1

Beretning fra formanden

Rådet for Offerfonden har i 2023 igen modtaget et stort antal ansøgninger om tilskud. Vi modtog 100 ansøgninger fordelt på to opslag. Efter gennemgang af ansøgningerne kunne vi sende tilsagn om støtte til i alt 35 spændende og alsidige projekter og aktiviteter, som hver især støtter Offerfondens formål ved at fremme forståelsen for, udbrede viden om eller hjælpe ofre for forbrydelser og trafikuheld.

Den ene ansøgningsrunde vedrørte forskningsprojekter, og den anden vedrørte andre projekter og aktiviteter. De 100 ansøgninger fordeler sig med 39 ansøgninger til forskningsprojekter og 61 ansøgninger til andre projekter og aktiviteter.

I 2023 oplevede vi blandt ansøgningerne en særlig opmærksomhed på psykisk vold, vold mod mænd samt forskellige former for digital kriminalitet, herunder økonomisk kriminalitet i forbindelse med gaming. Disse temaer afspejles også i, hvilke projekter og aktiviteter der har fået tilsagn om støtte. Du kan læse mere om de enkelte projekter nedenfor, hvor alle projekter og aktiviteter, der har fået tilsagn om støtte i år, beskrives.

Samlet blev der i 2023 givet tilsagn om støtte for ca. 45 mio. kr. Uddelingerne sker på baggrund af en prognose, der løbende justeres hen over året. På uddelingstidspunkterne i juni og september er det derfor ikke muligt med sikkerhed at vide, hvor mange penge, der kan uddeles. For 2023 kunne vi ved årets udgang konstatere, at årets samlede midler til uddeling oversteg de uddelte midler, hvorfor der ved årets udgang blev overført ca. 60.000 kr. til puljen i 2024.

For alle de projekter og forskningsaktiviteter, som har fået Rådet for Offerfondens tilsagn om støtte, gælder det hvert år, at vi ser frem til at følge dem og glæder os over at se produktet af deres arbejde til støtte for ofre for forbrydelser og trafikuheld.

 Formand Karoline Normann

2

Oprettelsen af Offerfonden

Offerfonden blev etableret den 1. januar 2014 ved lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre. Loven er en del af den offerpakke, som Folketinget vedtog i 2012. I forlængelse af oprettelsen af Offerfonden blev der udpeget et råd, Rådet for Offerfonden.

3

Hvordan finansieres Offerfonden?

Offerfondens midler hidrører fra betaling af offerbidrag på 500 kr. fra personer, der:

 • vedtager bødeforlæg for overtrædelse af straffeloven,
 • idømmes bøde, betinget eller ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af straffeloven,
 • idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af andre love,
 • vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten samt kørselsforbud, eller
 • får ”klip” i kørekortet.

Offerbidraget opkræves af politiet.

Bevillingen til uddelingerne i 2023 udgøres af de midler, der kom ind som indtægter i 2023 via offerbidraget. Rådets uddelinger i foråret og sensommeren skete således på baggrund af løbende prognoser over forventede indtægter. Først ved årets udgang var størrelsen af den endelige samlede bevilling kendt.

4

Hvordan udvælges tilskudsprojekterne?

Når ansøgningsfristen er udløbet holdes et rådsmøde, hvor rådet gennemgår alle de modtagne ansøgninger.

På mødet afgør rådet, hvilke ansøgninger der skal have tilskud. Rådet yder tilskud til de bedst kvalificerede ansøgninger bedømt ud fra projektets formål, forventede effekt, karakter, samt økonomi og proportionalitet. Ved forskningsprojekter bliver der derudover lagt vægt på projektets forskningshøjde og relevans. 

5

Rådets medlemmer i 2023

 

 

Formand

Advokat Karoline Normann

Suppleant

Advokat Peter Trudsø 

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet

Rådsmedlem

Overlæge, Ole Brink 

Suppleant 

Lektor Lars Holmberg 

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Offerrådgivning i Danmark

Rådsmedlem

Cand.jur. Søren Grunnet Løvenlund 

Suppleant 

Professor Hanne Katrine Krogstrup  

6

Organisation

Offerfondens midler administreres af et råd. Derudover stiller Justitsministeriet sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

6.1

Rådet

Rådet for Offerfonden er et uafhængigt kollegialt organ bestående af en formand og to medlemmer. Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren. De to medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Rektorkollegiet og Offerrådgivningen i Danmark. Medlemmerne udnævnes for fire år, og genudnævnelse kan finde sted. Der beskikkes suppleanter for hvert af rådets medlemmer.

Rådet uddeler midler fra fonden mindst to gange hvert år. Dette sker efter offentlige opslag. Når ansøgningsfristen er udløbet, behandles ansøgningerne på et rådsmøde, som afholdes i tilknytning til hver ansøgningsrunde. På rådsmøderne tager rådet også mere generelle forhold op, ligesom rådet tager stilling til konkrete sager, hvor der allerede er meddelt tilsagn, og hvor tilskudsmodtager fx ønsker tilladelse til at foretage større eller væsentlige ændringer.

Der afholdes rådsmøde mindst to gange om året. Møderne er ikke offentlige, og rådets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Rådet kan kun yde tilskud til projekter efter ansøgning og har ikke mulighed for at give tilskud til organisationer eller andre, der ikke har søgt. Derudover skal en ansøgning opfylde rådets krav til ansøgninger.

Rådet for Offerfonden har mulighed for at fastsætte særlige fokusområder for ansøgningsrunderne, men har valgt at lade ansøgningsrunderne være åbne indtil videre.

De nærmere regler for indgivelse af ansøgning om tilskud og behandling af sager om tilskud er fastsat i bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Offerfonden. Såvel loven som forretningsordenen findes på Offerfondens hjemmeside.

 

Uafhængighed og inhabilitet

Rådet for Offerfonden er et uafhængigt råd. Dette betyder, at Justitsministeren eller andre myndigheder ikke kan give instrukser til rådet eller få indflydelse på indholdet af rådets afgørelser.

Rådet for Offerfondens virksomhed er dog en del af den offentlige forvaltning og er derfor underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven og reglerne om beskyttelse af persondata.

Det indgår som et fast punkt på dagsordenen, når rådet behandler sager om tilskud, om der foreligger inhabilitet blandt et eller flere af rådsmedlemmerne. Hvis et rådsmedlem er inhabil i en sag, er medlemmet ikke med til at behandle den pågældende sag.

6.2

Sekretariatet

Rådet for Offerfondens sekretariat er organisatorisk placeret som en enhed i Civilstyrelsen, der er en styrelse under Justitsministeriet. Civilstyrelsen betjener bl.a. Rådet for Offerfonden. Sekretariatet består af en sekretariatschef, en souschef, 1-2 fuldmægtige, to kontorfunktionærer, samt en jurastuderende. Derudover er der tilknyttet to regnskabsmedarbejdere fra Civilstyrelsens økonomikontor til varetagelse af opgaver vedrørende udbetaling af tilskud.

Sekretariatet står for sekretariatsbetjeningen af Rådet for Offerfonden og den daglige sagsbehandling af tilskudssagerne – fra modtagelsen af ansøgningen til afslutningen af et tilskudsprojekt.

I den forbindelse står sekretariatet for følgende:

 • Telefonisk og skriftlig vejledning af ansøgere og tilskudsmodtagere.
 • Forberedelse af sager om tilskud til afgørelse i rådet.
 • Løbende behandling af anmodninger om udbetalinger af tilskud og gennemgang af statusopdateringer i tilskudsprojekterne.
 • Forelæggelse af Offerfondens interne regnskab til godkendelse for rådet.
 • Tilsyn og kontrol med at tilskud anvendes i overensstemmelse med det, der er ydet tilskud til, og at vilkårene for tilskuddet overholdes igennem hele projektet.
7

Hvilke projekter fik tilskud i 2023?

7.1

Projekter eller aktiviteter – opslag 2023/1

Rådet for Offerfonden tog på et rådsmøde den 12. juni 2023 stilling til ansøgningerne på opslag 2023/1. Rådet modtog 61 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt 82.910.150,66 kr. Rådet for Offerfonden gav tilsagn om helt eller delvist tilskud til 20 projekter. Der blev herved uddelt midler for 16.564.010,20 kr.

