Fonde mv.
Personret

Fondskontorets opgaver inden for personret omfatter værgemål, fremtidsfuldmagter og båndlagte midler.

 

Værgemål

Civilstyrelsen har det øverste tilsyn med værgemål.

Kontoret er således klageinstans for Familieretshusets afgørelser i sager om blandt andet værgebeskikkelse, værgevederlag og forbrug af formue tilhørende personen under værgemål.

Kontoret behandler endvidere klager over afgørelser truffet af forvaltningsafdelingerne.

Civilstyrelsen fastsætter generelle regler vedrørende værgemål. Styrelsen har således udstedt værgemålsbekendtgørelsen, sagsbehandlingsbekendtgørelsen og værgevejledningen.

 

Fremtidsfuldmagter

Fondskontoret er klageinstans for Familieretshusets afgørelser vedrørende fremtidsfuldmagter.

Afgørelser kan blandt andet angå ikraftsættelse, tilbagekaldelse, ændring eller ophør af en fremtidsfuldmagt.

Klagefristen for Familieretshusets afgørelser om ikraftsættelse, tilbagekaldelse, ændring eller ophør af en fremtidsfuldmagt er på 4 uger fra, at afgørelsen er tinglyst i Personbogen.

Klagefristen for Familieretshusets øvrige afgørelser er på 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

 

Båndlagte midler

Fondskontoret er klageinstans for Familieretshusets afgørelser i sager om båndlagt arv.

Kontoret træffer endvidere afgørelser i sager om båndlagte gaver.

Civilstyrelsen udsteder generelle regler vedrørende båndlagte midler. Styrelsen har således udstedt bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv og cirkulæreskrivelse om båndlagt arv.