Sagsbehandlingstider i Erstatningsnævnet

Publiceret 27-11-2020

Sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet har i flere år været utilfredsstillende lang, fordi nævnet har modtaget flere sager, end vi har kunnet nå at behandle. Der har derfor været gennemført en ekstern analyse af området, som har peget på en række tiltag, der kan nedbringe sagsbehandlingstiden og sikre, at ansøgninger om erstatning fremover behandles hurtigt og effektivt.

Analysen anbefalede bl.a., at der skulle ansættes flere medarbejdere i Erstatningsnævnets sekretariat. Det er sket løbende fra starten af 2019. Derudover pegede analysen på indførsel af bedre driftsstyring i nævnets sekretariat og sideløbende med dette iværksættelse af en målrettet indsats for at få behandlet en særdeles stor mængde ubehandlede ansøgninger.

Ansøgninger modtaget efter den 16. marts 2019

Indførelsen af bedre driftsstyring betyder, at alle ansøgninger, der er modtaget efter den 16. marts 2019, skal tages under behandling løbende, som de modtages af Erstatningsnævnets sekretariat. Det er målet, at sagsbehandlingstiden for disse sager ikke må overstige 100 dage i gennemsnit.

Sagsbehandlingstiden kan dog variere betydeligt fra sag til sag. Det skyldes bl.a., at der – afhængig af sagens konkrete omstændigheder – kan være behov for at indhente yderligere oplysninger fra f.eks. politiet, læger eller andre myndigheder. Hvis der er ansøgt om erstatning for varigt mén eller erhvervsevnetab, kan det være nødvendigt at forelægge sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Patienterstatningen.

Hvis sagen ikke er færdigbehandlet inden 4 måneder fra modtagelsen af ansøgningen, vil vi oplyse om, hvornår Erstatningsnævnet forventer at træffe afgørelse i sagen.  

Ansøgninger modtaget før den 16. marts 2019

Vi arbejder målrettet på at behandle de for tiden knap 250 ansøgninger, som er modtaget før den 16. marts 2019, og hvor sagsbehandlingstiden er uacceptabel lang. Den målrettede indsats for at behandle ansøgninger modtaget før den 16. marts 2019 vil løbe frem til udgangen af 2020.

Vi har i begyndelsen af september 2019 sendt breve ud til ansøgerne i disse sager med oplysning om, hvornår man kan forvente at høre fra Erstatningsnævnet.

Hvad kan ansøger selv gøre for at sagsbehandlingstiden bliver kortere

Man kan selv bidrage til at forkorte sagsbehandlingstiden ved at sende dokumentation for sit erstatningskrav sammen med sin ansøgning. Dokumentation kan sendes til politiet sammen med ansøgningsskemaet, eller, når politiet har videresendt sagen, direkte til Erstatningsnævnet. Dokumentationen kan for eksempel være en lægeerklæring fra egen læge, kvittering for køb af medicin, kvittering for personlige ejendele, man havde på sig på tidspunktet for lovovertrædelsen, erklæring fra arbejdsgiver m.m.

Hvis det samlede erstatningskrav er på 3.500 kr. eller derunder, er det ikke nødvendigt at indsende dokumentation for kravet.

Kan man få udbetalt en del af erstatningen

Hvis en sag ikke kan afgøres endeligt, vil nævnet i en lang række tilfælde have mulighed for at udbetale en del af erstatningen, samtidig med at der f.eks. anmodes om dokumentation for de resterende erstatningskrav.