Permutation af testamenter

Civilstyrelsen kan efter arvelovens § 92 tillade en ændring af en testamentarisk bestemmelse, som pålægger en arving en bestemt anvendelse af arven eller indskrænkninger i rådigheden over arven, når særlige grunde taler for det.

Det fremgår af arvelovens § 92, stk. 2, at der ved afgørelsen herom navnlig bør lægges vægt på testationens formål og karakter, ændrede forhold siden testamentets oprettelse, bestemmelsens gennemførlighed og hensigtsmæssighed samt hensynet til arvingen.

Har testator indsat nogen til at påse overholdelsen af bestemmelsen, som ønskes ændret, kan ændring ikke ske uden dennes samtykke, medmindre særlige omstændigheder taler for det, jf. arvelovens § 92, stk. 3.

Til brug for Civilstyrelsens behandling af sagen skal der indsendes en begrundet ansøgning en permutation vedlagt en kopi af det testamente, der søges ændret, samt andre relevante bilag.