Civilstyrelsen
Civilstyrelsen

Civilstyrelsen er etableret den 15. oktober 2004 ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 11. oktober 2004.

Styrelsen hører under Justitsministeriet.

Civilstyrelsen har ca. 130 medarbejdere og ledes af en direktør.

Sagsområderne:

Fonde

Fondskontoret er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager tilsynet med disse samt behandler henvendelser fra fondsbestyrelser om blandt andet tilladelse til vedtægtsændringer, forbrug af den bundne kapital og opløsning af fonden.

Lenskontrollen, dvs. alle opgaver vedrørende kontrollen med familiefideikommisser mv., varetages ligeledes af fondskontoret.

Kontoret behandler endvidere klager over Familieretshusets afgørelser om værgemål, båndlagte midler og fremtidsfuldmagter.

Herudover behandler kontoret ansøgninger fra personer, der ikke aktuelt har bopæl i Danmark (i erhvervelseslovens forstand), om tilladelse til at erhverve fast ejendom i Danmark.

Fri proces

Fri proceskontoret behandler sager om fri proces. Desuden behandler kontoret ansøgninger om ydelse af godtgørelse fra statskassen af den del af en retssags omkostninger, der ikke har kunnet afholdes inden for en retshjælpsforsikrings maksimumsdækning.

Endvidere varetager kontoret administrative og generelle opgaver vedrørende offentlig retshjælp ved advokater og tilskud til advokatvagter og private retshjælpsinstitutioner.

Kontoret behandler desuden ansøgninger om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager i henhold til menneskerettighedskonventioner, for eksempel Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, samt formidler ansøgninger om fri proces til retssager i udlandet til de rette udenlandske myndigheder.

Retsinformation

Retsinformation varetager de redaktionelle opgaver i forbindelse med udgivelse af Lovtidende og er ansvarlig for udgivelsen af Statstidende.

Kontoret er endvidere ansvarlig for drift og udvikling af Retsinformations brugersystem og datafangstsystem (Lex Dania klient). 

Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnets sekretariat hører til Civilstyrelsen. I forhold, der er undergivet Erstatningsnævnets faglige kompetence, hører sekretariatet umiddelbart under nævnet.

Erstatningsnævnet behandler ansøgninger om erstatning efter offererstatningsloven.

Retslægerådet

Retslægerådets sekretariat hører til Civilstyrelsen.

Retslægerådets afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.

Rådet for Offerfonden

Rådet for Offerfondens sekretariat hører til Civilstyrelsen.

Rådet for Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser, trafikofre og grupper heraf.

Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnets sekretariat hører til Civilstyrelsen.

Indsamlingsnævnet sikrer større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlinger, på en sådan måde at reguleringen på indsamlingsområdet sker på en mere tidssvarende og smidig måde, som tager højde for den teknologiske udvikling.