Advokatsager
Advokater fra Det Forenede Kongerige og autoriserede advokatfuldmægtige med uddannelsesmæssige kvalifikationer fra Det Forenede Kongerige

Det vil have betydning for advokater fra Det Forenede Kongerige og autoriserede advokatfuldmægtige i Danmark med uddannelsesmæssige kvalifikationer fra Det Forenede Kongerige, hvis Det Forenede Kongerige udtræder af EU uden en aftale med EU.

Folketinget vedtog den 19. marts 2019 lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale. Loven kan findes her.

Lovens § 31 viderefører anerkendelsesdirektivets regler for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Det Forenede Kongerige. Det betyder, at advokater, der har opnået en advokatbeskikkelse i Det Forenede Kongerige, kan opnå og varigt bevare beskikkelse som dansk advokat.

Personer, der på udtrædelsestidspunktet har opnået beskikkelse som advokat i Det Forenede Kongerige, kan ifølge lovens § 31, stk. 4, varigt udøve advokatvirksomhed som selvstændig og som lønmodtager i Danmark under denne advokattitel efter de regler, der er udstedt i medfør af retsplejelovens § 130.

Efter samme bestemmelse kan personer, der på udtrædelsestidspunktet er etableret i Det Forenede Kongerige eller i et andet EU-/EØS-land end Danmark, udføre tjenesteydelser under Det Forenede Kongeriges advokattitel i Danmark og herunder give møde for danske domstole efter de regler, der er udstedt i medfør af retsplejelovens § 130.

Personer, der på udtrædelsestidspunktet har autorisation som advokatfuldmægtig i Danmark uden at have en dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, jf. retsplejelovens § 135 a, kan efter lovens § 31, stk. 5, bevare denne autorisation.