Dom om betydningen af efterfølgende oplysninger i en sag om udpegning af værge

Publiceret 07-07-2021

Østre Landsret (sag nr. BS-29204/2020-OLR) har den 25. juni 2021 afsagt dom i en sag anlagt af en borger mod Civilstyrelsen om, hvem der skulle være værge for borgerens voksne datter.

Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) havde bestemt, at borgeren ikke skulle være værge pga. samarbejdsvanskeligheder med kommunen. Civilstyrelsen stadfæstede dette, hvilket blev indbragt for retten. Byretten og senere Østre Landsret tilsidesatte ikke myndighedernes skøn. Landsretten udtalte, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte det skøn, der var udøvet af Civilstyrelsen og Statsforvaltningen i forbindelse med udpegningen af en af Familieretshusets faste værger. De efterfølgende oplysninger om borgerens nuværende samarbejdsrelationer med den nye bopælskommune kunne ikke føre til andet resultat, da landsrettens prøvelse skulle ske på baggrund af forholdene på tidspunktet for Civilstyrelsens afgørelse.