Ansøgning om advokatbeskikkelse

Efter retsplejelovens § 119 beskikkes advokater af justitsministeren.

Civilstyrelsen bestræber sig på at beskikke ansøgeren som advokat på den dag, hvor den pågældende opfylder betingelserne herfor. For personer, der opfylder betingelserne på en lørdag, søndag, helligdag eller en af styrelsens lukkedage (sædvanligvis fredagen efter Kristi himmelfartsdag samt dagene mellem jul og nytår), sker beskikkelse dog tidligst på den førstkommende hverdag.

En ansøgning om beskikkelse som advokat bør indgives tidligst 3 måneder før og ikke senere end 2 måneder inden, betingelserne for beskikkelse er opfyldt. 

Sagsbehandlingen

Civilstyrelsen indhenter i forbindelse med behandlingen af ansøgningen en udtalelse fra Advokatrådet samt oplysninger om ansøgeren i Kriminalregisteret.

Advokatansvarsforsikring og garanti

Udlevering af advokatbeskikkelse indebærer en pligt til at tegne en advokatansvarsforsikring og garanti, som er gældende fra og med beskikkelsesdatoen. For nærmere information om pligterne som advokat kontakt Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk).

Ansøgningen

Til brug for Civilstyrelsens behandling af ansøgningen om advokatbeskikkelse, bedes følgende materiale indsendt:

  1. Kopi af beviser for bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen med angivelse af ansøgerens CPR-nummer. Det skal endvidere fremgå, hvilken eksakt dato ansøgeren er blevet kandidat, idet denne dato lægges til grund ved medregningen af praktisk juridisk virksomhed, jf. retsplejelovens § 119, stk. 2, nr.4.
  2. Kopi af dateret og underskrevet principalerklæring. Af principalerklæringen skal det fremgå nøjagtig, i hvilken periode ansøgeren har været ansat som autoriseret advokatfuldmægtig, om den pågældende har været ansat på fuld tid eller deltid (hvis deltid skal det ugentlige timetal angives), og om ansøgeren f.eks. har været på barselsorlov eller været sygemeldt i en længere periode under ansættelsen. Hvis ansøgeren på ansøgningstidspunktet endnu ikke opfylder de tidsmæssige betingelser, skal det fremgå af principalerklæringen, om ansøger forventes at være ansat frem til det tidspunkt, hvor vedkommende opfylder de tidsmæssige betingelser for advokatbeskikkelse.

    Er ansøgeren autoriseret advokatfuldmægtig i en almindelig advokatvirksomhed, skal det endvidere fremgå af principalerklæringen, om ansøgeren under ansættelsen har deltaget i almindelig advokatvirksomhed, herunder opnået kendskab til behandlingen af retssager.   

    Har ansøgeren derimod ikke været autoriseret advokatfuldmægtig i en almindelig advokatvirksomhed, men f.eks. en erhvervsvirksomhed, interesseorganisation eller lignende, skal det fremgå af principalerklæringen, om ansøgeren har deltaget i arbejde af relevans for advokatgerningen, herunder opnået kendskab til behandlingen af retssager.
  3. Kopi af brev fra retten om ansøgerens autorisation hos den pågældende principal.
  4. Kopi af beviser for bestået skriftlig advokateksamen og retssagsprøve.
  5. Personligt afgivet samtykke til, at Civilstyrelsen indhenter oplysninger i Kriminalregisteret, jf. retsplejelovens § 121. Samtykkeblanket til at Civilstyrelsen indhenter oplysninger i Kriminalregistret.
  6. Personligt afgivet erklæring om, at ansøgeren er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, samt at ansøgeren ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, jf. retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 1 og 2.