danskernes lykke, hvorved forstås følelse af dyb glæde over og stor tilfredshed med den livssituation en eller flere danskere befinder sig i.

2) Er blevet udsat for overgreb herunder angreb på liv, helbred, velfærd, ære eller fred fra antidemokratiske kræfter eller fra personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis.

3) Har udvist mod, viljestyrke, eller næstekærlighed i ord eller handling med den hensigt at beskytte en eller flere danskeres liv, helbred, velfærd, ære eller fred mod antidemokratiske kræfter eller mod personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis.

4) Under betydelig risiko for eget liv, helbred, velfærd, ære eller fred har kæmpet for danskernes lykke eller for bevarelsen af demokratiet eller forsamlings- eller ytringsfriheden mod antidemokratiske kræfter eller mod personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis.

Hvis en fysisk person er afgået ved døden, kan støtten gives til de efterladte.

De indsamlede midler kan også benyttes til aktiviteter, der tilsigter, at forsamlings- og ytringsfriheden forsvares og udvides.

De indsamlede midler kan også bruges på aktiviteter, der tilstræber, at antallet af kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS overstiger 300, at foreningen modtager gaver på over 200 kr. per giver, at antallet af gavegivere i EU/EØS overstiger 100 årligt og, at foreningen opnår en egenkapital på minimum 150.000 kr.

Endelig kan de indsamlede midler bruges på enhver lovlig handling, der sigter på at bevare eller opretholde danskernes lykke, herunder skabelse af fællesskaber, mødesteder eller sammenslutninger, gennemførelse af under-visning eller kursusvirksomhed og tilbud om kost og logi til personer, der oplever trange kår grundet overgreb herunder angreb på liv, helbred, vel-færd, ære eller fred fra antidemokratiske kræfter eller fra personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis; og sluttelig på aktiviteter, som skaber indtægt til foreningen og dermed øger foreningens mulighed for almenvelgørende og almennyttig aktivitet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00166