Følgende projekter modtog tilsagn om tilskud fra Rådet for Offerfonden ved opslag 2023/1

7.1.1

STAY FIT - Træningsfællesskaber for trafikulykkesramte

Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.

PTU (UlykkesPatientForeningen, PolioForeningen, Specialhospital for Polio- og Ulykkespatienter)

Projektet har til formål at udvikle og afprøve tre træningsmetoder, der giver trafikulykkesramte mulighed for at deltage i forskellige former for træning og derigennem finde frem til den eller de træningsmetoder, der passer til deres behov. De forskellige træningsmetoder har fokus på at præsentere trafikulykkesramte for fordelene ved træningsmetoderne, for eksempel socialt fællesskab, fleksibilitet og/eller muligheden for at træne alene eller hjemmefra.

Herudover har projektet til formål at styrke foreningens frivillignetværk, som står for planlægning og det sociale i forbindelse med holdtræningen samt at give trænerne relevant opkvalificering. Træningen varetages i alle tre træningsformer af en fagligt uddannet træner.

Projektet består af følgende hovedaktiviteter:

 • Holdtræning – fysiske eller online hold
 • Live streaming af træning
 • Online træningsunivers med emneinddelte træningsvideoer i webbibliotek
 • Styrkelse af frivillignetværk
 • Opkvalificering af trænere
7.1.2

Erotik & Mobilitet - en fotobog om lyst, ømhed og funktionsnedsættelse

Tilskud fra Offerfonden: 1.120.000 kr.

PTU (UlykkesPatientForeningen, PolioForeningen, Specialhospital for Polio- og Ulykkespatienter)

Projektet har til formål at øge livskvalitet og nedbryde tabuer omkring seksualitet i samfundet, når livet og funktionsniveauet ændres efter en trafikulykke. Dette igennem udarbejdelse af bogen ”Erotik og Mobilitet – en fotobog om lyst, ømhed og funktionsnedsættelse”. Bogen skal være en illustreret bog med æstetiske fotoserier af 15 par eller individuelle deltagere, som fortæller, hvordan de har fundet frem til et godt sexliv trods funktionsnedsættelse efter en trafikulykke.

Projektet skal sætte fokus på, at det ikke alene er den enkelte tilskadekomnes liv, der ændres efter en trafikulykke, men også deres pårørendes liv, herunder hvordan nærhed, intimitet og seksualitet nedprioriteres eller ophører helt, hvilket påvirker livskvaliteten og udfordrer den seksuelle sundhed.

Formålet med projektet er således, at bogen vil hjælpe trafikulykkesramte til at turde at give sig hen til kærlighed, omsorg og nærhed. Bogen vil desuden formidle et tabubelagt emne på æstetisk og kunstnerisk vis.

7.1.3

Oplysning om psykisk partnervold

Tilskud fra Offerfonden: 1.448.011 kr. ekskl. moms

Krithfilm ApS

Formålet med projektet er produktionen af tre tematiske film samt syv uddybende podcasts, som skal beskrive og oplyse om psykisk vold i parhold. Materialet skal hjælpe og støtte ofre og pårørende, ved at give ofre for psykisk vold og deres nære et materiale, som de kan identificere sig med, som hjælper dem til at forstå den psykiske volds mekanismer, og som giver eksempler på, hvordan voldsudsatte kan sige fra og bryde med volden, samt hvor de kan hente hjælp. Materialet skal desuden give fagpersoner og frontpersonale en bedre forståelse for forekomsten af psykisk vold og signalerne herfor. 

7.1.4

Pædagogisk indsats mod senfølger efter seksuelle overgreb

Tilskud fra Offerfonden: 300.000 kr.

MentalTouch ApS

Projektet består af udvikling af og undervisning i en pædagogisk metode med henblik på at hjælpe mennesker i social udsathed, som har senfølger efter seksuelle overgreb, til et mere værdigt liv og give dem mod på at søge specialiseret psykologisk behandling. Dette vil ske i form af udformning af undervisningsmateriale om samt formidling af metoden.

Projektet har til formål at hjælpe mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb til ikke at blive drevet længere ud i eller fastholdt i social udsathed og i stedet blive hjulpet til mere følelsesmæssig regulering i mødet med socialarbejdere og derigennem i højere grad få mod på at søge specialiseret psykologisk behandling mod deres komplekse senfølger.

7.1.5

Kampen for det frie ord med Udestuen

Tilskud fra Offerfonden: 98.000 kr.

Udestuen

Projektet består i produktion af otte videoer, otte afsnit af podcast og en fysisk afslutningsdebat. Projektet har fokus på forbrydelser, herunder stalking, trusler eller lignende, der kan udføres mod deltagerne af den offentlige debat.

Projektet har til formål at styrke viden om konsekvenser af deltagelse i den offentlige debat samt styrke indsatsen for ofre, der har været udsat for forbrydelser af samme karakter.

7.1.6

Ståsted i livet – partnervold og vold i nære relationer mod mænd

Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.

Feldballe Film & TV

Formålet med projektet er at bidrage til oplysning om vold mod mænd blandt både civilbefolkningen, fagfolk og myndigheder og bidrage til en aftabuisering, der kan give mod og tryghed til at voldsramte mænd vil søge og få hjælp. Projektet tilstræber at øge kendskabet til indsatser, der kan hjælpe og støtte mænd som ofre for partnervold og vold i de nære relationer samt deres pårørende. Ligeledes vil projektet udvide fagpersoners voldsindsigt mod mænd i nære relationer, så ofre mødes med den forståelse, det ligeværd og den indsigt, der kan være afgørende for at kunne give den rette hjælp og støtte. Det vil projektets materialer medvirke til gennem viden, personlige fortællinger, debatskabende film og kampagnematerialer.

7.1.7

SoS – Sammen om sorgen efter vold og social kontrol

Tilskud fra Offerfonden: 500.000 DKK inkl. moms

Blossom

Projektet har til formål at skabe et gruppeforløb til kvinder, som er ofre for vold samt bidrage med oplysende foredrag for udbredelse af indsigt og viden til støtte for målgruppen. SoS er et 10-ugers samtalebaseret gruppeforløb til kvinder, der er ofre for psykisk og/eller fysisk vold og negativ social kontrol, og har ophold på et krisecenter. SoS er et forløb, som skal være med til at sikre den gode trivsel, forbedret forhold til egen krop og starten på det nye liv i overgangsfasen fra udflytningen af krisecenter og opstart på en ny tilværelse.  SoS tilbyder et trygt og inkluderende frivilligdrevet kvindefællesskab, faciliteret igennem samtaler og øvelser.

7.1.8

Økonomisk kriminalitet i gaming

Tilskud fra Offerfonden: 395.025 kr.

GameX Media ApS

Tilskudsmodtager vil producere et dokumentarisk tema i video, tekst og billeder, som sætter fokus på konsekvenserne for det enkelte offer, der bliver udsat for økonomisk kriminalitet i forbindelse med gaming. I projektet portrætteres flere ofre, som har været udsat for bedrageri i forbindelse med gaming.

Produktet vil også indeholde udtalelser fra eksperter og politiet, som skal sætte fokus på området, samt hvordan man præventivt kan forholde sig til denne type svindel. Temaet skal i henhold til projektplanen udgives som en temaside på gamingmediet Hardwire.dk samt tilskudsmodtagers kanaler på sociale medier.

7.1.9

Vold mod mænd

Tilskud fra Offerfonden: 775.300 kr.

BATAVIA MEDIA ApS

Tilskudsmodtager vil udvikle et digitalt informationsmateriale for at hjælpe partnervoldsramte mænd. Materialet skal blandt andet indeholde otte film, tre podcast og en lang række tekster, der til sammen kan hjælpe disse mænd. Materialet skal udkomme på en ny platform og på Horsens Krisecenter For Mænds (HKCFM) hjemmeside. Derefter skal det markedsføres gennem en bred informationskampagne, der både rammer dagspressen, annoncer i digitale medier samt relevante grupper på nettet. Hele projektet vil undervejs blive vurderet i fokusgruppe og til sidst i en brugerundersøgelse.

