Fonde mv.
Nye ændringer i fondsloven

Ændring af reglerne for fondens adgang til uddeling af arv og gave

Som følge af lov 2019-01-30 nr. 81 om ændring af lov om fonde og visse foreninger, ophæves fondslovens § 9, stk. 1, nr. 2, der indebærer, at en fonds bestyrelse kun med fondsmyndighedens samtykke kan uddele de aktiver, som senere tilfalder fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i stedet herfor, medmindre arveladeren eller giveren har bestemt, at aktiverne skal anvendes til uddeling.

Samtidig ændres § 9, stk. 2, således, at en fonds bestyrelse fremover selv kan beslutte, om aktiver, som senere tilfalder fonden som arv eller gave, skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens formue, hvis arvelader eller gavegiver ikke har angivet, hvad arven eller gaven skal anvendes til.

Fondsbestyrelsens beslutning skal være truffet senest ved regnskabsaflæggelsen. Er beslutningen ikke truffet inden dette tidspunkt, henlægges arven eller gaven som efter gældende ret til fondens formue.

Med ændringen af fondsloven ophæves herefter den gældende særregel for gaver i fondslovens § 9, stk. 2, der indebærer, at en fonds bestyrelse uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, kan uddele de aktiver, som senere tilfalder fonden som gave, hvis gaven udgør et ubetydeligt beløb efter fondens forhold, og det klart må antages at have været gavegivers ønske, at gaven skal anvendes til uddeling.

Med ændringen behandles arv og gave således fremover ens.

Ændringerne medfører således, at hvis en arvelader eller gavegiver ikke har taget stilling til arvens eller gavens anvendelse, har en fonds bestyrelse valgfrihed til at bestemme, om aktivet skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens formue. Aktivet vil således ikke automatisk tilgå fondens formue.

Omvendt medfører ændringerne, at hvis en arvelader eller gavegiver - ved testamente, gavebrev eller på anden vis - har taget stilling til, om aktivet skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens formue, skal fonden som udgangspunkt respektere dette.

Loven træder i kraft 1. februar 2019. Ændringen finder ikke anvendelse på aktiver, som fonden har modtaget i gave før lovens ikrafttræden eller har arvet fra en arvelader, der er afgået ved døden før lovens ikrafttræden. For sådanne aktiver finder de hidtil gældende regler anvendelse.