GLÆDELIG 1 SØNDAG I ADVENT

Publiceret 11-12-2023

I december vil vi hver søndag i advent dele mere ud af Civilstyrelsen. Vi vil gerne lukke jer ind i vores fantastiske styrelse og give jer et indblik i det store arbejde vores medarbejdere gør hver dag.

I dag skal I blive klogere på vores fagkontorer. Vi er nemlig en styrelse, der rummer mange juridiske sagsområder – faktisk 19 i alt. Vi er 5 fagkontorer fordelt i huset og en stabsfunktion. På billedet kan I få et indblik i, hvordan vores hus er organiseret, og nedenfor får I nogle hurtige facts om hvert kontor.

Hurtige facts om vores fagkontorer – Hvad laver vi?

Fonde & Ejendomme
Hvis du eksempelvis skal oprette en fond eller ikke er bosat i Danmark, men gerne vil købe et hus her, så er det Fonde & Ejendomme, du vil være i dialog med.

Tilskud & Retslægerådet
Kontoret sekretariatsbetjener Indsamlingsnævnet og Retslægerådet. De behandler også ansøgninger om tilskud fra retshjælpsinstitutionerne, og tager stilling til, om en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Rådet for Offerfonden sekretariatsbetjenes også af dette kontor. Formålet med Offerfonden er at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

Friproces & Retsinformation
Skal du beskikkes som advokat, vil du søge fri proces i en retssag, eller er du hyppig bruger af Retsinformation, hvor al vores lovgivning findes, så er dette kontor maskineriet bag.

Offererstatning
Kontoret er sekretariat for Erstatningsnævnet og behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade som følge af en straffelovsovertrædelse. Sekretariatet laver alt det forberedende arbejde inden sagen sendes til afgørelse i Erstatningsnævnet.

Kontrol & Regres
Kontrol & Regres er det kontor, udover vores stabsfunktion, der har størst berøring på tværs af styrelsen. De løser opgaver som udspringer fra Rådet for Offerfonden, Indsamlingsnævnet, Fonde og Offererstatning. De fører tilsyn og kontrol med at midler på de tre første områder anvendes efter formålet. Og de sørger for, at den erstatning, staten har udbetalt i en offererstatningssag, bliver opkrævet hos den ansvarlige skadevolder.

Du kan læse mere om hvert enkelt kontor og vores styrelse som helhed på vores hjemmeside ved at klikke her