Fonde mv.
Hvad er en fond?

Fondslovens § 1, stk. 2, indeholder en definition af begrebet ”fond”.

Ved en fond forstås i denne lov en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue.

En fond skal ved oprettelsen have aktiver på mindst 1 mio. kr. Aktiverne og egenkapitalen skal endvidere stå i rimeligt forhold til formålet, jf. fondslovens § 8, stk. 1.

Civilstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade oprettelsen af en fond med aktiver på under 1 mio. kr., jf. fondslovens § 8, stk. 2.

Kravet om, at fonden skal have aktiver på mindst 1 mio. kr., gælder ikke for fonde, der stiftes i henhold til et testamente, der er oprettet før den 1. januar 1985, jf. fondslovens § 8, stk. 3. 

Forhøjelse af kapitalgrænsen

Eksisterende fonde, der ikke har aktiver på mindst 1 mio. kr., er ikke omfattet af fondsloven. Visse af fondslovens regler samt almindelige fondsretlige grundsætninger vil dog fortsat gælde for disse fonde, jf. § 1, stk. 6.