7.1.10

Barnet i mig

Tilskud fra Offerfonden: 787.740 kr.

andreashaubjerg.com

”Barnet i mig” er en landsdækkende formidlingsindsats, der skal øge viden om vold mod børn og viljen til at gribe ind, hvis man er bekymret. Det sker gennem beretninger fra 20 voksne formidlet gennem portrætfotografier, tekst og lyd.

Projektet består af følgende aktiviteter:

 • Udendørs vandreudstilling i 10 af landets største byer geografisk spredt bredest muligt
 • Podcast med fem af de medvirkende i udstillingen
 • Oplæg på 15 pædagog-og læreruddannelser
 • Udgivelse i Politikens printavis og digitalt på pol.dk
7.1.11

Landsdækkende juridisk rådgivning til ofre for menneskehandel og prostitutionsrelateret kriminalitet i hele Danmark

Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.

KFUK'S SOCIALE ARBEJDE

Det overordnede formål er at skabe væsentlige livsforbedringer for ofre for menneskehandel og prostitutionsrelateret kriminalitet ved at skabe øget kendskab til ofrenes rettigheder, og hjælpe dem med at opnå disse rettigheder gennem en landsdækkende offerrådgivning. Projektet vil have fokus på at udbrede og implementere den fælles praksismetode, at udbrede den juridiske offerrådgivning til hele landet via alle Rederne og Reden International, bidrage med undervisning og opkvalificering af lokale medarbejdere, lave kontakt- og relationsskabende arbejde med målgruppen i Region Syddanmark og Region Nordjylland, videreudvikle forskningssamarbejde med Aalborg Universitet samt sikre brobygning til relevante samarbejdspartnere.

7.1.12

Podcastserie om stalking

Tilskud fra Offerfonden: 134.000 kr.

Dansk Stalking Center

Tilskudsmodtager vil skabe en podcastserie på 10 afsnit, som dels vil indeholde personlige historier om stalking, og dels indeholde viden og rådgivning om emnet. Hvert podcastafsnit bygges op om en personlig fortælling om et stalkingforløb, der skal vække genkendelse, engagement, nysgerrighed og empati hos lytterne og give de stalkingudsatte en stemme. Derudover vil der blive inddraget generel viden fra tilskudsmodtagers egen faglighed på området samt eksperter i form af, blandt andet, en jurist, en IT-sikkerhedsekspert, en socialrådgiver og en psykolog. Det er tanken, at disse kan bidrage med forklaringer på, hvad der sker for den udsatte, de pårørende og udøverne af stalking, ligesom de vil kunne give almen rådgivning. Ydermere, vil der blive inddraget øvrige gæster, hvor dette giver mening for formålet om at skabe fokus på ofre for stalking.

7.1.13

Undersøgende podcast for ofre med senfølger efter hjernerystelse

Tilskud fra Offerfonden: 100.000 kr.

Anne Sofie Hoffmann Schrøder

Formålet med podcasten er at hjælpe ofre med senfølger efter hjernerystelse med at navigere mellem misinformation, stigma og evidensbaseret viden i deres rehabilitering ved at bringe den nyeste viden om hjernerystelse indenfor sundheds- og samfundsvidenskab i øjenhøjde med ofrene. Tilskudsmodtager, som er journalist og kultursociolog, vil som vært bruge sin faglige og personlige erfaring til at undersøge livet med senfølger, gøre de usynlige udfordringer synlige og sætte fokus på de personlige samt samfundsmæssige konsekvenser af hjernerystelse gennem en blanding af vedkommende interviews med ofre og fagpersoner. Serien vil blive suppleret af en kronik i et landsdækkende medie samt ledsagende tekster og lydklip til sociale medier.

7.1.14

Ud af seksuel vold – Exitcirklens 10 trin ud af seksuel vold

Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.

Exitcirklen - Veje ud af psykisk vold

Tilskudsmodtager vil tilbyde et 13 ugers forløb med ugentlige terapigrupper for ofre for seksuel vold i København, Aarhus og Odense. Foruden den enkeltes psykiske helbred, er det ligeledes nødvendigt at sikre unge og voksne ofre et rum til bearbejdelse af den seksuelle vold og dens langvarige og alvorlige følgekonsekvenser. Seksuel vold bør forebygges via tidlige indsatser. Med terapigrupper rettet specifikt mod ofre for seksuel vold er det ambitionen at gøre opmærksom på dette oversete samfundsproblem. Aktiviteten vil anerkende alvoren af seksuel vold, således at det sidestilles med andre voldsformer, og vigtigst hjælpe de ofre, der har været udsat for netop seksuel vold.

7.1.15

Stop skolevold

Tilskud fra Offerfonden: 432.300 kr.

Episteme Research

Projektets formål er at hjælpe ofre for fysisk eller psykisk skolevold samt seksuelle krænkelser begået i folkeskolen. Tilskudsmodtager har til hensigt at indsamle interviews med forskellige ofre fra forskellige socioøkonomiske rammer. Resultaterne fra disse interviews skal klarlægge, hvilken type hjælp ofrene har brug for på skolen efter denne type hændelser. Med udgangspunkt i disse resultater, vil tilskudsmodtager invitere ofre for skolevold og andre interesserede på skolen til at danne ressourcegrupper, som skal bistå ofre for skolevold med støtte og hjælp. Projektet formidles gennem to artikler.

7.1.16

Ofre for digital kontrol i hjemmet

Tilskud fra Offerfonden: 377.500 kr.

Northern Souls ApS

Tilskudsmodtager vil skabe en undervisningsfilm, som har fokus på kvinder, der har været udsat for kontrol og psykisk vold i deres parforhold, hvor kontrollen og chikanen har været udført via digitale teknologier. Tilskudsmodtager vil med denne film udbrede viden om emnet til personale og ofre på krisecentre. Formålet er at øge forståelsen for og skabe opmærksomhed på digital vold i hjemmet samt rådgive kvinder og børn på krisecentrene bedst muligt.

7.1.17

Nyt liv uden vold – styrket efterværn til kvinder efter krisecenter

Tilskud fra Offerfonden: 899.089,20 kr.

LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Projektet skal styrke efterværnsindsatsen til kvinder, som er fraflyttet krisecenter, og sikre, at kvinder og børn modtager ensartet efterværn landet rundt. Forudsætninger for styrkelsen af efterværn er fælles viden om, hvori den rette faglige hjælp består, og at der koordineres mellem aktører. Endvidere kræver det, at efterværn tildeles ressourcer. For at skabe den ønskede forandring udføres tre indsatser:

 • Beskrivelse af behovet for efterværn hos kvinder, som har været på krisecenter
 • Mapping af eksisterende efterværnsindsatser, rolleafklaring samt udvikling af typologi
 • Overblik over de lovgivningsmæssige rammer og udarbejdelse af anbefalinger til myndigheder

Indsatserne baseres på interviews med kvinder, som er fraflyttet krisecenter, fagpersoner samt afholdelse af workshops med aktører. Projektet skal resultere ud i en bog og et seminar, hvor øvrige aktører inddrages i det videre arbejde med at forankre efterværn til kvinder, der lever eller har levet med vold.

7.1.18

Mestring af eget liv

Tilskud fra Offerfonden: 551.000 DKK inkl. moms

Aabenraa Selvhjælp

Formålet med projektet er, at voksne borgere med senfølger fra seksuelle krænkelser i barndommen får hjælp til at opnå mere livsglæde og mestre eget liv. Projektet vil skabe tiltag som kan hjælpe ofrene og skabe værdi for dem, mens de venter på at komme i behandling. Dette vil ske gennem 1:1 samtaler med samtalepartner, der har fået kurser om senfølger, en ugentlig café, andre oplevelser/udflugter samt oplæg for borgere, pårørende og sagsbehandlere.

7.1.19

Udvikling af praksisser og produkter indenfor kampagnearbejde, interessevaretagelse og visuel identitet

Tilskud fra Offerfonden: 3.500.000 kr.

Offerrådgivningen i Danmark

Tilskudsmodtager vil yde psykisk førstehjælp og videreformidle ofre for kriminalitet til andre specialiserede tilbud. Projektets formål er at skabe kendskab til Offerrådgivningens tilbud blandt almindelige danskere, ofre, vidner og pårørende. Dette vil ske gennem kampagner.

