Til indsamlingsplatforme

Publiceret 01-02-2019

Fra 1. februar 2019 har indehaveren af en indsamlingsplatform pligt til at sikre, at Indsamlingsnævnet har givet tilladelse før indsamlingen oprettes på platformen.

Efter den nye bestemmelse i indsamlingslovens § 3, stk. 3, påhviler der indehaveren af en indsamlingsplatform en pligt til at sikre, at indsamlinger først oprettes på platformen, når Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen.
Forpligtelsen vil f.eks. kunne opfyldes ved, at indsamlingsplatforme stiller krav om, at en indsamler ved oprettelsen af indsamlingen på platformen skal fremsende en kopi af tilladelsen til indsamling fra Indsamlingsnævnet. Pligten vil endvidere kunne opfyldes ved, at indsamler ved oprettelse af en indsamling på platformen skal angive et link til Indsamlingsnævnets hjemmeside med listen over indsamlinger, som har fået tilladelse fra nævnet. Indsamlingsplatformen vil herefter skulle påse, at indsamlingen fremgår af listen.
For så vidt angår organisationer, der ikke skal have tilladelse til indsamling, fordi de er omfattet af indsamlingslovens § 4, gælder der en tilsvarende forpligtelse. I disse tilfælde vil pligten kunne opfyldes ved, at indsamlingsplatformen stiller krav om, at organisationen ved oprettelsen af en indsamling på platformen angiver et link til Indsamlingsnævnets hjemmeside med listen over organisationer, der er omfattet af § 4, stk. 1. Herefter vil indehaveren af platformen skulle påse, at organisationen fremgår af listen.
Overtrædelse af pligten til at påse, at en indsamling har fornøden tilladelse efter indsamlingslovens § 3 eller ikke kræver tilladelse efter § 4, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, jf. indsamlingslovens § 16, stk. 1.