Fonde mv.
Reelle ejere

Som følge af lov nr. 262 af 16. marts 2016, der blandt andet ændrer fondsloven, skal fonde pr. 23. maj 2017 registrere sine reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system på www.virk.dk.

Pligten til registrering gælder også for fonde, der er undtaget fra fondsloven, jf. § 1, stk. 4, nr. 1-7, og § 1, stk. 5, og for fonde, der ikke er fuldt omfattet af fondsloven, idet fondens aktiver ikke overstiger 1 mio. kr., jf. § 1, stk. 6.

Som reel ejer af en fond anses den eller de fysiske personer, der direkte eller indirekte kontrollerer fonden eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser. Fondens bestyrelse og fysiske personer, der er særligt begunstigede af fonden, herunder navnlig større uddelingsmodtagere, der i henhold til fondens vedtægt har et retskrav på at modtage en ikke ubetydelig del af fondens midler, vil altid være at anse som reelle ejere. Derudover vil navnet på den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer, hvis de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger, endnu ikke kendes af fonden, skulle registreres som reel ejer.

Oplysninger om fondens reelle ejere skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at fonden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer, og efter enhver ændring af de oplysninger, som er registreret.

Fonden er forpligtet til at opbevare oplysninger om dens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør, og fonden skal endvidere opbevare oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Fristen for registrering af oplysninger om reelle ejere udløber den 1. december 2017.

Herefter skal fonden mindst én gang årligt undersøge, om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte. Bliver fonden i den forbindelse eller på anden vis bekendt med ændringer i oplysninger om de reelle ejere, skal ændringerne registreres hurtigst muligt efter, at fonden er blevet bekendt med, at en person er reel ejer og ved enhver ændring af tidligere registrerede oplysninger.

Det er en forudsætning for at kunne registrere oplysninger om reelle ejere, at fonden har et CVR-nummer. For information om, hvordan man får tildelt et CVR-nummer, skal Civilstyrelsen henvise til www.virk.dk.

For yderligere information om registrering af reelle ejere kan Civilstyrelsen henvise til Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere, der er tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk eller via dette link: Vejledning om reelle ejere.

Som konsekvens af reglerne om registrering af reelle ejere skal bestyrelsen ikke længere indsende meddelelse om ændringer af bestyrelsens sammensætning til Civilstyrelsen (fondsmyndigheden).