Projektet vil arbejde med at etablere og vedligeholde kontakt og dialog med Folketingets retsordførere med henblik på at udbrede kendskabet til Offerrådgivningen, skabe øget prioritering af offerrelaterede interesser samt præge beslutninger til fordel for ofre.

7.2

Forskningsprojekter – opslag 2023/2

Rådet for Offerfonden tog på et rådsmøde den 19. september 2023 stilling til ansøgningerne på opslag 2023/2. Rådet modtog 39 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt 91.022.977,71 kr. Rådet gav helt eller delvist tilsagn om tilskud til 15 projekter. Der blev herved uddelt midler for 28.241.756 kr.

Følgende projekter modtog tilsagn om tilskud fra Rådet for Offerfonden ved opslag 2023/2.

7.2.1

Ofre for digitale seksuelle krænkelser – En empirisk undersøgelse

Tilskud fra Offerfonden: 2.180.203 kr.

Københavns Universitet

Projektets formål er at bidrage til forskningen af ofres oplevelser af retssystemet, når de anmelder digitale seksuelle krænkelser. Ud fra eksisterende forskning har tilskudsmodtager kunnet konkludere, at de retlige rammer for hvad en digital seksuel krænkelse er, er vanskelig at forstå for både ofre og professionelle aktører. Derfor vil projektet bidrage med indsigt i det processuelle aspekt af retssager om digitale seksuelle krænkelser og bidrage til eksisterende forskning.  Projektets resultater vil også kunne anvendes i det fortløbende arbejde med at forbedre ofres retsproces ved at øge forståelsen for denne type kriminalitet og ofrenes behov. 

7.2.2

Politiets håndtering af ofre for partnervold

Tilskud fra Offerfonden: 2.117.376 kr.

Copenhagen Business School

Projektets formål er at forbedre politiets håndtering af partnervoldsofre igennem opbyggelse af viden om, hvordan politiet forstår partnervold og partnervoldsofre, samt hvilke udfordringer de oplever i deres arbejde med at håndtere partnervold. Da partnervold er den største risikofaktor for partnerdrab, vil en forbedring af politiets håndtering af partnervold både give ofrene en bedre oplevelse med politiet og øge anmeldelsestilbøjeligheden og derved forebygge partnerdrab.

Projektet vil med brug af interviews med beredskabsbetjente og efterforskere samt via analyse af partnervoldssager undersøge, hvordan politiet forstår og håndterer partnervold og partnervoldsofre. Undersøgelser viser, at ofre for partnervold føler, at de ikke tages seriøst, at de mistænkeliggøres, og at de bebrejdes af politiet. Projektet vil undersøge, hvorfor dette sker, ved at fokusere på politiets egne oplevelser med arbejdet med partnervold.

7.2.3

Raske frivillige hjælper ofre for lattergas-relaterede forbrydelser

Tilskud fra Offerfonden: 1.524.771 DKK inkl. moms

Aarhus Universitet

Projektets formål er at opnå ny viden om, hvordan indtag af lattergas bedst påvises som en skærpende omstændighed i sager, der for eksempel involverer ofre for trafikulykker, idet denne viden er vigtig for at sikre retssikkerheden i forbindelse med blandt andet erstatnings- og skyldsspørgsmål.

Lattergas er et udbredt rusmiddel, der som andre rusmidler påvirker centralnervesystemet. Undersøgelse for involvering af lattergas i for eksempel ulykkes- og voldssager sker ikke rutinemæssigt i dag. Lattergas forsvinder hurtigt fra kroppen, og der mangler viden om, hvordan indtag af lattergas bedst påvises.

Via kliniske forsøg vil projektet undersøge, hvor længe lattergas kan påvises i blod, urin, udåndingsluft og spyt, hvilken prøvetype, der er bedst egnet til påvisning af lattergas samt mulige biomarkører for lattergas, der potentielt kan forlænge tiden, hvori det kan påvises.

7.2.4

Offer-journeys til udvikling af mere sammenhængende offerforløb fra anmeldelse til domsafsigelse

Tilskud fra Offerfonden: 2.691.911 kr.

Aalborg Universitet

Projektets formål er at skabe et mere sammenhængende offerforløb i en strafferetsproces, fra anmeldelse til domsafsigelse. Projektet undersøger hvordan ofre er i kontakt med politi, anklagemyndighed, domstole og Offerrådgivningen. Digitale løsninger inddrages i projektet som redskaber, der kan bidrage til løsningen, da der i en længere periode har været fokus på digitalisering af det offentlige, som en del af løsningen på velfærdssamfundets problemer.

Projektet er et casestudie i Nordjyllands Politikreds, herunder Nordjyllands Politi, anklagemyndighed, domstol og Offerrådgivning. Studiets formål er at undersøge, hvordan der kan skabes et mere sammenhængende offerforløb. Projektet består af en kortlægning af offerets vej gennem en strafferetsproces. Dette gennem en samskabelsesproces med de involverede aktører, hvor der arbejdes på at læse de identificerede, problematiske kontaktpunkter i strafferetsprocessen gennem workshops og aktionsforskning samt udvikling af anbefalinger til et forbedret samarbejde på tværs af de involverede organisationer, der kan anvendes i andre af landets politikredse.

7.2.5

Hvordan kan vi sikre en effektiv behandling til de børn, der har været udsat for overgreb

Tilskud fra Offerfonden: 2.894.688 kr.

Syddansk Universitet

Projektets formål er at sikre, at kvaliteten af behandlingen til traumatiserede børn, især gruppen i alderen 5-12 år, som har været udsat for enten fysisk, seksuel eller psykisk vold, forbedres og at langt flere børn sikres adgang til behandling ved at udvikle og udvide adgangen til traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi for denne gruppe.

Projektet består af fire dele og vil udvikle og anvende Traume-Fokuseret CBT:

 • Kortlægning af evidensen for terapeutiske behandlingsmetoder for traumatiserede yngre børn
 • Pilotprojekt om traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi i Børnehus Syd.
 • Undersøgelse af effekten af TF-CBT hos børn udsat for overgreb.
 • Udarbejdelse af kliniske symptomprofiler hos børn under 12 år set i de danske børnehuse.
7.2.6

New Biomarkers and Treatment Targets for Traumatic Brain Injury

Tilskud fra Offerfonden: 2.000.000 kr.

Syddansk Universitet

Projektet sigter mod at finde nye diagnostiske og prognostiske biomarkører for traumatisk hjerneskade (TBI) og undersøge de underliggende processer involveret i biomarkørændringer for at identificere nye behandlingsmål.

Projektets formål er med denne forskning at hjælpe patienter ved at tilbyde bedre diagnostiske værktøjer, der kan føre til tidligere og mere præcise diagnoser. Dette kan i sidste ende forbedre patienternes rehabilitering og livskvalitet. Derudover kan opdagelsen af nye behandlingsmål føre til udviklingen af mere effektive terapier for TBI. Det kan i fremtiden føre til udviklingen af ny medicin, der kan stoppe hjernens degenerering efter TBI, hvilket vil have gavnlige effekter på patienternes genopretning.

Projektet involverer specialister fra Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Lunds Universitet i Sverige.

7.2.7

Skjulte ofre for fysiske og seksuelle overgreb – hvem er de, og hvordan finder vi dem?

Tilskud fra Offerfonden: 2.000.000 kr.

Aarhus Universitet

Projektet vil undersøge forskellene mellem gruppen af ofre for overgreb, der i dag kommer til myndighedernes kendskab, og gruppen, der går under radaren og derfor efterlades uden tilbud om støtte. I Danmark estimeres, at 1 ud af 5 børn oplever fysiske overgreb, og 1 ud af 10 børn oplever seksuelle overgreb. Under 1 % af børn er registreret i rets- og sundhedsvæsenet som ofre for overgreb. Projektet ønsker at klæde frontpersonale på til at få øje på og hjælpe den oversete gruppe.

