Velkommen til Civilstyrelsen

Digital Post i Civilstyrelsen

Civilstyrelsen har siden den 1. november 2013 anvendt Digital Post ved fremsendelse af breve til virksomheder og foreninger med et CVR-nummer.

Fra den 1. november 2014 vil Civilstyrelsen som udgangspunkt fremsende al post som Digital Post til alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer. Læs nærmere om digital post til borgere her. Personer uden CPR-nummer vil indtil videre modtage posten som almindelig post.

Som borger kan du finde Civilstyrelsens digitale postkasse her:

Digital Post til Civilstyrelsen

 

Om Civilstyrelsen 

Civilstyrelsen hører under Justitsministeriet og varetager seks sagsområder:

Fonde og personret

Vi behandler henvendelser fra fondsbestyrelser om blandt andet tilladelse til vedtægtsændringer, forbrug af den bundne kapital og opløsning af fonden.

Vi behandler også klager over statsforvaltningernes afgørelser om værgemål og båndlagte midler.

Fri proces

Vi behandler ansøgninger om fri proces. Fri proces betyder, at du kan få dækket dine omkostninger ved en retssag. Hvis du har en indboforsikring eller anden forsikring med retshjælp, skal du kontakte dit forsikringsselskab, før du søger om fri proces.

Hvis du har en retssag i udlandet, kan vi i visse tilfælde sende din ansøgning om fri proces videre til rette udenlandske myndighed.

Vi behandler ansøgninger om retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer.

Vi står for den årlige uddeling af tilskud til advokatvagter og retshjælpskontorer.

Retsinformation

Vi udgiver Lovtidende. Vi udvikler og driver også statens juridiske online informationssystem retsinformation.dk, der giver adgang til bl.a. love og andre retsregler på internettet. For konkret rådgivning om indholdet af konkrete retsregler eller om retsstillingen i almindelighed på et bestemt område skal du rette henvendelsen til den relevante myndighed.

Under "Retsinformation" kan du læse uddrag fra online hjælpen på retsinformation.dk og læse hvilke dokumenter, der skal indlægges i retsinformation.dk.

Flygtningenævnet

Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Flygtningenævnet. Flygtningenævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen.

Nævnssekretariatets opgaver og bemyndigelse er nærmere beskrevet i Flygtningenævnets forretningsordens §§ 20-27.

Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

Sekretariatet foretager beskikkelse af advokater, berammelse af nævnsmøder samt indkaldelse til nævnsmøderne af asylansøgeren, den beskikkede advokat, tolk, Udlændingeservice samt nævnets medlemmer.

Sekretariatet har til opgave at forberede asylsagerne, således at sagerne er klar til at blive behandlet og afgjort af nævnet. Forberedelsen af sagerne indebærer - udover en kontrol af sagens bilag - bl.a. stillingtagen til, om fremmedsprogede bilag og dokumenter skal oversættes, og om der bør indhentes akter fra andre asylsager, eksempelvis vedrørende familiemedlemmer til ansøgeren. Endvidere sørger sekretariatet for, at nævnet i forbindelse med sagsbehandlingen er i besiddelse af de relevante baggrundsoplysninger.

Herudover bistår sekretariatet nævnet i forbindelse med varetagelsen af en række generelle opgaver, blandt andet den løbende opdatering af nævnets baggrundsmateriale, undersøgelse af juridiske problemstillinger, bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål og henvendelser fra andre myndigheder samt udarbejdelse af udkast til formandskabets beretninger og årsrapporter.

Udlændingenævnet

Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Udlændingenævnet. Udlændingenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. 

De sagsområder, som Udlændingenævnet varetager, er nærmere beskrevet i udlændingelovens § 52 b. Det drejer sig om klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse og afgørelser om administrativ udvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i 1. instans.

Nævnssekretariatets opgaver og bemyndigelser er nærmere beskrevet i Udlændingenævnets forretningsordens §§ 21-26.
Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

Sekretariatet foretager berammelse af nævnsmøder samt indkaldelse til nævnsmøderne af nævnets medlemmer samt i fornødent omfang af ansøgere, herboende referencer og eventuelle partsrepræsentanter.

