Lovændring om værdisikring frem for forrentning i offererstatningssager

Publiceret 30-06-2022

Med virkning fra den 1. juli 2022 ændres lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven).

Der er ved lovændringen indsat to nye bestemmelser som § 6 b og § 6 c.

Lovændringen betyder, at dit godtgørelses- og erstatningsbeløb skal værdisikres helt frem til tidspunktet for Erstatningsnævnets afgørelse, uanset hvornår skaden er sket, eller dit tab er lidt.

Lovændringen betyder også, at du kun har krav på renter af et godtgørelses- og erstatningsbeløb, hvis beløbet ikke er udbetalt til dig inden 14 dage efter, at Erstatningsnævnet har truffet afgørelse om beløbet.

Hvad betyder det, at din godtgørelse og erstatning værdisikres?

Værdisikring betyder, at alle godtgørelses- og erstatningsbeløb erstattes med den værdi, de har på tidpunktet for nævnets afgørelse. Værdisikringen sker ved, at nævnet opregulerer godtgørelses- og erstatningsbeløbene.

Det er forskelligt, hvordan en godtgørelse eller erstatning opreguleres, da det afhænger af, om godtgørelsen eller erstatningen er beregnet på baggrund af en lovbestemt takst.

Du kan nedenfor læse mere om, hvordan nævnet opregulerer beløbene.

Godtgørelse og erstatning, som efter loven har fastsatte grundbeløb eller takster

Godtgørelsen og erstatningen opreguleres ved, at nævnet bruger det grundbeløb eller den takst, der gælder for det år, hvor nævnet træffer afgørelse.

Dette gælder for godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, forsørgertabserstatning og overgangsbeløb som følge af erstatningsansvarslovens §§ 3, 4, 6, stk. 2, 7, 8, 13, stk. 1, 2. pkt., 14 og 14 a.

Eksempel:

Du har været sygemeldt og undergivet behandling i 2020. Nævnet træffer afgørelse i 2022 om at tilkende dig godtgørelse for svie og smerte. Ved afgørelsen anvendes godtgørelsestaksten for 2022, selvom det var i 2020, du var sygemeldt.

Erstatning, som ikke har fastsatte grundbeløb eller takster

Erstatningen opreguleres årligt med 2 % tillagt tilpasningsprocenten efter reglerne i erstatningsansvarslovens § 15, stk. 1, 1. pkt.

Erstatningen opreguleres fra det år, hvor tabet er lidt, til det år, hvor nævnet træffer afgørelse.

Dette gælder for erstatning for tøj, personlige ejendele og mindre kontantbeløb samt i særlige tilfælde tingsskade efter offererstatningslovens §§ 1, stk. 2 og 3.

Det gælder også for erstatning for helbredelsesudgifter og andet tab, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste erstatning for tab af erhvervsevne og begravelsesudgifter som følge af erstatningsansvarslovens §§ 1, 2, 7 og 12.

Eksempel:

Du har lidt et løntab i 2020 og opfylder i øvrigt betingelserne for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Nævnet træffer afgørelse i 2022 om at tilkende dig erstatning og opregulerer erstatningen fra 2020 til 2021 og igen fra 2021 til 2022.

Er der undtagelser til de nye bestemmelser?

De nye regler om opregulering og forrentning gælder ikke:

  • Krav mod skadevolderen, som er vurderet beløbsmæssigt og afgjort af domstolene. Erstatningsnævnet er i de tilfælde bundet af at tilkende det beløb, som domstolene har truffet afgørelse om. Nævnet er også bundet af at tilkende renter i overensstemmelse med den rentedato, som domstolene har fastsat.
  • Krav om tort- og krænkelsesgodtgørelse samt godtgørelse til efterladte, der tilkendes af Erstatningsnævnet. Disse krav forrentes fortsat efter erstatningsansvarslovens § 16.
  • Krav om fremtidige helbredelsesudgifter tilkendt efter erstatningsansvarslovens § 1 a. Disse krav forrentes ikke og opreguleres ikke.

Hvornår gælder de nye regler fra?

Lovændringen gælder alle ansøgninger om godtgørelse og/eller erstatning, som modtages i Erstatningsnævnet fra og med den 1. juli 2022.

Lovændringen gælder også alle de ansøgninger, som allerede er indgivet til nævnet før den 1. juli 2022, og hvor nævnet træffer afgørelse efter den 1. juli 2022.

Lovændringen gælder ikke kun helt nye sager, men også nye krav i tidligere afsluttede sager.

Lovændringen har ikke betydning for de afgørelser, der er truffet af nævnet forud for den 1. juli 2022.

Vil du vide mere om baggrunden for lovændringen?

Hvis du ønsker at vide mere om baggrunden for lovændringen, kan du læse bemærkningerne til lovforslaget her.