Projektet vil sammenholde spørgeskemadata med registerdata og sammenligne disse. Projektet vil analysere data og beskrive de ofre for fysiske og seksuelle overgreb, der i dag overses af frontpersonale og myndigheder. Den nye viden skal offentliggøres som et praksisorienteret informationsmateriale i samarbejde med Red Barnet, og i videnskabelig form. Materialet målrettes frontpersonale som et redskab til at sætte fokus på de oversete grupper og til at stille børn i disse grupper de rigtige spørgsmål.

7.2.8

EEG-neurofeedback træning for ulykkesrelaterede kroniske smerter med komorbid posttraumatisk stress

Tilskud fra Offerfonden: 2.000.000 kr.

Syddansk Universitet

Aktuelle projekt har til formål at undersøge effekten af 10 behandlinger med EEG-neurofeedback træning for vedvarende PTSD og smerter opstået efter trafikulykker. Dette undersøges i et lodtrækningsstudie, hvor kroniske smertepatienter efter endt behandling ved et tværfagligt smertecenter tilbydes aktuelle behandling, hvis de fortsat opfylder kriterierne for PTSD.

EEG-neurofeedback træning for PTSD er en ny lovende og ikke-invasiv behandling, der er målrettet den enkelte patients ubalance i neurale netværk forbundet med PTSD. Behandlingen har været afprøvet med succes på krigsveteraner med kronisk behandlingsresistent PTSD, men er aldrig undersøgt blandt kroniske smertepatienter med komorbid PTSD. Aktuelle projekt vil i et lodtrækningsstudie afprøve effekten af EEG-neurofeedback sammenlignet med en aktiv kontrolgruppe.

7.2.9

Kan håranalyser bruges til at påvise stofeksponering i drugrape til gavn for ofrene?

Tilskud fra Offerfonden: 2.000.000 kr.

Københavns Universitet

Projektet prioriterer nogle oversete og lettilgængelige sløvende antihistamin, der findes i Danmark som håndkøbsmedicin. Projektet vil undersøge om en enkeltdosis antihistaminer kan måles i hår med de nuværende analyser, der anvendes, når hændelsen er anmeldt for sent til, at offerets blod-/urin prøver vil kunne afdække om en stofeksponering har fundet sted.

Projektets formål er at styrke drugrape-undersøgelser af ofre, som anmelder mere end to døgn efter en stofeksponering, ved at udvide og forbedre håranalyser, herunder tolkning af stoffund i hår. Når der foretages enkeltdosis studier med forsøgspersoner, kan de fundne stofniveauer i hår bekræfte om metoden kan anvendes til drugrape-undersøgelser i hår. Resultaterne fra håranalysen vil kunne give ofret en forklaring på hændelsen og sikre et bedre bevisgrundlag.

7.2.10

Smerter, posttraumatiske symptomer & seksuelle overgreb

Tilskud fra Offerfonden: 2.000.000 kr.

Syddansk Universitet

Projektet har til formål at skabe og udbrede viden om samspillet mellem smerter, posttraumatiske reaktioner og seksuelle overgreb med henblik på at reducere risikoen for udvikling af smerter. Der er tale om et vidensbidrag, som danner grundlag for at forbedre udredning og behandling for seksuelt overgrebsramte (øget fokus på smerter) og smertepatienter (øget fokus på traumatiske oplevelser – særligt seksuel vold) via udvikling af retningslinjer.

Projektet ønsker systematisk at afdække eksisterende viden om forholdet mellem smerte, traumatiske oplevelser (særligt seksuelle overgreb) og posttraumatiske reaktioner i et systematisk review, at undersøge forskelle i smerter, posttraumatiske reaktioner og traumatiske oplevelser hos seksuelt overgrebsramte og kroniske smertepatienter i en spørgeskemaundersøgelse, og at afdække smertesensibilisering hos seksuelt overgrebsramte og associationer til posttraumatiske reaktioner.

7.2.11

Byttedating blandt marginaliserede unge under 18

Tilskud fra Offerfonden: 250.000 kr.

Center for Rusmiddelforskning

Projektet vil med kvalitativ undersøgelse bidrage med ny viden om byttedating, også kendt som sugardating, blandt unge under 18 år. Tilskudsmodtager vil interviewe unge mellem 13 og 18 år, der bytterdater, omkring deres baggrund, motiver for og erfaringer med byttedating. De unges pårørende vil blive interviewet omkring deres oplevelser med de unges byttedating. Projektet vil have særligt fokus på de sociale medier i forhold til deres betydning for de unges vej ind i byttedating, og hvordan de kan bruges til forebyggelse og som en måde til at nå de helt unge.

Projektets formål er at bidrage til, at færre udsatte unge søger mod byttedating for at løse deres problemer, og til at de får mere kompetent hjælp. Projektets formål er desuden at bidrage til, at de unge undgår konsekvenserne af byttedating, som grænseoverskridelser, seksuelle overgreb, at falde ud af uddannelsessystemet, udvikle psykiatriske diagnoser samt afhængighed af rusmidler.

7.2.12

Reguleringen af æresrelaterede forbrydelser

Tilskud fra Offerfonden: 2.000.000 kr.

Syddansk Universitet

Projektet søger fra et forfatningsretligt og strafferetligt udgangspunkt at tilvejebringe information og konkret viden samt analyser om æresrelaterede forbrydelser i et komparativt perspektiv. De centrale temaer som bliver genstand for undersøgelser, vedrører den nyeste lovgivning om genopdragelsesrejser, religiøse vielser af mindreårige, fastholdelse i ægteskabet, negativ social kontrol og vold i familien, herunder omskæring.

Projektets overordnede formål er at styrke viden om ofre for æresrelateret kriminalitets retstilling gennem en retlig undersøgelse af begrebet æresrelaterede forbrydelser. Dette vil ske med særligt fokus på de politiske processer i forbindelse med behandlingen af udvalgte lovforslag på det æresrelaterede område og med udgangspunkt i spørgsmålet om symbollovgivning. Projektet søger med forsøg på afklaring af disse emneområder at bidrage til fremtidige lovinitiativer.

7.2.13

Aldersbestemmelse af blodspor

Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 DKK ekskl. moms

Aarhus Universitet

Landsdækkende

I dag har politiet ingen metoder til at bestemme, hvor gammelt blod er, dvs. tiden blodet har været i atmosfærisk luft udenfor kroppen. Denne viden er dog vigtig i mange sammenhænge til at vurdere vidneforklaringer eller fastsætte et tidspunkt for en forbrydelse. Tilskudsmodtager har gennem deres forskning etableret kemiske analysemetoder, der i kombination med machine-learning-modeller kan hjælpe med at aldersbestemme blodspor. Med dette nye projekt ønskes det at implementere disse metoder i retskemisk og kriminalteknisk praksis, så politiet kan anvende denne viden i deres efterforskning.

Gennem projektet vil tilskudsmodtager udvikle og teste måder at opbevare et blodspor inden analyse, dvs. tiden fra blodet findes, til det kommer til analysestedet. Tilskudsmodtager vil også teste hvor lidt blod, der er nødvendig til en kemisk analyse, samt undersøge effekten af mulige reaktioner med underlaget, hvor blodet ligger. Til sidst i projektet vil metoderne blive testet under rigtige forhold og på rigtige blodspor, inden de fuldt ud kan anvendes i politiets efterforskning. Projektet vil være med til at sikre politiets fokus på relevante spor, ved eksempelvis at kunne koble en gerningsmand, en effekt eller et våben, til et gerningstidspunkt og et offer. Hermed kan alibier styrkes eller afkræftes og dermed sikre større retfærdighed for ofre, eller potentielt uskyldigt sigtede, i forbindelse med personfarlig kriminalitet.

 

7.2.14

Kortlægning af fysiske volds- og seksualforbrydelser mod kvinder i marginaliserede stofmiljøer

Tilskud fra Offerfonden: 2.300.000 DKK ekskl. moms

Københavns professionsskole S/I

Hovedstadsområdet

Kvinder der er aktive i marginaliserede stofmiljøer, er i markant højere grad end resten af befolkningen ofre for volds- og seksualforbrydelser, samtidig anmelder kvinderne sjældent disse forbrydelser. Dette forskningsprojekt vil undersøge forbrydelserne, som kvinderne udsættes for, samt kortlægge de sociale og organisatoriske barrierer, som kvinderne oplever i forhold til at anmelde forbrydelserne. Formålet er at skabe et vidensgrundlag, der skaber synlighed om kvindernes situation som ofre, samt kan bidrage til at reducere barrierer for, at kvinderne anmelder forbrydelserne, og dermed medvirke til at kvinderne opnår de rettigheder, de har som ofre.