Sekretariatet har til opgave at forberede sagerne, således at sagerne er klar til at blive behandlet og afgjort af nævnet. Forberedelsen af sagerne indebærer bl.a. stillingtagen til, om fremmedsprogede bilag og dokumenter skal oversættes, og om der bør indhentes akter fra andre sager, eksempelvis vedrørende familiemedlemmer til ansøgeren. Endvidere sørger sekretariatet for, at nævnet i forbindelse med sagsbehandlingen er i besiddelse af eventuelle relevante oplysninger om praksis og baggrundsoplysninger.

Herudover bistår sekretariatet nævnet i forbindelse med varetagelsen af en række generelle opgaver, blandt andet den løbende opdatering af nævnets praksis og baggrundsmateriale, undersøgelse af juridiske problemstillinger, bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål og henvendelser fra andre myndigheder samt udarbejdelse af udkast til formandskabets beretninger og årsrapporter.

Erstatningsnævnet

Hvis du vil søge om erstatning for en personskade, som er sket i forbindelse med en straffelovsovertrædelse, skal du henvende dig til politiet der, hvor du anmeldte overtrædelsen. Politiet sørger så for at sende din ansøgning videre til Erstatningsnævnet.

På Erstatningsnævnets hjemmeside, erstatningsnaevnet.dk kan du læse om, hvilke regler der gælder, hvis du har søgt erstatning for en personskade, som er sket i forbindelse med en straffelovsovertrædelse. Du kan også læse nævnets årsberetninger, hvis du er interesseret i nævnets praksis for tilkendelse af erstatning.

Retslægerådet

Retslægerådets sekretariat er organisatorisk placeret som en enhed i Civilstyrelsen. Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke myndigheder, der over for rådet, kan fremsætte begæring om afgivelse af skøn, og i hvilke sager dette kan ske.

Rådet for Offerfonden

Offerfonden er oprettet med virkning pr. 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser, trafikofre og grupper heraf. Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner. Offerfondens midler administreres af et råd bestående af en formand og 2 andre medlemmer. Rådet for Offerfonden varetager i samarbejde med Rådet for Offerfondens Sekretariat behandlingen af ansøgninger om tilskud i henhold til Lov om Offerfonden og hertil knyttede administrative opgaver.

Uddeling af fondens midler sker efter ansøgning. Ansøgninger indkaldes to gange årligt via opslag på Rådet for Offerfondens hjemmeside offerfonden.dk. På hjemmesiden findes endvidere oplysninger om rådets organisation, relevante blanketter og vejledninger til ansøgning samt information om rådets praksis.

Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnet er oprettet med virkning fra 1. juli 2014 med det formål at sikre større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlinger, og sådan at reguleringen på indsamlingsområdet sker på en mere tidssvarende og smidig måde, som tager højde for den teknologiske udvikling.

Alle indsamlinger skal som udgangspunkt anmeldes til Indsamlingsnævnet. Visse organisationer er undtaget fra anmeldelsespligten og skal alene indsende orientering til nævnet. Hus- og gadeindsamling kræver særlig tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Nævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med indsamlingsloven. Herudover fører nævnet en offentlig tilgængelig fortegnelse over indsamlinger med tilhørende regnskaber på nævnets hjemmeside. Indsamlingsnævnet behandler endvidere klager over overtrædelse af god indsamlingsskik.

Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Indsamlingsnævnet. Yderligere information om nævnet og blanketter m.v. findes på Indsamlingsnævnets hjemmeside, www.indsamlingsnaevnet.dk.

Artikler og publikationer

Find artikler, publikationer og andet materiale under de enkelte sagsområder eller ved at søge i feltet øverst til højre. Nedenfor vises links til det mest aktuelle materiale. 

Årsrapport 2014

Civilstyrelsens beretning om tilskud til retshjælpsinstitutionerne 2015            Bilag

SmallAppLogo Hent Lovtidende App.

Læs mere og hent app'en til din smartphone eller tablet.

Kommentarer, forslag til forbedringer og/eller ønsker til webstedet er velkomne og kan sendes til webteam@civilstyrelsen.dk.