Erhvervelse af fast ejendom
Erhvervelse af sekundærbolig

Efter erhvervelseslovens § 1, stk. 1, kan personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som heller ikke tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kun erhverve adkomst til fast ejendom her i landet med Civilstyrelsens tilladelse.

Alle personer, der er omfattet af erhvervelseslovens § 1, stk. 1, uanset nationalitet, skal have Civilstyrelsens tilladelse til at erhverve en sekundærbolig i Danmark. En sådan tilladelse gives efter praksis, hvis ansøgeren har en særlig tilknytning til Danmark.

Som eksempler på de tilknytningsmomenter, der indgår i den samlede bedømmelse af, om tilladelse til erhvervelse af fritidsejendom kan gives, kan bl.a. nævnes:

  • Tidligere ophold i Danmark,
  • særlig familiemæssig tilknytning til Danmark og
  • særlig sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark.

Efter Civilstyrelsens praksis meddeles der som udgangspunkt kun tilladelse til erhvervelse af én sekundærbolig.

Tilladelse efter erhvervelsesloven gives kun til køb af en bestemt fast ejendom. Ansøger har dog mulighed for at ansøge Civilstyrelsen om en velvillig tilkendegivelse såfremt ansøgeren endnu ikke ved, hvilken ejendom han ønsker at erhverve. En velvillig tilkendegivelse er ikke en endelig tilladelse, og ansøger skal derfor ansøge Civilstyrelsen om endelig tilladelse når ansøger har fundet frem til den ejendom, han ønsker at erhverve.

 

Tidligere ophold i Danmark

Efter Civilstyrelsens praksis lægges hovedvægten af tilknytningsvurderingen på, om ansøgeren regelmæssigt igennem en længere periode har holdt en væsentlig del af sine ferier i Danmark. Mens 25 ferieophold af en ugens varighed over en periode på 25 år eller mere som altovervejende hovedregel i sig selv vil være udtryk for en særlig tilknytning til Danmark, vil der kun helt undtagelsesvist anses at foreligge en sådan tilknytning ved ferieophold, der fordeler sig over kortere tid end en 10-årig periode, uanset hvilke øvrige tilknytningsmomenter der måtte kunne peges på.

Hvis en ansøger tidligere har boet fast i Danmark i en periode af mindst seks måneders varighed, vil dette ligeledes indgå i vurderingen.

 

Familiemæssig tilknytning til Danmark

I den samlede tilknytningsvurdering indgår det ligeledes, om ansøgeren har særlig familiemæssig tilknytning til Danmark. Det kan f.eks. dreje sig om ansøgere, som har forældre eller bedsteforældre her i landet, som de pågældende har hyppig kontakt til. Det kan ligeledes dreje sig om ansøgere, hvis ægtefælle har bopæl eller anden særlig tilknytning til Danmark i erhvervelseslovens forstand.

 

Sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark

Det indgår bl.a. også i den samlede tilknytningsvurdering, om ansøgeren har særlig sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark. Det kan foruden kendskab til det danske sprog f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren har særligt kendskab til dansk historie, kulturliv og samfund og f.eks. holder sig orienteret via danske medier, er tilknyttet eller deltager i danske foreninger eller kulturinstitutioner i udlandet eller lignende.

 

Tilknytning til den konkrete ejendom

Foreligger der helt særlig tilknytning til den konkrete ejendom, der søges tilladelse til at erhverve, vil tilknytningskravet til Danmark kunne lempes. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren har afholdt en stor del af sine ferieophold på den pågældende ejendom, eller hvis ejendommen er eller har været i ansøgerens families eje.

 

Ansøgning

Ved ansøgning om tilladelse til erhvervelse af sekundærbolig kan Civilstyrelsens ansøgningsskema anvendes. Ansøger bedes endvidere indsende en kopi af sit pas.

Når Civilstyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger til brug for behandling af en ansøgning om tilladelse til erhvervelse af sekundærbolig, må der sædvanligvis forventes en sagsbehandlingstid på ca. 8-10 uger.

 

Afhændelsespålæg

Hvis forudsætningerne for en tilladelse til erhvervelse af fast ejendom bortfalder, eller hvis en ejendom erhverves, uden den fornødne tilladelse er indhentet, meddeler Civilstyrelsen efter erhvervelseslovens § 8 ejeren pålæg om at afhænde ejendommen inden en af Civilstyrelsen fastsat frist på mindst 6 måneder og højst 1 år. Fristen kan ikke forlænges ud over 1 år.

Overtrædelse af et pålæg om at afhænde en ejendom straffes med bøde, jf. erhvervelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.