Vidensgrundlag etableres via kvalitative interviews med 30 kvinder, der er aktive i stofmiljøer og kvalitative interviews med 10 fagpersoner i kontakt med målgruppen. Desuden kortlægges 50 handlingsforløb for kvinder, der bliver udsat for en forbrydelse, herunder deres kontakt til myndigheder.

Projektet skal udvikle en ”drejebog” til fagpersoner og formidle praksisorienteret viden i en rapport. Projektets forskningsresultater publiceres i fagtidsskrifter og peer-reviewed artikler.

7.2.15

Forbrydelser begået imod LGBTI-personer i Danmark: Register-undersøgelser af forbrydelserne, ofrenes videre liv, og retsvæsenets håndtering af deres sager

Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 DKK, inkl. moms

Morten Kjær Thomsen

Landsdækkende

I dansk og international sammenhæng er viden om forbrydelser begået mod LGBTI-personer begrænset. Ligeledes vides kun lidt om LGBTI-ofres liv og forløb i retsvæsenet efter en forbrydelse. Internationale undersøgelser har vist særlige udfordringer og diskrimination.

Projektet vil kortlægge forbrydelser begået mod LGBTI-personer i Danmark, samt undersøge ofrenes liv og retssikkerhed efter en forbrydelse. Dette opnås bl.a. ved:

 • at sammenligne forbrydelser i både antal og type begået mod LGBTI-personer med forbrydelser begået mod den øvrige befolkning
 • at undersøge LGBTI-ofrenes livsforløb efter en forbrydelse, herunder tilknytning til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet samt udvikling af somatiske og psykiatriske sygdomme
 • at undersøge anmeldelser, anholdelser, sigtelser og domme i sager, hvor LGBTI-personer er ofre, og sammenligne disse med øvrige sager

Der anvendes data fra danske registre, der inkluderer information om bl.a. alle sigtelser og domme i Danmark siden 1980. Fordi sager med LGBTI-ofre sammenlignes med alle øvrige sager, skaber undersøgelsen også generel viden om forbrydelser og ofre i Danmark.

8

Tilbagekaldelse af tilsagn om tilskud

Når et projekt bliver annulleret, eller tilsagnet af andre grunde bliver tilbagekaldt, tilbageføres tilskuddet til Offerfonden, således at beløbet kan genuddeles ved efterfølgende uddelinger. 

I 2023 blev der ikke tilbagekaldt nogle tilsagn om tilskud.

9

Afsluttede projekter i 2023

Følgende 11 projekter er blevet afsluttet i løbet af 2023.

Sæt ny kurs

Projekt Q-Værk

Rådet for Offerfonden gav i 2020 et tilskud på 440.374 kr. til projektet ”Sæt ny kurs”.

I Danmark udsættes 38.000 kvinder årligt for fysisk eller seksuel partnervold. Dertil kommer et stort udokumenteret antal af kvinder, som er udsat for psykisk, materiel eller økonomisk vold. Presset på landets krisecentre er omfattende og yderst bekymrende. En rapport udarbejdet af Socialstyrelsen i 2017 viser, at 60 procent af de kvinder som henvender sig med forespørgsel om plads på et krisecenter bliver afvist på grund af pladsmangel. Det store antal af kvinder og deres børn som afvises på krisecentrene har få alternative muligheder for at få hjælp. Projektet har givet kvinder og børn, der har levet i et hjem med vold, muligheden for at sætte en ny kurs i livet i fællesskab med andre, der også har haft volden tæt på.

Tilskudsmodtager beskriver at have opbygget et unikt fællesskab ved at invitere en gruppe børn og deres mødre på Bootcamp, hvor kreative udfoldelser har været centrum for aktiviteter, der binder børnene sammen i et fortroligt fællesskab og opbygger tillidsfulde relationer mellem mor og barn. Med Projektet Sæt Ny Kurs, har kvinderne og børnene fået et fællesskab bestående af andre, der forstår, og dermed bekæmpes den ensomhed, som mange fra voldsramte familier oplever.

Derudover har fokus været at styrke mor/barn-relationen, så barnet har fået en stærkere støtte til at håndtere hverdagens udfordringer. Efter de afholdte Bootcamps fremhæver kvinderne særligt, at deres børn har haft et positivt udbytte af campen, at mødrene har fået en stærkere relation til deres børn, og har lært sig selv bedre at kende. I forhold til kvindernes eget udbytte, så beskriver kvinderne, at det har været særligt gavnligt for dem at kunne spejle sig i andre kvinder og erfare, at også andre har været igennem noget lignende. Det har hjulpet dem til at arbejde videre med følelsen af social isolation.

Projekt Skytsengel App

Dansk Stalking Center

Rådet for Offerfonden gav i 2018 et tilskud på 2.144.975 kr. til projektet ” Projekt Skytsengel App”.

Skytsengel App skal beskytte ofre for stalking ved at aktivere deres netværk og dermed øge bevægelsesfrihed og tryghed i hverdagen. Projekt Skytsengel App skal sikre Skytsengel App's funktion og forankring i fremtiden med løbende digital udvikling og kontinuerlig opdatering af de mobile iOS og Android styresystemer. Projektet skal således sikre Skytsengel Apps fremtid, hvor flere stalkingofre opnår mere tryghed, mens helt nye automatiske logfunktioner kan medvirke i bevisførelse hos politiet. Appen fungerer nu til alle versioner af telefoner og styresystemer, og brugerne er derved sikret en tryg og stabil brug af appens funktioner. Hertil har evalueringen vist, at brugerne af appen oplever: øget tryghed, bedre dokumentations og bevisførelse, mulighed for hurtig hjælp i sårbare situationer, styrket overblik og øget bevægelsesfrihed. Endvidere har flere end forventet fået gavn af appen, hvilket kan ses ved, at langt flere end forventet har oprettet en bruger. I forlængelse af projektprocessen har et samarbejde med politiet om at sikre, at dokumentation fra appen nemt og sikkert kan overleveres til politiet, været værdifuldt. Endvidere har samarbejdet konkret bidraget til, at appen fremadrettet kan understøtte bedre samarbejde mellem stalkingudsatte og politiet, samt lette arbejdsbyrden for politiet i stalking sager. Det har ligeledes resulteret i, at politiet i endnu højere grad anbefaler appen til udsatte.

Systematisk urinanalyse til undersøgelse for koagulationsaktivering efter svære traumer

Aarhus Universitetshospital

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 5.632.506 kr. til projektet ” Systematisk urinanalyse til undersøgelse for koagulationsaktivering efter svære traumer”.

Aktivering af blodstørkningen opstår efter fysiske traumer for at modvirke blødning med døden til følge. Afhængig af traumemekanismen er blodpropper og blødning de væsentligste dødsårsager efter et sådant traume. Projektets primære formål var at evaluere sammenhængen mellem aktivitet af blodstørkningen, målt i blod og urin, tilskadekomst samt dødelighed hos traumepatienter.

Planlægning af dataindsamling skete på Aarhus Universitetshospitals Traumecenter, hvorefter patienter, der blev indbragt til Traumecentret, blev vurderet for inklusion. I alt blev 418 patienter inkluderet og der blev udført 16.138 analyser af blod og urin.

Resultatet af ovenstående viste, at to standardanalyser af blodstørkningen kan hjælpe til en hurtig vurdering af graden af tilskadekomst, hvilket vil bidrage ved kliniske beslutninger om indlæggelse til nærmere udredning. Koncentrationen af enzymet trombin var væsentligt forhøjet hos alle patienter, og blandt de patienter, som udviklede blodpropper, var den forhøjet i de første 72 timer. Blodpropper opstod trods forebyggende medicin. Der er således nu øget evidens for, at den forebyggende behandling til hårdt kvæstede med vedvarende forhøjelse af trombin bør intensiveres. Endvidere påviste urinprøvestudiet, at urinens holdbarhed var 19 måneder ved -80 grader.

