Opdateret - Ændret forrentning af erstatningskrav

Publiceret 11-10-2021

Højesteret har den 4. december 2020 afsagt dom i en sag anlagt af en skadelidt mod Ankenævnet for Patienterstatningen. Højesteret har i dommen taget principiel stilling til forrentningstidspunktet efter erstatningsansvarsloven.

Efter erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, kan godtgørelse og erstatning kræves betalt en måned efter, at skadevolder har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere erstatningskravet og størrelsen heraf.

Højesteret har i dommen udtalt sig om, hvad der er en rimelig sagsbehandlingstid hos en myndighed, der identificeres med skadevolder, og hvilken betydning det har for rentedatoen efter erstatningsansvarslovens § 16, hvis sagsbehandlingstiden overstiger den rimelige sagsbehandlingstid.

Du kan læse Højesterets dom her.

Hvad betyder dommen for Erstatningsnævnets praksis?

Dommen har også betydning for fastsættelse af tidspunktet for forrentning i offererstatningssager.

Erstatningsnævnets tidligere praksis har været at fastsætte rentedatoen til en måned efter modtagelsen af fornøden dokumentation for et fremsat krav. Ved fastsættelsen af rentedatoen har nævnet ikke generelt inddraget nævnets sagsbehandlingstider, herunder den tid hvor sagen har ventet på at blive taget under behandling.

Erstatningsnævnet har som følge af Højesterets dom ændret sin praksis for fastsættelse af tidspunktet for forrentning. Nævnet har ændret sin praksis på følgende punkter:

  • Den rimelige sagsbehandlingstid i nævnet udgør en måned.

Et krav om godtgørelse og/eller erstatning forrentes som udgangspunkt i den tid, hvor nævnets sagsbehandlingstid overstiger en måned.

Kravet forrentes ikke i den periode, hvor nævnet afventer oplysninger og/eller dokumentation for krav fra ansøgeren.

  • Den rimelige sagsbehandlingstid ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Patienterstatningen udgør 12 måneder.

Et krav om godtgørelse for varigt mén og/eller erhvervsevnetabserstatning, som forudsætter en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring/Patienterstatningen, forrentes i det omfang, sagsbehandlingstiden ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring/Patienterstatningen overstiger 12 måneder. Kravet forrentes derfor ikke i de første 12 måneder fra sagens forelæggelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring/Patienterstatningen. Kravet vil derimod blive forrentet i den periode, hvor sagsbehandlingstiden ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring/Patienterstatningen overstiger 12 måneder.

  • Et yderligere rentebeløb beregnes med udgangspunkt i det regulerede (lavere) beløb, der fremkommer ved anvendelse af taksten/årslønnen for året for den nye rentedato.

Som konsekvens af dommen rykkes forrentningstidspunktet tilbage i tid. Det kan betyde, at den nye rentedato fastsættes i et år, hvor taksten for den enkelte erstatningspost var lavere. Det betyder, at nævnet ved sin tidligere afgørelse muligvis har tilkendt en for høj godtgørelse og/eller erstatning. Når nævnet skal beregne det yderligere rentebeløb, vil det ske med udgangspunkt i godtgørelses- og/eller erstatningsbeløbet, der fremkommer ved anvendelse af taksten for året for den nye rentedato.

Nævnet modregner ikke og beder ikke den skadelidte om at tilbagebetale den for meget udbetalte godtgørelse og/eller erstatning. Nævnets tidligere afgørelse om selve godtgørelses- og/eller erstatningsbeløbet bliver altså ikke ændret.

Erstatningsnævnet er klar over, at fastsættelse af forrentningstidspunktet kan være indviklet. Hvis du har spørgsmål til nævnets afgørelse vedrørende et nyt rentebeløb, er du velkommen til at kontakte os.

Skal spørgsmålet om forrentning genoptages i din sag?

Nævnet identificerer løbende de sager, hvor det er relevant at genoptage spørgsmålet om forrentning i lyset af Højesterets dom. Fremsøgningen af sagerne baserer sig på manuelle registreringer. Nævnet kan derfor ikke garantere, at nævnet kan identificere alle sager, hvor der kan være grundlag for at genberegne forrentningen.

Hvis du endnu ikke har modtaget et brev fra nævnet, men mener, at din sag kan være omfattet af de sager, hvor spørgsmålet om forrentning skal genoptages, kan du anmode nævnet om at genoptage din sag.

Hvis din sag er afgjort før den 16. marts 2019, har nævnet ikke mulighed for at identificere, om rentedatoen i din sag er fastsat i overensstemmelse med nævnets nye praksis. Du skal derfor selv kontakte Erstatningsnævnet, hvis du mener, at din sag kan være omfattet af de sager, som skal genoptages.

Det kan være tilfældet, hvis der efter din ansøgning gik mere end en måned, før du enten fik en afgørelse fra nævnet eller blev bedt om at sende oplysninger/dokumentation til nævnet. Det kan også være tilfældet, hvis din sag har været forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og sagsbehandlingstiden hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har været mere end et år.

En anmodning om genoptagelse kan indsendes til Erstatningsnævnet.

Hvis du har en verserende sag ved Erstatningsnævnet eller har fået et brev om genoptagelse, behøver du ikke kontakte nævnet. Erstatningsnævnet vil ved behandlingen af din sag orientere dig om, hvorvidt din sag bliver genoptaget.  

Erstatningsnævnets genoptagelse af sagen betyder kun, at du kan være berettiget til et yderligere rentebeløb. Nævnet genoptager ikke behandlingen af den godtgørelse og/eller erstatning, du har fået tilkendt.

Der kan ikke kræves renter af det yderligere rentebeløb, som nævnet eventuelt tilkender. Det gælder også, selvom der fremsættes påkrav.

Hvornår træffer nævnet en ny afgørelse om forrentning?

Erstatningsnævnet har indtil nu identificeret mere end 1.800 sager, som er blevet genoptaget som følge af nævnets praksisændring for renteberegning.

I alle de genoptagne sager skal nævnet tage stilling til spørgsmålet om forrentning af samtlige beløb, som en ansøger er blevet tilkendt. Der er derfor tale om et omfattende arbejde.

Nævnet har påbegyndt arbejdet med genoptagelse af sagerne. Erstatningsnævnet har et mål om, at arbejdet med genoptagelse af sagerne skal være færdigt inden udgangen af 2023. 

Spørgsmål kan rettes til Erstatningsnævnets sekretariat i Civilstyrelsen.