Fri proces
Økonomiske betingelser

Det er efter retsplejelovens § 325 blandt andet en betingelse for fri proces, at ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, som er nærmere fastsat i bekendtgørelse nr. 1435 af 1. december 2015 om fri proces.

Ved afgørelsen af, om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, anvendes et indtægtsgrundlag, der består af summen af

Hvis summen af kapitalindkomsten, aktieindkomsten og CFC-indkomsten er negativ, ses der bort fra den. Et negativt beløb kan altså ikke trækkes fra beløbet for den personlige indkomst. For samlevende gælder dette kun, hvis parret samlet set har negativ indkomst af de nævnte arter.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2015 anvendes således årsopgørelsen for 2013.

I 2015 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige 304.000 kr.

Lever ansøgeren i et samlivsforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 386.000 kr. Hvis parret har modstående interesser i sagen, betragtes ansøgeren dog som enlig i relation til indtægtsgrænsen.

De anførte beløb forhøjes med 53.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2013, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund, jf. bekendtgørelsens § 2.

Er ansøgeren under 18 år, kan der tillige tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold, jf. bekendtgørelsens § 3.

 

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2016 er således følgende:
Enlige ansøgere 308.000 kr.
Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 391.000 kr.
Forhøjelse for hvert barn 53.000 kr.

 

I sager omfattet af retsplejelovens kapitel 42 (ægteskabs- og forældremyndighedssager og sager om barnets bopæl), kan ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige også anvendes. 

Uvæsentlige sagsomkostninger

Der kan ikke gives fri proces, hvis omkostningerne ved sagen skønnes at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag, jf. retsplejelovens § 325, stk. 2. Som eksempler på sager, hvor omkostningerne typisk vil være uvæsentlige i forhold til ansøgerens indkomstgrundlag, kan nævnes ukomplicerede kæremål og inkassosager, der behandles efter reglerne om betalingspåkrav, jf. retsplejelovens kapitel 44 a. Ved vurderingen af, om omkostningerne ved sagen må antages at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag indgår også, om søgsmålet agtes anlagt af flere eller vil have betydning for flere, således at omkostningerne også kan deles mellem flere.

Juridiske personer

For juridiske personer (for eksempel et selskab, en forening, en selvejende institution, et dødsbo under offentlig skiftebehandling eller et konkursbo) er det efter praksis en betingelse for fri proces, at den juridiske person ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen. Ved denne vurdering lægges der vægt på den økonomiske bæreevne både hos den kollektive enhed og hos de personer, som har direkte interesse i selskabet, for eksempel aktionærerne, anpartshaverne, medlemmerne af foreningen eller lignende.