Udvikling af nye strategier til behandling af spasmer forårsaget af rygmarvsskader

Københavns Universitet (Center For Neuroscience)

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 1.500.000 kr. til projektet ”Udvikling af nye strategier til behandling af spasmer forårsaget af rygmarvsskader”.

De fleste ofre for rygmarvsskader udvikler spasticitet. Disse symptomer dæmpes med medicinen baklofen, men dette lægemiddel har alvorlige bivirkninger, herunder træthed, døsighed, ataksi og mental forvirring. Formålet med dette projekt har derfor været at undersøge cannabinoiders effekt på ufrivillige bevægelser med henblik på at skabe grundlag for udvikling af ny medicin mod centrale følgevirkninger af rygmarvsskader. Studiet viste at: ”endogenous cannabinoids decrease tremor by acting on non-neuronal celltypes called astrocytes located in the spinal cord. This suggests that patients suffering from tremor consequent to injuries could be treated by derivative from cannabis, which act on the same receptors as the endocannabinoids synthetized by neurons.”

Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift ”Nature Neuroscience”.

Hvordan møder politiet kriminalitetsofre?

Copenhagen Business School Handelshøjskolen, Institut for Organisation

Rådet for Offerfonden gav i 2019 et tilskud på 1.000.000,00 kr. til projektet ” Hvordan møder politiet kriminalitetsofre?

Dette projekt undersøgte, hvordan politiet møder ofre for kriminalitet. Når kriminalitetsofre anmelder den forbrydelse, de har været udsat for, er politiets beredskab ofte den første myndighed, som de kommer i kontakt med. Undersøgelser viser dog, at mange ofre for kriminalitet er utilfredse i forhold til deres møde med politiet. For bedre at forstå utilfredsheden blandt kriminalitetsofre, fokuserede dette projekt på relationen mellem politi og ofre ved at undersøge, hvordan politiets beredskab oplever og håndterer kontakten med ofre for kriminalitet.

Projektets formål var at skabe viden om, hvilke opfattelser politiet har af ofre for kriminalitet, hvordan politiets opfattelser dannes og formes under uddannelsesforløbet til at blive politibetjent, samt hvilken betydning opfattelserne får for politiets behandling af ofre.

Resultaterne viste, at kynisme i politiet bør ses som et sammensat fænomen, idet deltagerne generelt blev mindre kyniske i forhold til borgerne, men mere kyniske i forhold til andre dele af politiarbejdet. Herudover at politistuderende trænes i at møde kriminalitetsofre med stor grad af empati, hvilket har mange fordele, men empatien medfører også en følelsesmæssig åbenhed, som kan gøre, at de politistuderende føler sig sårbare i komplicerede sager om vold. Ligeledes pegede resultaterne på, at politifolk nogle gange sår tvivl om ofres oplevelse af fare, hvilket miskrediterer ofrenes troværdighed. Den anslåede tvivl kan dog fortolkes, som at der foregår en ubevidst håndtering af følelser af overvældethed, magtesløshed og angst hos betjentene i mødet med visse ofre.

Med egne ord

Poesiens Hus

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 209.046,40 kr. til projektet ” Med egne ord

Formålet med projektet var at udgive en bog med titlen ”Med egne ord”. Den primære målgruppe var kvinder i alle aldre, der har været udsat for voldtægt, og som gennem læsningen får mulighed for at spejle deres egne oplevelser. Den sekundære målgruppe er pårørende, rådgivere, frivillige, psykologer og terapeuter.

Bogen blev færdig med 14 kvinders beretninger om seksuelle overgreb og blev udgivet igennem forlaget Udenfor. Der har været stor interesse i emnet og mange positive læsertilkendegivelser. Præsentationen af bogudgivelsen var med i store og små medier, blandt andet TV2-News og Politikken. Nogle af kvinderne var efterfølgende med rundt på foredragsturné for at fortælle om deres oplevelser, hvilket høstede stor respekt.

Offerrådgivning målrettet ofre for menneskehandel og prostitutionsrelateret kriminalitet

KFUK'S Sociale Arbejde (Reden Aalborg og Reden Odense).

Rådet for Offerfonden gav i 2021 et tilskud på 1.961.786,67 kr. til projektet ” Offerrådgivning målrettet ofre for menneskehandel og prostitutions relateret kriminalitet”.

Projektets formål var at styrke og kvalificere det opsøgende arbejde og forbedre ofre for menneskehandels og ofre for prostitutionsrelateret volds livssituation, ved at tilbyde juridisk rådgivning om rettigheder samt brobygning og bisidderfunktion til offentlige myndigheder. 

Der blev etableret et forskningssamarbejde med en lektor fra Aalborg Universitet med henblik på at udvikle og afprøve en fælles videnskabelig metode, til arbejdet med ofre for prostitutionsrelateret vold og ofre for menneskehandel med henblik på at få afdækket, hvad der virker eller ikke virker.

Projektmedarbejderne har i projektperioden hjulpet/rådgivet 333 potentielle ofre for menneskehandel eller ofre for prostitutionsrelateret vold, om deres rettigheder/lovpligtige situation og muligheder i Danmark. Oftest har hver enkelt person i målgruppen modtaget hjælp til flere forskellige ting og over flere gange. 62 ofre har fået hjælp en enkelt gang, imens 271 ofre har fået hjælp mere end en gang. 81 ofre har modtaget juridisk rådgivning og/eller juridisk udredning. I alt har juristerne, tilknyttet projektet, ydet bistand 785 gange, heraf 268 juridiske rådgivninger og 141 juridiske udredninger. 376 gange har juristerne taget kontakt til offentlige myndigheder eller andre aktører med henblik på at hjælpe målgruppen. 118 gange har projektmedarbejderne ydet bisidning eller følgeskab ved kontakten til andre instanser. I alt har de opsøgende kulturmedarbejdere haft 374 fysiske samtaler med målgruppen og 887 telefoniske samtaler med målgruppen.

Der blev udarbejdet en metodehåndbog til arbejdet med målgruppen, som skulle danne grundlag for udbredelse af en juridisk offerrådgivning i de øvrige Reder i Danmark. Desuden er en forskningsartikel til tidsskriftet Social Kritik under udarbejdelse. Der er etableret samarbejdsaftaler med Reden International, SKAT, CMM og Dansk Flygtningehjælp.

Voldsoffer i Danmark - en bog for ofre, pårørende og fagfolk

Videnscenter for psykotraumatologi, Syddansk Universitet

Rådet for Offerfonden gav i 2019 et tilskud på 974.498 kr. til projektet ” Voldsoffer i Danmark - en bog for ofre, pårørende og fagfolk

Tilskudsmodtager har med projektet produceret bogen ”Voldsoffer i Danmark”. Bogen fokuserer på en lang række spørgsmål, som er centrale for forståelse af vold: Hvilke følgevirkninger kan vold have? Hvilke udfordringer er forbundet med at arbejde tæt sammen med voldsofre? Hvordan kan den professionelle beskytte sig selv? Og hvilken rolle kan kollegaerne og arbejdspladsen spille?

Bogen er skrevet til uddannelse af faggrupper, som risikerer at møde volden på deres arbejde, herunder sygeplejersker, politifolk, pædagoger, socialrådgivere, lærere med flere. Hensigten er at klæde fagpersonen på med en blanding af solid basisviden, praktiske tips, hjælp til yderligere fordybelse samt cases og refleksionsspørgsmål omhandlende de konflikter og dilemmaer, som voldsofre, pårørende og professionelle slås med.

Uddannelsesforløb i genoprettende samtaler ved seksuelle overgreb

Psykologpraxis H.A.J v/Helene Almind Jansen

Rådet for Offerfonden gav i 2019 et tilskud på 635.250 kr. til projektet ” Uddannelsesforløb i genoprettende samtaler ved seksuelle overgreb

Projektets formål var at udbyde et uddannelsesforløb til professionelle i genoprettende samtaler i forbindelse med seksuelle overgreb.

Baggrunden herfor var, at der blandt fagfolk, der arbejder med rehabilitering af ofre for seksuelle overgreb, er en øget interesse for at kunne tilbyde et uddannelsesforløb, så man på forsvarlig, kvalificeret og etisk vis vil kunne gennemføre genoprettende samtaler.

I løbet af uddannelsesforløbet har de fleste deltagere praktiseret og arbejdet med metoden. Flere har afholdt genoprettende samtaler både under forløbet og efterfølgende. Der har været tilbudt og tilbydes fortsat supervision af de gennemgående undervisere.

Overgrebets Stemmer (tidligere ”Aldrig din skyld”)

Psykolog Anne Kaplan

Rådet for Offerfonden gav i 2021 et tilskud på 409.250 kr. til projektet ” Aldrig din skyld”

Podcasten har haft til formål at kaste lys over seksuelle overgreb, især med fokus på at bryde tabuet omkring overgreb mod drenge. Gennem podcastserien har tilskudsmodtager ønsket at give stemme til ofrene for seksuelle overgreb og bidrage til at kvalificere debatten omkring emnet.

Podcastserien har bidraget til at bryde tabuet omkring seksuelle overgreb og har bidraget til at skabe en platform, der inspirerer ofre til at tale med andre og søge hjælp. Podcastserien har opnået over 8.600 aflytninger, og tallet stiger fortsat. Dette vidner om den øgede opmærksomhed og interesse for emnet seksuelle overgreb og behovet for at skabe et rum, hvor ofrene kan dele deres historier og finde støtte. Feedbacken fra lyttere samt deltagere har været overvældende positiv og viser, at "Overgrebets Stemmer" har haft en dybtgående effekt på dem, der har oplevet seksuelle overgreb. Mange af ofrene har givet udtryk for, at podcasten har givet dem mod til at åbne op og tale om deres egne oplevelser samt søge hjælp hos relevante instanser. Projektet har været med til at udfordre den eksisterende diskurs og skabe en bredere forståelse af, at seksuelle overgreb ikke kun berører kvinder, men også mænd og drenge. Ved at adressere dette emne har "Overgrebets Stemmer" bidraget til at udvide og nuancere opfattelsen af seksuelle overgreb i samfundet.

Håndtering af overgreb mod børn i almen praksis

Forskningsfonden for Almen Praksis

Rådet for Offerfonden gav i 2018 et tilskud på 1.737.236, 72 kr. til projektet ” Håndtering af overgreb mod børn i almen praksis”.

Mange overgreb mod børn opdages for sent, og ofte har børnene lange sundhedsjournaler, der vidner om gentagende kontakter med sundhedssystemet. Almen praksis udgør frontlinjen i det danske sundhedssystem, og har kontakt med stort set alle børn, enten i forbindelse med børneundersøgelser, vaccination, eller almindelig sygdom. Således er praktiserende læger blandt de ganske få fagpersoner, som har direkte adgang til børn i forbindelse med sundhedsmæssige undersøgelser, hvor man har mulighed for at undersøge somatiske, psykiske og sociale aspekter af børns liv.

Formålet med projektet har været gennem, en kombineret kvalitativ og kvantitativ tilgang, at undersøge hvordan, hvornår og hvorfor praktiserende læger får mistanke om overgreb mod børn, hvordan de håndterer en sådan mistanke, og hvilke barrierer de oplever, således at man gennem en videns baseret indsats, kan understøtte praktiserende læger i at bekæmpe og begrænse overgreb mod børn.

Der er blevet udført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som har afdækket praktiserende lægers håndtering af underretninger. Derudover er der blevet udført etnografisk feltarbejde og semistrukturerede interviews med både praktiserende læger og praksis sygeplejersker, som har fokuseret på de praktiske omstændigheder i forbindelse med mistanke om omsorgssvigt og overgreb.

Spørgeskemaundersøgelsen pegede på, at praktiserende læger følte sig godt rustet til at håndtere konkrete tegn på omsorgssvigt og overgreb. Ikke desto mindre var det tydeligt i det kvalitative data, at når det kom til de tilfælde, hvor der ikke var objektive tegn på omsorgssvigt eller overgreb, men hvor lægerne havde en fornemmelse af, at noget ikke var som det skulle være, valgte de ofte, frem for at underrette, at arbejde på at bibeholde kontakten med familien og barnet, da de så sig selv som den eneste stabile kontakt i disse familiers liv. Vores undersøgelser pegede desuden på, at der var udfordringer i samarbejdet mellem de praktiserende læger og kommunernes børn og unge afdelinger, og at lægerne manglede en støtte/henvisnings mulighed i arbejdet med at hjælpe de børn, hvor der ikke var konkrete observationer eller fund at underrette omkring. Dette kunne indikere, at der manglede tilbud til de børn, som måske befinder sig i risiko for omsorgssvigt eller overgreb, eller at lægerne ikke altid anvender underretningsmuligheden som den er tiltænkt.

10

Statistisk for 2023

 

Antal ansøgninger

Antal tilsagn om tilskud og samlet tilskudsbeløb

 

Antal tilsagn om fuldt tilskud

Antal tilsagn om delvist tilskud

Antal afslag

Opslag 2023/1

61

20

 

16.564.010,20 kr.

 

12

8

41

Opslag 2023/2

39

15

 

28.241.756,00 kr.

 

5

10

24

I alt antal

100

35

 

17

18

65

I alt uddelte midler

 

44.805.766,20 kr.

 

 

 

11

Rådet for Offerfondens regnskab for 2023

Midler til uddeling

      Kr.

Årets bevilling*

40.708.113

Administrationsgebyr

-4.100.000

Restpulje fra 2022

5.637.894

Annullerede tilsagn

Tilbagekaldt (tab i 2024)

2.378.265

244.000

Årets samlede midler

(*Summen kendes først ved årets udløb.)

44.868.272

 

Uddelte midler

 

Tilsagn - 1. opslag

16.564.010

Tilsagn - 2. opslag

28.241.756

Årets justeringer

-

Årets samlede tilsagn

44.805.766

 

Resterende midler

(overført til 2024)

 

I alt

62.506

 

Hensat på balancen

134.759.060

Udbetalt af tilsagn

30.866.736

Tilbagebetalt i året

-251.018

*Posten ”hensat på balancen” omfatter også alle tidligere meddelte tilsagn, hvor midlerne endnu ikke er udbetalt. 

12

Rådet for Offerfondens aktiviteter i 2023

Aktiviteter i 2023

 

Ultimo januar: Rådet holdt plenarmøde for medlemmer og suppleanter. Rådet godkendte Offerfondens regnskab 2022.

 

Februar: Opslag 2023/1 (projekter og aktiviteter) blev offentliggjort.

 

Marts: Opslag 2023/2 (forskningsprojekter) blev offentliggjort.

 

Primo april: Ansøgningsfrist for opslag 2023/1 (projekter og aktiviteter) udløb.

 

Ultimo april: Ansøgningsfrist for opslag 2023/2 (forskningsprojekter) udløb.

 

Primo maj: Forskningsansøgningerne på opslag 2023/2 blev umiddelbart derefter sendt til forskningsfaglig vurdering hos Innovationsfonden (DIF).

 

Juni: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2023/1.

 

September: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2023/2.

 

 

 

13

Sekretariatets medarbejdere i 2023

Rådet for Offerfondens sekretariat har i 2023 haft følgende medarbejdere. Sekretariatet betjener tillige Indsamlingsnævnet.

Ved udgangen af 2023 havde sekretariatet følgende medarbejdere

 • Sekretariatschef Eva Aaen
 • Souschef Jeppe Jessen
 • Fuldmægtig Emma Wadsbach
 • Kontorfunktionær Hanne Sønderby Mikkelsen
 • Kontorfunktionær Mathias Lindhardt Greve
 • Studentermedhjælper Cecilie Larsen
 • Regnskabsmedarbejder Anni Ahrndt Nysom
 • Regnskabsmedarbejder Gitte Sandal Jensen
 • Regnskabsmedarbejder Bitten Aster Andersen

Ophørte medarbejdere i sekretariatet i løbet af 2023

 • Souschef Sanne Bagge Hjorth 
 • Fuldmægtig Louise Bang Hansen
 • Kontorfunktionær Lotte Harbo Poulsen